>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.10.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, P. Letfus

Hosté: Mgr.J.Biberle

Program:
1. Výběr projektanta na zpracování projektu přístavby
2. Prodej podílů společného majetku
3. Různé, diskuze, závěr

1. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dle pozvánky.

2. Ohledně výběru projektanta na zpracování projektu přístavby obecního úřadu oslovil starosta formou dopisu tyto architekty a projektanty: ARCHicon s.r.o. (Brno - Černovice), Ing.arch. Ladislav Brožek, (Brno), Ing. Miloš Bacík (Blansko), Atelier Ja+Na (Bukovina, Ing.arch.Rozmanová). Navíc pan Hartl oslovil ještě navíc 2 projektanty pomocí emailu. Znění zasílaného dopisu bylo přečteno na zastupitelstvu. Pan Havelka se telefonicky omluvil,že termín dodání nabídky nestihne. Od pana Brožka přišla nabídka elektronicky, ostatní poštou: ARCHicon, Bacík, Velička, Novotný.
Pan Ing.arch.Brožek – nabídka zaslaná e-mailem. Nabídka obsahovala pouze cenovou nabídku a slovní popis díla a nebylo zde zasláno žádné vyobrazení stavby. Cena za zpracování projektu pro územní řízení 59 500,- Kč. Cenu přístavby odhadl na 3,5 mil. Kč bez DPH.
Dále byly postupně rozlepeny dopisy: ARCHicon s.r.o. – Cena za provedení studie a dokumentace k územnímu řízení a projektové dokumentace pro stavební řízení je 1,-Kč bez DPH. Vzhled stavby není uveden, byly by provedeny návrhy až po prohlédnutí díla.
Pan Ing. Miloš Bacík zaslal cenovou nabídku na projekt pro územní řízení a stavební povolení za 83 tis. Kč včetně DPH, prováděcí dokumentace za 171 tis.Kč. Celková cena stavby byla odhadnuta na 8-9 mil.Kč. Tato nabídka obsahovala i nákresy s pohledy na stavbu. Pan Ing.arch. Jaroslav Velička (Brno) – Studie na stavbu za částku 25 tis. Kč, Cena za projekt dle nabídkových cen projektových prací UNIKA 2007 s odečtením slevy 20%, další dohoda možná. S nabídkou byly zaslány pohledy na budovu.
Poslední dopis byl od Ing. Lukáše Novotného (Blansko), kde projektová dokumentace na stavební část byla oceněna na 53 500,- Kč a projektová část pro stavební povolení (elektro, voda, kanalizace, plyn, topení) na 39 500,- Kč. S touto cenovou nabídkou byl také zaslán i pohled na navrhovanou stavbu.
Pan Biberle se přihlásil o slovo a vystoupil s tím,že je třeba zpracovat více projektů, například postavit za stávající bytovkou na obecním pozemku nový bytový dům pro nalákání nových lidí, projekt na čistírnu, zpravit vodoteč v obci,..
Obecní zastupitelstvo s touto připomínkou souhlasí a oznámilo mu,že zpracování projektu na přístavbu obecního úřadu není jediná předpokládaná investice, že se bude na dalších schůzích ZO řešit také projekt na čistírnu a další investice. Je třeba mít nachystáno co nejvíce projektů, abychom mohli pružně reagovat na nabídky různých dotací.
ZO se vrátilo k projednávání bodu 2 programu, bylo navrženo , že oslovíme firmu ARCHIcom s.r.o. Zastupitelstvo obce odhlasovalo a schválilo, že bude s firmou ARCHIcom jednat ohledně návrhu přístavby OU, kde byla cena za studii 1 Kč bez DPH (7:0:1).

3. Na obecní úřad přišel dopis od společnosti Dřevos Střílky, že má stále zájem o koupi dvou ideálních podílů za cenu 6 700 tis. Kč za podíl. Tento nákup byl podmíněn nákupem většinového podílu v družstvu Niva. Starosta společnosti Dřevos Střílky odpoví, že již nemá zájem o podpis smlouvy, protože dne 25.10.2007 byla podepsána starostou obce smlouva s firmou Lakewood Mnichovo Hradiště za cenu 6 600 tis. Kč. Tato částka je již složena na účtu KB a čeká se na přepis na KÚ, po tomto kroku budou finanční prostředky uvolněny obci. Současně s naší obcí tuto smlouvu podepsali ještě další tři obce.

Různé
4.Obec Cetkovice oslovila naši obec, zda má zájem se připojit na skupinový vodovod Cetkovice – Šebetov, s tím,že by se podílela na financování této přípojky. Zastupitelstvo obec schválilo, že obec Světlá nemá zájem připojit se na tento skupinový vodovod (8:0:0).

5.Starosta podal návrh na vysázení lípy. Je to 11 let do stého výročí po konci 1.sv. války a na OU je pomník 11 padlým legionářů rodáků z obce. Tak že by v nadcházejících 11 letech byla každý rok vysázena jedna lípa. Je otázka, zda-li vysázet lípy rozprostřeně po obci nebo na stejné místo. Všichni zastupitelé se shodli, že je to dobrý nápad tyto lípy vysázet společně s lampiónovým průvodem. Pan Biberle se nabídl,že zjistí kde je možné takovouto lípu koupit (společně s 5 buky nebo duby). Byl vznesen návrh vysadit stromořadí od nové autobusové zastávky směrem k hřišti, postupně vysadit alej 11ti lip.Další návrh, je vysadit další stromy po obci,například kolem sběrného dvora nebo za stávajícími lipami. Zastupitelstvo obce souhlasí s výsadbou lip a s nákupem 5ti dalších stromů (8:0:0).

6.Zastupitelstvo obce jednalo a odsouhlasilo sepsání smlouvy s panem J.Vondálem na úklid sněhu na obecních komunikacích za 290 Kč / hod na období 2007/2008 a pověřuje starostu podepsáním dohody (7:0:1).

7.Pan Martin Cikánek již nemá dostatek času k vykonávání funkce knihovníka, proto starosta oslovil sl. Alenu Hesovou. Ta by o knihovnici měla zájem. Zastupitelstvo obce souhlasí o sepsání smlouvy se sl. A.Hesovou (8:0:0). Rozsah výpůjční doby a internetu i odměna za tuto činnost zůstanou zachovány.

8.MěÚ Boskovice, Stavební úřad nařizuje ústní jednání u domu č.36, žádá tím zastupitelstvo, aby se někdo pověřený ze zastupitelstva dostavil dne 1.11. v 10h na toto jednání ohledně zaústění v místní komunikaci. Zastupitelstvo zmocňuje pana J.Vondála, aby se účastnil tohoto jednání.

9.Zastupitelstvo obce navrhuje a souhlasí s tím, aby výplata ze měsíc prosinec byla vyplacena v prosinci (8:0:0).

10.Pan Biberle se ptá zastupitelstva obce, zda-li může ořezat vrby, které visí do spodního rybníka. Zastupitelstvo obce souhlasí (8:0:0).

11.Pan Sedláček začíná dne 27.10.2007 ve 14:00 s obecně prospěšnými pracemi pod dohledem pana Biberle.

Zápis zapsal: Pavel HartlDatum vložení: 11. 11. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|