>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.6.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: V.Šumbera, J.Pokorný

Hosté: Mgr.J.Biberle

Program:
1. Personální obsazení
2. Různé, diskuze, závěr

1. Pan Petr Letfus podal žádost o uvolnění z funkce místostarosty. Na nového místostarostu byl navržen Ing.Eduard Dokoupil, který při ustavující schůzi zastupitelstva dostal ve volbě místostarosty jako druhý nejvíce hlasů. Zastupitelstvo obce schválilo jako nového místostrostu pana Ing. Eduarda Dokoupila (8:0:1). Protože E.Dokoupil vykonával funkci předsedy kontrolní komise, je navržen na nového předsedu kontrolní komise pan Petr Letfus. Zastupitelstvo obce schvaluje, že funkci předsedy kontrolní komise bude vykonávat Petr Letfus (8:0:1). Byl podán návrh na odměnu za pololetní práci P.Letfusovi. Návrh byl p.Letfusem odmítnut, zastupitelstvo se jim dále nezabývalo.

2. Jihomoravský kraj zaslal obci Smlouvu o dokrytí nákladů při zabezpečování lékařské služby první pomoci. Smlouvou se obec zavazuje, že uhradí JmK částku 2,80- Kè na obyvatele, což je x207 = 579,60- Kè. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením této smlouvy (9:0:0).

3. Pronájem spodního rybníka. Jediný, kdo doložil všechny náležitosti uvedené v konkurzu na pronájem spodního rybníka, byl pan Martin Holub. Zastupitelstvo obce schválilo pana Holuba jako nového nájemce rybníka (8:0:1). Smlouva bude sepsána s účinností od 1.7.2007.

4.Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vyúčtováním správy vodovodu za rok 2006. Dále oznámil, že zašle dopis k vykázání stávající smlouvy o správě vodovodu společnosti VAS a.s., který je třeba zaslat do 30.6.2007. Zastupitelstvo obce souhlasí s vykázáním stávající smlouvy o správě vodovodu (9:0:0). Následnì bude vypsáno výběrové řízení na správce vodovodu, předběžně budou osloveny tyto společnosti: VHOS a.s., VAS a.s. a Aquatic, s.r.o. Blansko.

5.Firma PEDOP, s.r.o. Podala žádost o udìlení plné moci pro předsedu představenstva Středomoravského lesního družstva pana Petra Kašperovského. žádost je ve vìci jednání o umístìní stavby oplocení technologické linky kamenolomu na pozemku družstva, kde je obec spoluvlastníkem dvou podílů. Starosta zašle připomínku k výše uvedenému oplocení.

6.Zastupitelstvo obce schválilo, že nemá zájem o odkoupení dvou spoluvlastnických podílů od firmy K+H za částku 8mil. za podíl (9:0:0).

7.Pan Jan Hrozek podal žádost o skácení smrku a boru na pozemku domu čp.65 z dùvodu nebezpeèí pádu na stavby. Zastupitelstvo souhlasí se skácením dřevin pokud uvedené rozměry odpovídají, což zkontroluje komise stavební a životního prostředí.

8.Starosta požádal paní Mgr.Cikánkovou a paní Vlachovou o zakoupení nových záclon na obecní úřad.

9.Paní Mgr. Cikánková seznámila zastupitelstvo obce s dopisem, který zaslala na sociální odbor do Boskovic o chování paní Vondálové, která ohrožuje vlastní děti ve výchově a slovně napadá občany obce.

10.Pan J.Vondál předložil snímky z katastru a výpisy LV od parcel, o které žádal p.Rozmánek (viz bod 5 ZO ze dne 25.5.2007). Zastupitelstvo obce rozhodlo pozemky neprodávat (9:0:0). Dále bude zjištěno, kdo uvedené pozemky využívá z důvodu placení nájmu. Uvedené pozemky jsou spoluvlastnickým podílem obcí Světlá, Cetkovice, Uhřice a Úsobrno.

11.Okno na autobusové čekárně již v pořádku zaskleno panem P. Kaderkem.

Zápis zapsal: Pavel HartlDatum vložení: 20. 6. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|