>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.3.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P.Hartl, P.Letfus

Hosté: Mgr. J. Biberle, Ing. arch. D. Titz

Program:
1. Přístavba budovy OÚ
2. Zápis do kroniky obce
3. Rozpočtové opatření 1/2008
4. Různé

1. Ing.arch.D.Titz představil upravenou studii přístavby obecního domu s cenovou kalkulací této stavby. Při minimalizaci tohoto projektu byla cena stanovena kolem 8 000 000 Kč. Je uvažována i jednodušší varianta přístavby sálu, a to ve tvaru L, kde by bylo pódium na místě stávajícího sálu. Tato varianta byla odhadnuta projektantem na asi 6 800 000 Kč. Na obec budou ing.Titzem zaslány ještě další materiály, určené k prezentaci projektu obyvatelům obce.

2. Mgr.J.Biberle přečetl jako kronikář obce svůj zápis do kroniky za rok 2007 a některé další texty k chybějícím zápisům z předešlých let. Informoval také zastupitele, že tyto zápisy jsou prozatím psány na samostatných listech strojopisně nebo ručně. Zápisy budou ve spolupráci s kulturní komisí postupně přepsány do elektronicé podoby.

3. Předseda finanční komise přednesl informace, týkající se rozpočtového opatření č.1/2008. Změny jsou nutné z důvodu změn zůstatku na účtu obce k 31.12. (-54 000 Kč), příjmy byly navýšeny o 29 500 Kč a výdaje sníženy o 24 500 Kč. OZ schválilo toto rozpočtové opatření (8:0:0)

4.1 Oba majitelé parcely č.115 byli obesláni s návrhem na odkoupení dotyčného pozemku za cenu 45Kč/m2. Pan Růžička trvá na původní ceně 55Kč/m2. Zastupitelstvo doporučilo další jednání ohledně odkoupení parcel č. 114 a 115 pro účely stavby rodinných domů.

4.2 Členové zastupitelstva byli informováni o špatném stavu obecních lesů, zejména z důvodu napadení kůrovcem a také z důvodu polomů stromů. Správce lesa p.Tyl dosud nepodal obci zprávu o kontrole stavu lesního porostu. OZ pozve tohoto správce na schůzi zastupitelsva, kde se bude jednat o současném stavu lesa a o ceně za výkon správy obecního lesa.

4.3 Obci byla přednostně zaslána nabídka obcí Velenov a Cetkovice na odkup podílů v LD Niva. Zastupitelé jednomyslně zamítli odkoupení těchto podílů do majetku obce (8:0:0)

4.4 Starosta obce informoval zastupitele o zaslání zprávy stavebnímu úřadu o stavu budov Familií. Stavební úřad se dosud s odpovědí neozval.

4.5 Ing.Sládek navštívil obecní úřad, kde by mu byly předány podklady pro zpracování studie čistírny odpadních vod. Zastupitelsvo předběžně odsouhlasilo konání mimořádné pracovní porady zastupitelů, na jehož programu bude zpracování projektu čistírny odpadních vod. Informace k této problematice zde podá odborný pracovník.

4.6 OZ schválilo sepsání smlouvy na finanční odměnu za kácení dřevin, provedené Mgr.J.Biberlem, a to v obvyklé ceně 60 Kč/hod.

4.7 Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty obce o přechodném zavedení celonočního svícení veřejného osvětlení z důvodu zhoršené bezpečnostní situace v obci.

4.8 P.Hartl informoval zastupitele, že se internetové stránky obce umístili v soutěži o Zlatý erb na 8.místě z 22 přihlášených v Jihomoravském kraji. Obecní zastupitelstvo proto schválilo odměnu správci stránek Martinu Cikánkovi za velmi dobré vedení internetové prezentace obce. Byly podány dva návrhy: nejprve 1000 Kč po zdanění (1:3:4) a poté odsouhlasených 2000 Kč po zdanění (5:0:3).

4.9 OZ vzalo na vědomí zprávu členů stavební komise ohledně chodníků u silnice směrem na Šebetov. Situace u p.Zemánka z důvodu nevhodného velkého spádu terénu nedovoluje zbudování chodníku dle platných norem. Zastupitelstvo doporučilo prověřit možnost postavit chodník na protější straně této komunikace s možností směnit dotčené pozemky.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 9. 4. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|