>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2010

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil,Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál,Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Hartl, J. Vlachová

Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková

Program:
1. Vyhodnocení ankety- Přístavba budovy OÚ
2. Rozpočtové opatření 2/2010
3. Různé, diskuze, závěr

Starosta obce navrhl rozšíření programu o další dva body:

a) schválení dotace z PRV v hodnotě 200 000 Kč;

b) stanovení počtu členů OZ Světlá v příštím funkčním období. Zastupitelé s tímto programem souhlasili (7:0:0).

1. Zastupitelstvo obce vyslechlo zprávu o výsledcích květnové ankety k plánované přístavbě obecního domu (viz příloha). S vypracováním projektové dokumentace a s následným podáním žádosti o dotaci souhlasilo 72,1 % hlasujících, proti bylo 29,7 %. Hlasování se zúčastnilo 79 % občanů obce starších 18 let. Neplatné byly 3 hlasy. V souladu s těmito výsledky OZ schválilo požádat projektanta Ing.arch. D.Titze o dopracování projektu za účelem podání žádosti o přidělení dotace (6:1:0). O finanční prostředky na výstavbu čističky odpadních vod se bude podávat žádost k ministerstvu životního prostředí někdy v září nebo v říjnu.

2. Byl přednesen a schválen návrh rozpočtového opatření č. 2/2010, které mění příjmy a výdaje o částku celkem 137 200 Kč. (7:0:0). Na výdajové straně se prováděly změny z důvodu financování opravy vodovodního řádu, platby za odběr podzemní vody, úhradu dopravy autobusem na výlet ČČK a veřejné osvětlení. Na straně příjmů to pak byl zejména úrok z uložených peněz.

3. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s přijetím dotace ve výši 200 000 Kč z Programu rozvoje venkova na výstavbu bezdrátového rozhlasu a radarů pro měření rychlosti a pověřilo starostu obce podepsáním příslušné smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace. (7:0:0). Před převzetím díla bude ještě provedeno přezkoušení bezvadné funkce rozhlasu.

4. Zastupitelstvo stanovilo počet členů budoucího zastupitelstva obce Světlá, které bude zvoleno v letošních podzimních volbách, na 9 osob (7:0:0). Pro obec do 500 obyvatel je stanoveno rozpětí 5-15 členů OZ.

5.1 Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty obce o výběrovém řízení na dodavatele prací pro projekt Revitalizace veřejných prostranství v obci Světlá, financovaných ze získané dotace z PRV JmK ve výši 4,25 miliónu Kč. Toto výběrové řízení zajistí během července pro obec ing. Richterjörk za smluvní odměnu 15 000 Kč. Pro tyto účely byla stanovená komise k vyhodnocení nabídek ve složení: starosta a místostarosta obce, dva členové OZ (Pokorný, Šumbera) a ing. Richterjörk. Při této akci budou také opraveny nefunkční vodovodní přípojky a uzávěry.

5.2 Zastupitelstvo pověřilo stavební komisi zjištěním nevhodně zasázených stromků na místních komunikacích a nad vedením drenážních trubek po obci.

5.3 OZ souhlasilo s příspěvkem ve výši 200 Kč na každý tým, který se zúčastní červencového fotbalového turnaje ve Světlé. Dále bude poskytnut příspěvek na zakoupení míče.

5.4 Zastupitelé byli informováni o volném pobíhání psů pana F. Martínka po obci. Pan Martínek bude upozorněn na to, aby si tyto zvířata zajistil tak, aby tímto nebyli ohroženi ostatní obyvatelé.

5.5 Paní E.Zemánková upozornila OZ na nutnost budování odvodňovacích koryt pro dešťovou vodu a to zejména podél nově budovaných místních komunikací.

Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 2. 8. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|