>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 3. 2010

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Hartl, V. Šumbera

Hosté: Mgr. J. Biberle, RNDr. O. Jeníček, Ing. M. Cikánek, Ing P. Slezák, Ing. L. Filip, J. Kaderka, Z. Gajdíková, P. Tichavský

Program:
1. Dotace z MMR
2. Pojištění obce
3. Různé, diskuze, závěr

OZ dodatečně schválilo zařadit do programu jako bod č. 1 „Dobudování komunikace v nové zástavbě“ (7:0:0).

1. Zástupce firmy DEAS (která byla v minulosti vybrána ke zhotovení místní komunikace v lokalitě U Rybníka a provedla již dříve její zpevnění) přednesl pět různých variant této II etapy výstavby s předložením aktuálních cenových nabídek jednotlivých řešení. Jednalo se zejména o otázku řešení postraních pásů (asfaltobeton, zámková dlažba, zeleň). K přednesení svých připomínek a názorů dostali prostor přítomní majitelé touto stavbou dotčených nemovitostí. Obecní zastupitelstvo prozatím schválilo vybudovat v letošním roce 6 metrů široký pás asfaltobetonu s tím, že cena bude ještě upřesněna dle vznesených připomínek (7:0:0). Vozovka bude ohraničena obrubníky s výškou 5 cm s tím, že postranní pásy budou vyřešeny později. Ve spodní části se zbuduje obratiště ve tvaru T. Termín realizace bude závislý na přiznané dotaci.

Dále zastupitelstvo souhlasilo s návrhem na nabídkové řízení k provedení zpevnění polní cesty od nové výstavby směrem ke spodní části obce (7:0:0).

2. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program pro podporu hospodářsky slabých regionů, kam patří i okres Blansko. Dle vyjádření starosty obce lze žádat o tuto dotaci k účelu dovybavení hřiště v horní části obce (terénní úpravy, oplocení, lavičky, přenosná toaleta apod.). OZ jednomyslně schválilo podání této žádosti (7:0:0). Celkový objem finančních prostředků je plánován na 500 000 Kč, z toho obec poskytne asi 200 000 Kč.

3. Starosta obce informoval zastupitele o uzavření potřebného pojištění k organizování Veřejné služby v obci, ke které se prozatím přihlásily 2 osoby, se kterými byla uzavřena příslušná smlouva. Dále byly podány informace k pojištění obce, jejichž revizi a případnou aktualizaci by mělo provést příští zastupitelstvo.

4.1 Ing.arch.Titz, autor návrhu studie přístavby kulturního domu v obci, informoval starostu obce o možnosti získání dotací na jeho výstavbu z fondů Evropské unie. Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu obce a dalšího člena OZ k účasti na jednání o této problematice s pozvaným odborníkem v oblasti čerpání dotací.

4.2 Zastupitelstvo souhlasí s návrhem na provedení opravy sociálního zařízení v patře budovy OÚ a s opravou vadné elektroinstalace v suterénu. Bude provedeno nacenění těchto prací.

4.3 Obecní zastupitelstvo nesouhlasilo s žádostí p. Kejíkové o přesunutí kontejneru na plasty a sklo na jeho předchozí stanoviště (5:2:0). Kontejnery prozatím zůstanou na svém původním místě, protože byly v minulosti problémy s udržením pořádku a neoprávněným využíváním cizími osobami.

4.4 OZ vyjádřilo nesouhlas s připojením obce k akci Hodina země 2010, která by spočívala v dočasném vypnutím veřejného osvětlení.

4.5 M.Cikánek vznesl dotaz, kam uložit větší množství plastových obalových fólií od stavebních hmot. Tyto obaly je možné uložit do velkoobjemového kontejneru nebo odvézt do společnosti SITA CZ.

4.6 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o proběhnutém úředním jednání ve věci havarijního stavu objektu Familií. Pokud nelze dohledat majitele dotyčné nemovitosti, pak situaci řeší příslušný odbor Měú Boskovice, který pak vynaložené finanční prostředky vymáhá po majitelích.

Zápis zapsal(a):Datum vložení: 27. 4. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|