>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, V. Šumbera, J. Vondál, P. Letfus (dostavil se při projednávání bodu 3), Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vondál, V. Šumbera

Hosté: Mgr. J.Biberle

Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2008
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
3. Dotace obci
4. Různé

1.-2. Zastupitelstvu obce byl předložen Závěrečný účet za rok 2008. Příjmy obce činily v minulém roce včetně přijatých dotací 6 799 830,56 Kč, výdaje celkem 5 664 648,28 Kč a financování bylo ve výši 1 135 182,28 Kč. Dále OZ vyslechlo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 (viz. příloha). Při přezkoumání byly dle zprávy zjištěny některé chyby, které však nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zák. o přezkoumání hospodaření, z nichž většina již byla odstraněna. Chybný postup, týkající se potřeby účetního odepisování příslušné částky z prodeje nemovitostí v den vkladu na katastrální úřad, bude napraven tím, že starosta obce odnese pro přesné určení tohoto data tyto dokumenty na příslušný úřad osobně - OZ s tímto opatřením souhlasí (5:0:0). Zastupitelstvo bere závěrečný účet na vědomí a schvaluje hospodaření obce bez výhrad (5:0:0).

2. Obec obdržela dotace z odboru reg. rozvoje JMK ve výši 100 000 Kč na zpracování projektu ČOV a 200 000 Kč na realizaci další etapy výstavby chodníků. OZ souhlasí s přijetím obou těchto dotací (5:0:0). Budou obesláni majitelé pozemků pod zamýšleným chodníkem směrem na Šebetov se žádostí o jejich odprodej obci a poté budou osloveny stavební firmy ve výběrovém řízení. Další žádosti o dotaci z OPŽP 154 000 Kč na výměnu části vodovodního potrubí nebylo vyhověno. Tato akce bude tedy financována z vlastních zdrojů v termínu po 17.srpnu tohoto roku (6:0:0).

4.1 Zastupitelstvo souhlasí s nákupem jednonápravové cisterny na pitnou vodu v ceně zhruba 6000 Kč pro potřeby zásobování obyvatel obce v případě mimořádné události (6:0:0).

4.2 SÚS Blansko zaslala obci odpověď ohledně postoupení dřevěné buňky a plech. hangáru. Buňka je dle vyjádření SÚS vedena jako nemovitá věc a proto lze po rozebrání darovat pouze hangár. OZ pověřilo starostu k osobnímu setkání se zástupci SÚS Blansko za účelem vysvětlení situace.

4.3 Z krajského úřadu přišlo zamítavé stanovisko ke stížnosti obce na velikost hygienického pásma, zasahujícího do zastavěného území. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce dalším jednáním s Agropodnikem Skalice nad Svitavou.

4.4 OZ jednomyslně schválilo příspěvek 200 Kč na upomínkové předměty pro každé družstvo, které se zúčastní plánovaného volejbalového turnaje v obci, který pořádá Spolek rekreačních sportů Světlá (6:0:0).

4.5 Zastupitelstvo obce vyslechlo a schválilo zápis do kroniky obce za minulý rok, který přednesl kronikář p. Biberle (6:0:0).

4.6 J. Cikánková poukázala na nevyhovující stav některých dřevěných sloupů elektrického vedení v obci. Starosta obce bude informovat správce tohoto vedení s žádostí o přezkoumání a nápravu této skutečnosti.

Zápis zapsal(a): Ing. E. DokoupilDatum vložení: 9. 6. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|