>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.12.2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Hartl, P. Letfus

Hosté: Mgr. J.Biberle, RNDr. O. Jeníček, P. Hes, MUDr. J. Pokorná, Z. Gajdíková, Ing. J. Tajovský, A. Vašíčková

Program:
1. Rozpočet obce na rok 2010
2. Rozpočtový výhled 2010-2013
3. Revokace usnesení
4. Rozpočtové opatření č.. 4/2009
5. Různé, diskuze, závěr

1. Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2010 (viz. příloha). Příjmy rozpočtu celkem 2 097 000 Kč, celkové výdaje 3 580 200 Kč a financování (z prostředků uložených na účtu obce) činí 1 483 200 Kč. Obecní zastupitelstvo tento rozpočet na rok 2010 bez připomínek schválilo. (8:0:0)

2. Dále byl přednesen rozpočtový výhled na období let 2010-2013 (viz. příloha). Tento obsahuje následující plánované investiční akce: revitalizace vodních toků, stavbu biologického rybníka, úpravu návsi, rekonstrukce obecního rozhlasu, silnice v nové zástavbě, opravu místních komunikací a jiné. Rozpočtový výhled byl jednomyslně schválen. (8:0:0)

3 Při kontrole hospodaření obce bylo nadřízeným orgánem napadeno usnesení ze zasedání OZ ze dne 28.5.2009, kde bylo zastupiteli schváleno hospodaření obce v roce 2008 „bez výhrad“. Zastupitelstvo proto nyní nově schválilo toto hospodaření „s výhradou“. (8:0:0).

4 Zastupitelé odsouhlasili rozpočtové opatření č. 4/2009 (viz. příloha), které mění výdajovou část rozpočtu obce. (8:0:0)

5.1 S ohledem na změnu účetních předpisů v příštím roce navrhuje účetní obce odúčtování (odepsání) dřívějších nedobytných pohledávek z evidence poplatků za odvoz odpadu (jedná se jmenovitě o p.Pechy, p. Kříže, p. Zelinkovou a O. Grigovou) a dále odúčtovat přeplatek 2 Kč firmě Telecom. Zastupitelstvo tento postup i přes některé výhrady schválilo. (6:1:1)

5.2 Starosta informoval o plánovaném setkání občanů na návsi o silvestru ve 24 hodin a o zakoupení zábavné pyrotechniky z prostředků obce.

5.3 Pavel Hartl poukázal na nutnost doplnění přesného popisu nemovitostí v soupisu majetku obce, na což bylo poukázáno při kontrole hospodaření obce.

5.4 MUDr. Pokorná požádala o přesazení jehličnatého stromu, který ohrožuje svými kořeny základy jejího domu. Zastupitelé schválili tento strom buď přesadit na jiné místo, nebo jej v budoucnu použít jako vánoční strom. (7:0:1)

5.5 OZ vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavebního výboru v roce 2009 (viz. příloha), kterou přednesl J. Pokorný.

5.6 OZ vzalo na vědomí postoupení záležitosti kolem zabrané obecní cesty R. Smékalem ke správnímu řízení.

5.7 Zastupitelstvo obce bylo informováno o nevyhovujících parametrech elektrické sítě na spodním konci obce. Dle vyjádření J. Biberleho je třeba provést zokruhování této sítě. Starosta obce povede v této věci jednání s dodavatelem el. energie.

Zápis zapsal(a): Ing. E. DokoupilDatum vložení: 2. 2. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|