>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 9. 2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Hartl, P. Letfus

Hosté: Mgr. J.Biberle, E.Zemánková

Program:
1. Výhled investic v roce 2010
2. Různé, diskuze, závěr

1. Obec obdrží za úspěšnou účast v soutěži Vesnice roku Jihomoravského kraje celkově 700 000 Kč. Starosta obce navrhl tyto finanční prostředky použít na následující účely: bezdrátový obecní rozhlas (300 000 Kč), další vybavení dětského hřiště (50 000 Kč), nový zvon do kapličky (50 000 Kč), dobudování sportovního areálu „Pod lipami“ (100 000 Kč) a úprava prostranství návsi (200 000 Kč). Další zastupitelé dále navrhli použít peníze na následující akce: oprava zatrubnění potoka pod dětským hřištěm, odkanalizování silnice kolem zastávky ve směru na Cetkovice, zakoupení velkoplošného stanu a vybudování silnice v nové ulici „U rybníka“. Zastupitelstvo obce o těchto návrzích rozhodne na příštím zasedání s ohledem na rozpočet pro rok 2010.

2.1 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu financí na sakrálním kontu, na kterém je ke dni 24.9.2009 uloženo 16 018,50 Kč. Ještě letos bude uhrazena částka kolem 6 000 Kč za pamětní desku rodákovi A. Krchňákovi, která bude umístěna na domě č.p. 1.

2.2 Obecní zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním autobusového zájezdu pro občany obce dle návrhu starosty (9:0:0). Zájezd se bude konat pravděpodobně 17.října v čase asi od 8 do 22 hod. a budou navštívena tyto místa : Slavkov, Velehrad, Buchlovice a Mikulčice s následnou návštěvou vinného sklípku.

2.3 OÚ Světlá byl zaslán dopis od knihovnice obce Benešov u Semil se žádostí o odkoupení knihy tamějšího rodáka Josefa Kousala, jehož kniha Šest neděl v Orientě (z roku 1902) je v majetku Obecní knihovny Světlá. Zastupitelstvo obce souhlasí s darování této knihy do výše jmenované obce, která slaví 600 let od svého založení (9:0:0).

2.4 P.Hartl přednesl zastupitelům obce rozpočtové opatření č. 2/2009, které mění příjmy a výdaje o částku celkem 10 929 600 Kč. Změny v příjmech: dotace na chodníky, dotace na projekt ČOV, úroky z běžného účtu, přeúčtování financí při nákupu dluhopisů. Změny ve výdajích: budování chodníků, projekt ČOV, příspěvek IZS, výdaje na vodovod a kanalizaci, brigádnické práce atd. Obecní zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s tímto rozpočtovým opatřením (9:0:0). Přesné určení jednotlivých položek bude na přání některých zastupitelů dodatečně vysvětleno na příštím zasedání.

2.5 Starosta obce informoval zastupitele o situaci kolem budování chodníků firmou DEAS. Kromě chodníků je možno ještě opravit nevyhovující povrch místní komunikace kolem výletiště asfaltobetonem (plocha 347 m2 za 107 950 Kč s DPH), vybudovat vpusť dešťové vody u hlavní silnice (zaústění bude ještě prokonzultováno) a zároveň podle potřeby opravit výtluky na místních komunikacích v obci. Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením objemu prací dle tohoto návrhu (9:0:0).

2.6 P. Biberle vznesl dotaz, proč není přednostně používána voda z nového hloubkového vrtu a přebytečná voda ze starých studní neteče do potoka. Starosta vyjádřil přesvědčení, že se voda z vrtu čerpá a bude se v této věci ještě informovat u správce obecního vodovodu.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 12. 10. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|