>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.12.2008

Přítomni: Ing.J.Cikánek, J.Pokorný, J.Vlachová, Mgr.J.Cikánková, V.Šumbera, J.Vondál, Ing.P.Hartl, P.Letfus

Ověřovatelé zápisu: J.Vondál a P.Letfus

Hosté: Mgr.J.Biberle, RNDr.O.Jeníček

Program:
1. Rozpočet na rok 2009
2. Rozpočtové opatření č.4/2008
3. Různé, diskuse, závěr

1. Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým programem, který byl doručen na pozvánkách a vyvěšen na úřední desce a internetu. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pány J.Vondála a P.Letfuse. (8:0:0)

2. Rozpočet na rok 2009 Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2009, který je přílohou zápisu a byl vyvěšen od 15.12.2008 na úřední desce a internetu. Předpokládané příjmy činí 1.813.800,- Kč, předpokládané výdaje 2.847.600,-Kč, částka 1.033.800,-Kč bude uhrazena z přebytku minulých let. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočet na rok 2009. (7:1:0)

3. Rozpočtové opatření č.4/2008 Rozpočet roku 2008 se upravuje tímto rozpočtovým opatřením o příjmové položky: - dotace z Jm.kraje na zásahovou jednotku SDH 10.000-Kč, - dotace z Jm.kraje na SDH 400,-Kč a – dotace z programu rozvoje venkova Jm.kraje 115.000,-Kč. Dále se opravuje o výdajové položky: budování chodníku kolem silnice II/374 115.000,-Kč, zakoupení obuvi pro SDH 10.000,-Kč, nákup nafty pro vozidlo SDH 400,-Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.4/2008. (8:0:0)

4. Mikroregion Malá Haná ,jehož je obec Světlá členem, může požádat o dotace Jm.kraje na úpravu zeleně. Dále o dataci v rámci rozvoje venkova k akci Okolo Malé Hané. Starosta návrh podat žádost k první dotaci o úpravu zeleně na údržbu zeleně na výletišti podle již zpracované studie. K druhé dotaci je návrh opravit komunikaci kolem výletiště a začít s výstavbou zázemí výletiště, kde je již také připravena studie. K žádostem musí být zpracována projektová dokumentace a pronajaty dotčené pozemky sdružení Mikroregionu Malá Haná na dobu 5ti let. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem žádat o výše uvedené dotace. (7:1:0)

5. Řešení objektu „familií“ Starosta obce oslovil paní M.Blahovou ohledně řešení situace havarijního stavu objektu. Paní M.Blahová je ochotna přenechat pozemek č21. a dům čp.41 obci. Další pozemek a budova v havarijním stavu ve vlastnictví manželů Křížových je ve správě exekutorského úřadu, ten se zatím na dopis starosty nereagoval. Třetí pozemek a budova v havarijním stavu patří paní Y.Puškové a R.Pechovi bydlištěm v Brně. P.Hartl oslovil paní Y.Puškovou v Bohunicích. Paní je ochotna jednta s obcí, ale objekt je ve spoluvlastnictví R.Pechy. Ten se podle jejích slov nachází na území Velké Británie. Paní Pušková přislíbila získat kontakt na R.Pechu, aby bylo možnou situaci dále řešit. P.Hartl bude dále v této věci jednat. Zastupitelstvo obce se usneslo a souhlasí s bezplatným převodem, popřípadě odprodejem za symbolickou cenu pozemku č. 21 a objektu čp.41 od paní M.Blahové. (7:1:0)

6. Starosta informoval o zaslaném dopise novému hejtmanovi Jm.kraje o přehodnocení zrušené vlakové zastávky. Také se připomenul ohledně bezplatného převodu pozemků v okolí silnice II/374 v katastru obce z kraje na obec. Jm kraj zatím neodpověděl.

7. P.Hartl navštívil Odbor životního prostředí Jm.kraje ohledně věci ochranného pásma kolem farmy živočišné výroby Agropodniku. Informoval zastupitele ohledně výsledku ústního jednání, předal vydané integrované povolení. Odbor životního prostředí vydá písemné stanovisko až na základě písemného dopisu, který zašle v nejbližší době starosta

8. Pánové Vondál a Šumbera osloví pana Tyla a obejdou obecní lesy z důvodu zjištění jejich stavu ke konci roku.

9. Starosta informoval předsedy komisí zastupitelstva obce, že na příštím zasedání přednesou písemné zprávy o činnosti jednotlivých komisí.

10. Pan J.Vondál připomínkoval na minulém zasedání nově vybudovaný chodník a tento bod chyběl v zápise z minulého zastupitelstva, proto žádá o přesnější zápisy jednání.

11. P. Hartl upozornil, že v měsíci prosinci tekla některé dny špinavá voda, což potvrdily i někteří přítomní. Bude důrazně upozorněn správce vodovodu p.Vystavěl, který bude od 1.1 2009 spadat do kompetence obce. K tomto poznamenal starosta obce, že dne 7.1.2009 obec přebírá veškerou dokumentaci ke správě vodovodu od společnosti VAS a.s. Boskovice

Zápis zapsal(a): Pavel HartlDatum vložení: 11. 2. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|