>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 9. 2010

Přítomni: Ing. J Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J.Vondál, Mgr. J.Cikánková, J.Vlachová, J.Pokorný, P.Letfus, V.Šumbera, Ing. P.Hartl

Ověřovatelé zápisu: P.Letfus, P.Hartl

Hosté: Z.Gajdíková, O.Jeníček, J.Biberle, A.Hartl, P.Tichavský, P.Vašíček

Program:
1. Přístavba budovy OÚ-ing.arch.Titz
2. Ukončení volebního období
3. Různé

1. Starosta obce tlumočil zastupitelům obce písemnou omluvu projektanta ing.arch. D.Titze za svou neúčast na tomto zasedání z důvodu zaneprázdněnosti. Tento možný budoucí zpracovatel projektu také ve své zprávě vyjádřil názor, že je třeba pro financování plánované přístavby obecního domu nalézt vhodný dotační titul. Dostavil se pouze pan Vašíček, který se zabývá zpracováváním žádostí o dotace. Ten na výtku z minulého zasedání, že uvedl nepravdivou procentní výši dotace řekl, že EU přispívá na tuto dotaci z 75% a zbytek financuje stát, jehož výše podpory se ovšem každý půlrok mění. Dle jeho dalšího vyjádření bude třeba promyslet, jaký další postup zvolit. Dříve zamýšlený dotační titul nelze s ohledem na zjištěné skutečnosti podle jeho názoru použít, neboť bude nově zastavěna plocha o výměře více než 40% původní stavby.
Pan Vašíček uvedl, že momentálně přicházejí v úvahu další dvě možné varianty: dotace z MŠMT, ze kterého se dají financovat stavby pro sportovní vyžití (hrazeno max. 50% nákladů) a dále složitější Regionální operační program pro rozvoj turistického ruchu (max. 75%). Nebyl ovšem zatím schopen odpovědět, zda lze tyto dotační tituly vzájemně kombinovat.
Starosta obce prohlásil, že zřejmě nebude možné tento projekt pojmout jako stavbu na podporu turismu. Byla zmíněna také možnost zřízení sociálních bytů v budově, což by ovšem bylo zřejmě provázeno komplikacemi.
Závěrem p.Vašíček slíbil provést analýzu všech nastíněných možností a pokusit se najít vhodnou možnost pro získání financí k realizaci plánovaného projektu a podklady následně na obec zaslat. Doporučil však pro obec naší velikosti projekt spíše menší proporcí.
Na příští zasedání bude opět pozván ing.arch. D.Titz k jednání o ceně za zpracování projektu a také k vyjasnění dalších otázek.

<

3.1 Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí informace pana Biberleho k současném stavu prací v rámci akce Revitalizace veřejných prostranství v obci Světlá. Bylo opraven při výkopových pracích přerušený přívod el. energie do kapličky, dle jeho názoru ne úplně nejvhodnějším způsobem. Starosta obce proto zajistí u zhotovitele stavby dodatečné zajištění spoje proti vnikání vlhkosti. Dále bylo zastupitelstvo podrobněji seznámeno s budoucí podobou výletiště. OZ poté schválilo pokácení dvou vzrostlých stromů, které stojí v blízkosti tanečního parketu na výletišti a které by mohly v budoucnu jeho nový povrch poškozovat (6:1:2).

3.2 Předseda finančního výboru informoval zastupitele o ukončení termínovaného vkladu ve výši 1 200 000 Kč u Volksbank ke 20.srpnu tohoto roku. Tento finanční obnos nyní leží na běžném účtu s úrokem 0,5%. OZ na základě předložené nabídky schválilo opětovné uložení této částky na termínovaný vklad na 6 měsíců u stejné banky (9:0:0).

3.3 Majitel nemovitosti v nové zástavbě „U rybníka“, pan Tichavský, požádal zastupitelstvo o informaci, jak dále řešit uspořádání výjezdů od jednotlivých domů na nově zbudovanou místní komunikaci. Zastupitelstvo obce po diskuzi schválilo k tomuto následující podmínky: každý majitel nemovitosti si vjezd ke garáži a přístup ke vchodu vybuduje na své náklady, přičemž použitý materiál i konkrétní podoba stavby je ponechána na individuálním rozhodnutí jednotlivých majitelů. (9:0:0).

3.4 Majitel domu č.p. 8 (ing. Frýdl) bude informován o stanovisku obecního úřadu, že výskyt vody ve sklepě jeho nemovitosti není způsoben zanesením potoka kalem a tuto situaci si proto musí vyřešit pan Frýdl sám. Po vyčištění okolí roury ústící do potoka bylo konstatováno možné její ucpání.

3.5 OZ schválilo proplacení hodin panu J.Biberlovi, odpracovaných při dohledu nad akcí „Revitalizace veřejných prostranství v obci“, a to v ceně 70 Kč/hod, která byla v minulosti schválena pro brigádnickou činnost (9:0:0).

Zápis zapsal(a): ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 15. 11. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|