>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.1.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P.Hartl, J.Vlachová

Hosté: RNDr.O.Jeníček, Mgr.J.Biberle, E.Zemánková

Program:
1. Studie přístavby budovy OÚ
2. Náklady na odvoz odpadu
3. Různé, diskuze, závěr

1. Firma Archicon doposud nezpracovala tuto studii, proto se ing.arch.D.Titz nezúčastnil schůze obecního zastupitelstva. Podle posledních zpráv bude tato studie dokončena do 14 dnů a předána obecnímu úřadu, aby se mohli zastupitelé s tímto materiálem seznámit. p.Titz přislíbil účast na únorovém zasedání OZ.

2. Konečné náklady na odvoz a likvidaci odpadů v obci Světlá za rok 2007 činily po rozpočítání na 215 stálých obyvatel a 25 majitelů nemovitostí bez trvalého pobytu 358,- Kč na osobu. Byly podány dva návrhy na velikost částky, která se bude za odpady platit v letošním roce a která bude obsažena v obecně závazné vyhlášce o odpadech, kterou vydá OÚ Světlá v obvyklém znění. Výsledky hlasování : vyhláška s poplatkem ve výši 350 Kč: 6-3-0, poplatek 360 Kč: 3-6-0. OZ schválilo vydání vyhlášky. Byla diskutována možnost odkládat použitý papír do přístřešku u sběrného dvora. Starosta obce tuto možnost prověří.

3.1 Mgr. P.Cikánek dosud fakturu za odvedené právnické činnosti na OÚ nezaslal. Starosta obce informoval zastupitele také o probíhajícím sporu s p.Mašarákem ohledně uhrazení odměny za zprostředkování prodeje lesů. Starosta obce vyzve p.Mašaráka k zaslání nové faktury s částkou 1,5% včetně DPH.

3.2 Firma Kordis provozující integrovaný dopravní systém v JMK zaslala naší obci dopis, kde upozorňuje, že v případě neuhrazení příspěvku 50 Kč/obyvatele může dojít v letošním roce k omezení dopravní obslužnosti v obci Světlá. Zastupitelstvo tedy odsouhlasilo podpis smlouvy s firmou Kordis a uhrazení této částky za letošní rok (7-0-2). Starosta obce dále bude opět informovat provozovatele IDS o některých problémech s dopravní obslužností v naší obci.

3.3 Vyhodnocení ankety o investicích v obci Světlá. Dotazník vyplnilo a odevzdalo 60% obyvatel obce. Obecní zastupitelstvo vzalo výsledky na vědomí a odsouhlasilo (9-0-0) následující usnesení k této anketě :

- OZ se bude snažit v průběhu následujících let realizovat prvních 7 investičních akcí, které získali nejvíce hlasů, a na tyto akce se bude snažit získat dotace,

- v nejbližší době provede obec Světlá výměnu potrubí vodovodu v horní části obce v místě nejčastějších poruch a provede výměnu uzavíracích ventilů pro uzavření některých větví,

- v letošním roce nechá zastupitelstvo zpracovat studii přístavby obecního domu,

- postupně se budou provádět opravy a údržba místních komunikací,

- OZ letos vybere vhodnou technologii čištění odpadních vod a nechá zpracovat studii ČOV,

- zastupitelstvo se bude snažit vytvořit nová stavební místa na území obce,

- v budoucnu budou vypracovány projekty pro výstavbu zázemí na výletišti a úpravu prostranství na návsi u hospody a tyto akce se budou realizovat.

3.4 Ing.Cikánek informoval o podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na letošní výstavbu chodníků v obci.

3.5 J.Pokorný přečetl svou zprávu a dále posudek odborníka ke stavu vzrostlých stromů na území obce. Dle posudku je třeba některé stromy ošetřit za pomoci odborné firmy. Jednalo by se buď přímo o pokácení nebo prořezání těchto stromů, či o odstranění přilehlých tújí či jalovců. Týká se to zejména jasanů na výletišti, lip v areálu Pod lipami a dalších samostatně stojících přerostlých lip, kaštanů a topolů v obci. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. Protože stav některých stromů může ohrozit obyvatele a jejich majetek, tak starosta obce osloví firmy či soukromníky s žádostí o nabídku na provedení ořezání dotyčných stromů. Ořezání v areálu Pod lipami provede na své náklady a nebezpečí Vl.Šumbera.

Zápis zapsal(a): Letfus PetrDatum vložení: 28. 1. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|