>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.2.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera

Hosté: RNDr.O.Jeníček, Mgr.J.Biberle, E.Zemánková, M.Cikánek, Ing.arch.D.Titz

Program:
1. Studie přístavby budovy OÚ
2. Černé skládky na území obce
3. Prodej obecního majetku-společné pozemky s obcemi SLD Niva
4. Různé

1. Ing.arch.D.Titz představil svoji studii přístavby obecního domu. Zastupitelé poté vznesli připomínky k tomuto návrhu. Většina zastupitelů vyjádřila souhlas s principem uspořádání objektu přístavby s tím, že je třeba redukovat zejména jeho střední část a podsklepení sálu přístavby a co nejméně zasahovat do stávající budovy. Do příštího zasedání zpracovatel studie předloží cenovou kalkulaci této stavby.

2. Starosta obce upozornil na nelegální skládky bioodpadu pod obcí u sběrného dvora. P.Biberle poukázal na další místa v okolí obce, kde se neoprávněně ukládá stavební suť i jiný odpad. Starosta navrhl a OZ schválilo usnesení, podle kterého bude původce černé skládky na území obce pokutován částkou 500 Kč, při druhém takovémto provinění pak částkou 1000 Kč. Při dalším opakování nebo při nezaplacení této pokuty pak bude řešení tohoto přestupku postoupeno odboru životního prostředí příslušného úřadu (9:0:0)

3. Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o dohledání 16 parcel ve Středomoravském lesním družstvu Niva, o výměře přibližně 12 ha. Firma Lakewood má zájem o odkoupení těchto nemovitostí za celkovou cenu 1 240 000 Kč. OZ odsouhlasilo prodej. (8:1:0)

4.1 Písemně byli osloveni všichni majitelé pozemků, na nichž je již částečně vybudován nebo je zamýšlena výstavba chodníku u hlavní silnice směrem na Šebetov. Vyjádření vlastníků :

J.Pokorná-odprodej možný pouze v nejnutnější šířce, bez existujícího dlážděného vjezdu, cena 50 Kč/m2,

J.Biberle-ochoten odprodat, požaduje vyřešit existující vedení sítí přes pozemek a revizi hranic,

p.Kočvara-zatím se ho nepodařilo kontaktovat,

E.Zemánková-nemá zájem odprodat z důvodu nevhodných výškových rozdílů a spádu terénu,

F.Leinweber-odprodej možný, nutno vyřešit kolizi se skříňkou HUP,

J.Vystavěl-ochoten odprodat plochu pod chodníkem, celý přilehlý pozemek pro novou výstavbu neprodá,

p.Crha-je ochoten prodat celou parcelu za 55 Kč/m2,

p.Růžička-odprodej celého pozemku obci možný za 55 Kč/m2.

Stavební komise provede na těchto místech místní šetření a předloží zastupitelstvu na příštím zasedání návrh na řešení této situace.OZ jednomyslně schválilo nabídnout odkup vlastníkům pozemku p.č.115 v katastru obce za cenu 45 Kč/m2 (9:0:0). (0:0:0)

4.2 Bylo osloveno celkem 5 subjektů se žádostí o cenovou nabídku k provedení ošetření stromů v obci. Přišli odpovědi od p.Janků z Bačova, p.Tyla a ing. Pěty. Po zhodnocení jednotlivých nabídek zastupitelé schválili zadat ošetření vybraných stromů v obci (bez jasanů na výletišti) firmě ing.Pěty (9:0:0). J Pokorný podal informaci, že v letošním roce lze žádat na tento účel dotace až do výše 90 % z ceny, s velkou pravděpodobností schválení této dotace. Dále podal na základě závěrů odborného stanoviska žádost o povolení skácení jedné lípy u autobusové zastávky u obchodu z důvodu jejího velmi špatného stavu. OZ odsouhlasilo provést odstranění tohoto stromu. (5:2:2)

4.3 Advokátka p.Mašaráka zaslala obci dopis, kde je odborným posudkem podpořen jejich názor na oprávněnost požadavku, že k ve smlouvě uvedené ceně za zprostředkování odprodeje lesních pozemků má být ještě připočteno DPH. Jestliže tak obec dle dopisu neuhradí spornou částku, bude protistranou přistoupeno k soudnímu řízení s nárůstem dlužné částky o penále. Obec již dosud zaplatila 198 000 Kč. OZ na základě těchto informací schválilo zaplacení sporné částky v plné výši do 15.3.2008, pokud náš právník ještě nenazná jinak. (9:0:0)

4.4 J.Biberle poukázal na havarijní stav objektu Familií. Stavební úřad stále problém nějakým způsobem řeší, ovšem zatím bez zřejmého výsledku. J.Pokorný zmínil možnost převzít péči o tuto stavbu. Zastupitelstvo pověřilo starostu zaslat dopis stavebnímu úřadu v Boskovicích s opětovným upozorněním na kritický stav této stavby, kde již hrozí nebezpečí z prodlení.

4.5 P.Hartl zjišťoval situaci ohledně ochranného pásma kolem Agropodniku, které by v současné době mělo být již menší a nezasahovat tolik do území obce. Je zde nutné v této věci oslovit další osoby a pravděpodobně změnit územní plán obce.

4.6 J.Pokorný se zúčastnil semináře, které se týkalo čištění odpadních vod v obcích. Zmínil možnost čerpání dotací na tento účel. Předal kontakt na ing.R.Sládka, který může zhotovit projekt ČOV. Starosta tuto osobu kontaktuje a přizve na bezplatné jednání o možnosti vyhotovení studie vhodné čističky pro naši obec.

Zápis zapsal(a): Ing. E. DokoupilDatum vložení: 25. 3. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|