>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Registr střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů dále jen („zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“).

Veřejní funkcionáři u Obce Světlá
  • starosta obce, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
  • od roku 2009 místostarosta, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
Evidenční orgán, který registr vede

starosta Obecního úřadu Světlá

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

ikona odt souboru žádost ke stažení – formát OpenDocument,

ikona pdf souboru žádost ke stažení – formát PDF,

ikona doc souboru žádost ke stažení – formát MS WORD

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat

osobně u evidenčního orgánu,

Vyplněnou žádost přineste na Obecní úřad Světlá v úřední hodiny každé pondělí od 15. do 17. hodiny. Obecní úřad ověří totožnost žadatele předloženým občanským průkazem.

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo

Vyplněnou žádost zašlete na Obecní úřad Světlá. Vyplněná žádost můsí obsahovat ověřený podpis žadatele.

Obecní úřad Světlá

Světlá 55

679 63 Velké Opatovice

elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

Vyplněnou žádost zašlete na elektronickou podatelnu Obecního úřadu Světlá podatelna@obecsvetla.cz. Email s žádostí musí být elektronicky podepsaný elektronickým podpisem žadatele.


Po ověření údajů v žádosti o nahlédnutí Vám bude umožněn náhled do regisrtu, v případě dálkového přístupu Vám bude uděleno přístupové jméno a heslo, které Vás opravňuje nahlížet do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přestupku se dopustí ten kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

­­

Základní dokumenty

  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“)
  • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dokument PDF, 200 KB)

Sdělení evidenčnímu orgánu

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Sdělení lze podat:
    • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Obecní Úřad Světlá

Světlá 55

679 63 Velké Opatovice

    • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

podatelna@obecsvetla.cz

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů stanoví v § 18 odst. 2, že správce, který provádí zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

Přestupky

Fyzická osoba, která používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů nebo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě se dopustí přestupku ( § 23 odst. 2). Tyto přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.Datum vložení: 10. 7. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Střet zájmů |

Archiv článků


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|