>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.2.2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vondál, Ing. P. Hartl

Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, J. Vystavěl

Program:
1. Úprava středu návsi
2. Smlouva s firmou Poÿry Brno na zpracování projektové dokumentace biologického rybníka
3. Různé, diskuze, závěr

1. Se zpracovatelem projektu úpravy návsi ing. arch. Marečkem byla uspořádána schůzka, na níž mohli zastupitelé i občané obce přednést svoje připomínky k jeho prvotnímu návrhu. Se záměrem projektu byli také obeznámeni majitelé sousedních nemovitostí. Ing. Mareček poté na základě těchto připomínek poslal upravenou studii. Na zasedání byly ještě vyjádřeny připomínky k situaci u domu p. Ženatého a k obtížnému otáčení a parkování nákladních automobilů. Členové zastupitelstva obce se před schválením sejdou ještě přímo na místě samém, aby mohli předkládanou studii s ohledem na rozměry jednotlivých ploch lépe posoudit.

2. Po uskutečněné schůzce s firmou Poÿry Brno byla předložena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace biologického rybníka k čištění odpadních vod. OZ schválilo navýšení původní ceny projektu 345 000 Kč ještě o částku asi 60 000 Kč za zaměření a geologický průzkum a geodetické vyhodnocení (8:0:0). S nájemce dotčeného pozemku Agrospolem Knínice bude jednáno ve věci umožnění provedení těchto prací. Byla diskutována i varianta projektu, u kterého by nebylo potřeba čerpadlo k čerpání splaškových vod.

3.1 Obec Světlá má na běžném účtu uloženy finanční prostředky ve výši asi 13 000 000 Kč. Starosta obce požádá Komerční banku o podrobnější informace k uložení těchto finančních prostředků obce na termínovaný vklad za účelem dosažení vyšších výnosů (asi 300 000 Kč ročně).

3.2 OZ vzalo na vědomí žádost některých obyvatelek obce o oplocení a zlepšení vybavení dětského hřiště. Místostarosta zajistí podklady k provedení této akce.

3.3 Příslušný odbor MěÚ Boskovice zaslal obecnímu úřadu dopis, týkající se žádosti o zmenšení velikosti hygienického pásma kolem Agropodniku. V něm uvádí, aby do 30. července letošního roku byla předložená žádost doplněna o další odborné posudky, studie a stanoviska. Starosta obce zašle do 15 dnů odpověď, v níž bude uveden požadavek, aby povinnost zajištění příslušných potřebných podkladů přešla na majitele tohoto provozu a nikoli na obec.

3.4 Zastupitelstvo bylo seznámeno se Strategickým plánem Leader, který je zaměřen na podporu a rozvoj venkova. OZ bere také na vědomí vznik Místní akční skupiny Partnerství venkova, která vznikla spojením Mikroregionu Malá Haná a Letovice (dohromady asi 17 000 obyvatel). Tento subjekt má za cíl získávání dotací z Evropských fondů k realizování rozvojových projektů, zejména v oblasti infrastruktury, cestovního ruchu a vzdělávání. OZ dále souhlasí s její působností na území naší obce.

3.5 Povinné roční hygienické rozbory vody může obec provádět u VAS Boskovice (cena 30 000 Kč), nebo u firmy VHOS Moravská Třebová (cena asi 34 000 Kč). Na základě předložené ceny bude obec nechávat provádět v laboratoři firmy VAS Boskovice. VAS dále požaduje po obci proplatit dodatečnou fakturu ve výši 60 000 Kč. Starosta obce požaduje jednotlivé položky z této ceny blíže specifikovat. Starosta obce také odeslal do listu RegionPress reakci na nepravdivý článek, týkající se situace kolem zásobování obyvatel Světlé pitnou vodou.

3.6 Pan J. Biberle v diskuzi poukázal na možnost odkoupení vybavení z Kalvarie Jaroměřice za výhodné ceny , dále na nevhodné zimní solení silniční komunikace firmou SÚS a na nutnost provedení opatření k zamezení pohybu kun na půdě budovy OÚ.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 16. 3. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|