>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus(dostavil se po projednání bodu 1), Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P.Hartl, Mgr. J. Cikánková

Hosté: Mgr. J.Biberle, J.Vystavěl, E.Zemánková

Program:
1. Doplnění jednacího řádu zastupitelstva
2. Čistírna odpadních vod
3. Různé

1. Zastupitelé vyslechli text Doplňku č.1 Jednacího řádu obecního zastupitelstva obce Světlá – oznámení o osobním zájmu (upravující postup při střetu zájmů zastupitele vzhledem k projednávané věci) a schválila ho (7:0:0). Dále byla schválena Směrnice č. 1/2008, dle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, obsahující 4 přílohy (6:0:1).

2. Zástupci firmy Pöyry Environment a.s., která byla vybrána ke zpracování projektu čistírny odpadních vod, provedli místní šetření a vyžádali si některé podklady. Na základě rozborů vypouštěných odpadních vod byla touto firmou konstatována nízká koncentrace znečištění na výtoku kanalizace, což znemožňuje použít konvenční mechanicko-biologický způsob čištění. Důvodem tohoto stavu je zřejmě vysoké zředění tzv. balastními vodami, jejichž vyloučení by si pravděpodobně vyžádalo nákladnou rekonstrukci kanalizace. Zástupci firmy Pöyry Environment a.s. navrhují provést nové odběry vzorků a jejich následné vyhodnocení. Zastupitelstvo rozhodlo pozvat k dalšímu jednání ve věci ČOV zástupce Odboru životního prostředí Boskovice.

3.1 Pan Přikryl informoval starostu obce o možnosti získání dotace na výstavbu repliky větrného mlýna, který se nacházel na území obce. Majitelem pozemku, kde tento objekt v minulosti stál, je Pavel Hartl, který z tohoto důvodu upozornil zastupitele na možný střet zájmů. OZ toto vzalo na vědomí a schválilo usnesení, v němž podporuje případnou výstavbu repliky větrného mlýna v naší obci. Pokud se tedy podaří na tuto akci získat dotace, pak obec zajistí výkup pozemku pro tuto stavbu v místech, kde původně mlýn stával (7:0:1).

3.2 Obě varianty přístavby obecního domu byly vyvěšeny na místním obchodě, aby se občané obce mohli s touto záležitostí také seznámit. Obecní zastupitelstvo se usneslo oslovit ing.arch. D.Titze s žádostí o rozpracování studie varianty č.2 (klasická přístavba sálu ve tvaru písmene L) - (8:0:0).

3.3 Poslední volná parcela č.119/8 v nové ulici byla prodána Radku Ambrozovi, bydlištěm Velké Opatovice. OZ nechá na Stavebním úřadu Boskovice posouzení jeho žádosti o umístění novostavby rodinného mimo linii dosavadních staveb.

3.4 V současné době pokračuje celonoční režim svícení veřejného osvětlení. O možnosti dalšího celonočního svícení rozhodne zastupitelstvo na příští schůzi podle předloženého přehledu finančních nákladů.

3.5 Z důvodu navlhání odpadu ve sběrném dvoře předloží členové stavební komise návrh na přístřešek kontejneru na komunální odpad. Dále bude předložen návrh na zhotovení bočnic na tento kontejner ke zvýšení jeho objemu.

3.6 P. Hartl předložil návrh rozpočtového opatření č.2. Příjmy a výdaje byly navýšeny o částku 3 346 000,- Kč (příjmy z pronájmu pozemků, DPH za les, navýšení příjmů z bankovních úroků atd.). RO bylo schváleno (8:0:0).

3.7 Kolísání napětí elektrické sítě ve spodní části obce – byla provedena příslušná měření a protokoly jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

3.8 Zastupitelstvo stanovilo termín konání letošní Světelské pouti na 17.srpna.

3.9 Správce vodovodu J.Vystavěl podal zprávu o situaci kolem znečištění pitné vody při nedávných deštích. Nyní se při deštích provádí preventivní zastavení přítoku ze starých studní, čímž by se mělo omezit zakalení vody. Vodojem byl nyní vyčištěn a potrubí odkaleno. Chlorování se provádí dle platné normy. Nový vrt není doposud zkolaudován, protože se čeká na vynětí příslušného pozemku z lesního fondu., což by v dohledné době mělo být provedeno.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 18. 7. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|