>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č. 1/2008

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Zastupitelstvo obce Světlá, podle ustanovení § 1 písm.h), § 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb,, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, schválilo na svém zasedání dne 25.1.2008 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2001 a č.1/2007.

Článek 1

1/ Čl.3 Sazba poplatku se mění: „Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 vyhlášky č.3/2001 činí 350,- Kč.

2/ Čl.5 Splatnost se mění:

1) poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) vyhlášky č. 3/2001 je možno splatit jednorázově do 30. dubna 2008 nebo ve dvou stejných splátkách do 30. dubna a 30. září 2008.

2) poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) vyhlášky č.3/2001 je splatný jednorázově do 30. dubna 2008.

3/ Požaduje-li poplatník uvedený v čl.2 písm.b) vyhlášky č.3/2001 odvoz komunálního odpadu z nádoby o objemu 110 l (popelnice), je povinen uzavřít s obcí „Dohodu o vývozu popelnice“ a uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice, který v roce 2008 činí 848,- Kč + 19% DPH = 1.009,- Kč.

4/ Pro odvoz komunálního odpadu z jedné nemovitosti s č.p., případně z jednoho bytu v bytovém domě je možno používat jednu nádobu o objemu 110 l (popelnici). Přebývající komunální odpad je původce odpadu povinen uložit do kontejneru ve sběrném dvoře.

5/ Poplatník, který využívá k vývozu komunálního odpadu nádobu o objemu 110 l (popelnici), je povinen tuto označit příslušnou samolepkou do 30.dubna 2008. Neoznačené popelnice nebudou po tomto termínu odbornou firmou vyváženy. Nálepku obdrží poplatník po zaplacení poplatku za odvoz odpadu (nebo po zaplacení 1.splátky) v kanceláři obecního úřadu. Poplatník musí mít uhrazeny i poplatky z předcházejících roků.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.1.2008.Datum vložení: 28. 1. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Vyhlášky obce |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|