>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.10.2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: J.Pokorný, J.Vlachová

Hosté: Mgr. J.Biberle, Z.Gajdíková

Program:
1. Výhled investic v roce 2010
2. Různé, diskuze, závěr

1. Starosta obce ve spolupráci s ing. Kambou v průběhu října zpracoval a podal žádost o dotaci z MMR – Revitalizace veřejného prostranství v obci Světlá. Jedná se především o opravy místních komunikací, komplexní úpravy výletiště a sběrného dvora, pořízení techniky na úklid sněhu, úpravy prostranství kolem kapličky atd., v celkové hodnotě 5 769 000 Kč. Nutná finanční spoluúčast z prostředků obce činí 10 % a rozhodnutí o případném schválení této dotace bude učiněno v únoru 2010. Dále byl navržen nový způsob rozdělení odměny za účast v soutěži Vesnice roku JMK : bezdrátový rozhlas 100 000 Kč (+ potřebná další dotace 200 000 Kč), nový zvon do kapličky 50 000 Kč, prvky na dětské hřiště 50 000 Kč, investice do hřiště Pod lipami 100 000 Kč a zbytek peněz dát na úpravu návsi - 400 000 Kč (+ další nutné dotace z MAS). O finance na výstavbu biologického rybníku bude požádáno o dotaci z evropských fondů. OZ vyslovilo s těmito záměry jednomyslně souhlas (8:0:0).

2.1 Firma DEAS mimo výstavby dalších úseků chodníků a opravy části povrchu místní komunikace provede letos ještě opravu výtluků vozovek v obci v plánované ceně 42 000 Kč. Zastupitelstvo obce souhlasilo s návrhem řešit odvodnění místní komunikace kolem parketu levnější variantou, t.j. bez odvodňovacího žlabu. S firmou DEAS bude toto řešení ještě projednáno.

2.2 Smluvní firma VHOS Moravská Třebová vznesla požadavek na vybírání stočného v obci s tím, že pak ponese za stav místní kanalizace odpovědnost. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s tím, že obec převezme provozování kanalizace sama a firma VHOS bude pro obec pouze provádět nutné práce (8:0:0).

2.3 Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s přijetím daru ve výši 100 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Tato finanční částka je odměnou za úspěšnou účast v soutěži Vesnice roku (8:0:0).

2.4 OZ vzalo na vědomí Příkaz starosty obce č.1/2009, týkající se inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2009. Složení hlavní inv. komise : E. Dokoupil, P. Letfus, J. Cikánek a I. Kaderková. Zápisy mají být zpracovány do 20.ledna 2010.

2.5 Zajištěním přestěhování buňky a hangáru, které zdarma poskytl krajský úřad, pověřilo OZ V.Šumbery, v termínu do konce tohoto roku.

2.6 Zastupitelstvo obce se usneslo na požadavku přednostního čerpání pitné vody z hloubkového vrtu namísto z povrchových studní.

2.7 Předseda finanční komise P.Hartl upřesnil členům zastupitelstva obce určení finančních částek z rozpočtového opatření, které bylo přijaté na minulém zasedání OZ.

2.8 R. Smékalovi bude zasláno upozornění na nutnost okamžitého uvolnění zabrané obecní cesty, jejíž pronájem mu obec již neprodloužila. Pokud nedojde k nápravě, bude tato záležitost postoupena k přestupkovému řízení s hrozbou pokuty.

2.9 Bylo poukázáno na neuspokojivý stav objektu vlakové zastávky. Pokud se nenajde jiný způsob, jak s touto stavbou naložit, bude tato navržena ke zbourání.

2.10 OZ souhlasí s návrhem nebudovat prozatím zbývající část oplocení dětského hřiště z důvodu budoucího možné opravy skruží potoka, který protéká pod tímto pozemkem.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 8. 12. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|