>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.12.2006

Přítomni: Ing.J.Cikánek, Ing.E.Dokoupil, V.Šumbera, J.Vondál, J.Vlachová, P.Letfus, J.Pokorný, Ing.P.Hartl,

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, J.Vondál

Program:
1. Rozpočtové opatření 5/2006
2. Investiční výhled 2007-2010
3. Rozpočtové provizorium
4. Dohotovení čerpání pitné vody z nového vrtu
5. Vodné na rok 2007
6. Prodej podílů v SLD Niva
7. Různé, diskuze, závěr

1. Rozpočtové opatření 4/2006 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí a souhlasí (8:0:0).

2. Investiční plán obce Světlá na období 2007-2010 vychází z předchozího investičního plánu, který je rozšířen o splátky půjčky a úroků z půjčky, kterou obec čerpala v roce 2006. Zastupitelstvo obce přijalo tento investiční plán obce na období 2007-2010 (8:0:0). Investiční plán tvoří přílohu tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.

3. Rozpočtové provizorium pro rok 2007. Rozpočtové hospodaření v době od 1.ledna 2007 do schválení rozpočtu obce pro rok 2007 se řídí pravidly rozpočtového provizoria. Obec Světlá bude hospodařit s peněžními prostředky podle rozpočtu r.2006 tak, aby bylo zajištěno jeho plynulé rozpočtové hospodaření. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým provizoriem na rok 2007 (8:0:0).

4. Byly dokončeny čerpací zkoušky a rozbory vody z nového vrtu. Vydatnost vrtu je dostačující a dosahuje trojnásobku stávajícího odběru obce. Rozbory vody také splňují stanovené limity pro odběr pitné vody. Pro dokončení a napojení vrtu na vodovodní síť je třeba vypracovat projekt, provést napojení a vyřízení vodoprávního řízení. Za tímto účelem budou osloveny do poloviny ledna starostou obce firmy VHOS,a.s. Moravská Třebová, VAS,a.s. Boskovice, Auatic,s.r.o. Blansko a provedeno posouzení cenových nabídek na dalším jednání zastupitelstva obce.

5. Vodné na rok 2007 Ekonomický náměstek Ing.Fiala z VAS a.s. Boskovice se nedostavil na toto zasedání zastupitelstva ani nedodal podrobnější vysvětlení návrhu na zvýšení vodného na rok 2007, proto zastupitelstvo obce ponechává vodné pro rok 2007 na částce 22,20- Kč/m3 (8:0:0). Také bude k 30.6.2007 vypovězena smlouva s VAS a.s. a bude vypsáno výběrové řízení na správce vodovodu v obci. Předběžně budou osloveny tyto společnosti: VHOS,a.s., VAS,a.s. a Auatic,s.r.o. Blansko.

6. Zájemce o odkup podílů v lesním družstvu Niva doporučená realitní kanceláří p.Mašaráka projevil vážný zájem o odkup a navštívil jednání na OÚ v Cetkovicích. Obec znovu oslovila firma K+H Praha, předchozí zájemce o podíly s tím,že si klade nové podmínky při jednání o pronájmu a následné koupi podílů. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že již s firmou K+H nebude do budoucna jednat (8:0:0).

7. Různé:

- Veřejnoprávní smlouva s městem Velké Opatovice na úseku přestupků. Tato smlouva byla již podepsána při působnosti zastupitelstva v minulém volebním období. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podepsat tuto smlouvu a pověřuje tímto starostu obce (8:0:0).

- Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že osobou, která bude zastupovat obec při jednání v SLD Niva je starosta Ing. Jiří Cikánek (8:0:0).

- Obec Mostkovice prodává svůj podíl v SLD Niva. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že obec Světlá nemá zájem o koupi tohoto podílu, (protože sama tyto podíly prodává) (8:0:0).

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem Mgr.Ambrože a bere tento dopis na vědomí a dále pověřuje starostu obce aby upozornil písemně Mgr.Ambrože, že v případě zájmu ze strany stavebníků bude obec trvat na zrušení kupní smlouvy. (8:0:0)

- Zastupitelstvo obce schválilo nákup software pro obecní úřad a knihovnu a pověřilo tímto nákupem Ing.Pavla Hartla. (8:0:0).

- Dopravci Dopaz a Bodos podali žádost o udělení licence k provozování autobusové dopravy na linkách Skalice nad Svitavou - Jevíčko. Dále oslovil obec dopravce Pernica s linkou M.Třebová - Ráječko. Zastupitelstvo obce souhlasí se zastavováním všech linek od uvedených dopravců (8:0:0).

- Zastupitelstvo obce navrhuje vytvoření kompostovacího místa na biologický odpad v areálu kontejneru a dále apeluje na správce kontejneru, aby lépe kontroloval uložený odpad a jeho nebezpečnost.

Zápis zapsal: Pavel HartlDatum vložení: 29. 12. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|