>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.11.2010

Přítomni: Ing. J.Cikánek, R.Dobeš, Ing. E.Dokoupil, Ing. P.Hartl, P.Palán, P.Tichavský, J.Vlachová, J.Vondál, L.Ženatý

Ověřovatelé zápisu: R.Dobeš, J.Vlachová

Hosté: J. Vystavěl, Mgr. J.Biberle

Program:
1. Slib členů zastupitelstva
2. Volba starosty a místostarosty
3. Ustavení výborů
4. Rozpočtové opatření č.4/2010
5. Diskuze, závěr

Zasedání bylo zahájeno v 19.hodin dosavadním starostou obce J.Cikánkem.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu R.Dobeše a J.Vlachovou a stálým zapisovatelem E.Dokoupila. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a tento byl schválen (9:0:0).
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se k programu přítomným občanům.

1. Všem členům zastupitelstva obce bylo předáno osvědčení o zvolení členem OZ podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů k soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Světlá zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

2.
a) Zastupitelstvo obce na návrh předsedajícího schválilo volbu jednoho místostarosty (9:0:0).
b) Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určilo, že pro výkon funkce starosty ani místostarosty obce nebude žádný člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn (9:0:0).
c) Zastupitelstvo obce schválilo způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním (9:0:0).
d) Dosavadní starosta obce navrhl na funkci starosty E.Dokoupila. Ten se kandidatury na tuto funkci vzdal a spolu s P.Hartlem navrhli J.Cikánka. Žádný další návrh nebyl podán. Zastupitelstvo obce Světlá poté zvolilo starostou obce ing. Jiřího Cikánka (8:0:1).
e) J.Cikánek navrhl do funkce místostarosty E.Dokoupila. Jako dalšího kandidáta na tuto pozici navrhl J.Vondál pana P.Hartla, který kandidaturu odmítl. Další návrhy nebyly podány a zastupitelstvo obce Světlá zvolilo místostarostou ing. Eduarda Dokoupila (8:0:1).


3. a) Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů těchto výborů, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), na tři členy (9:0:0). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Dále zřídilo výbor pro kulturu a výbor pro životní prostředí, pozemky a lesy.
b) Zastupitelstvo obce zvolilo na návrh starosty předsedkyní kontrolního výboru Janu Vlachovou (9:0:0). Jako další členové tohoto výboru byli předběžně navrženi J.Vondál a P.Letfus st. Zastupitelstvo obce odložilo volbu těchto i dalších členů jednotlivých výborů na nejbližší další zasedání obecního zastupitelstva.
c) Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru starostou obce navrženého ing. Pavla Hartla (9:0:0). Na další členy byli navrženi: účetní obce I.Kaderková a R.Krajíček (volba se odkládá na příštího zasedání).
d) Zastupitelstvo obce zvolilo na návrh J.Cikánka předsedou výboru pro kulturu, mládež a sport Petra Palána (9:0:0). Náplní činnosti tohoto výboru by měl být např. pořádání obecních zájezdů, vítání občánků a vydávání zpravodaje apod.
e) Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou výboru pro životní prostředí, pozemky a lesy Romana Dobeše (8:0:1).
f) Starosta obce pověřil předsedy finančního výboru předložit na příštím zasedání OZ návrh na stanovení finančních odměn za výkon funkcí v zastupitelstvu obce, kdy proběhne také schválení jednacího řádu.

4. P.Hartl ve zkratce seznámil nově zvolené zastupitele s problematikou rozpočtových opatření. Poté přednesl podrobnější informace k rozpočtovému opatření č.4/2010, které mění příjmy a výdaje o částku celkem 448 000,- Kč. K největším položkám patří přijaté dotace na výstavbu místních komunikací, na obecní rozhlas a na volby. Toto rozpočtové opatření bylo jednomyslně přijato (9:0:0).

5.1 Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace od Jihomoravského kraje na hasičskou výstroj a výzbroj ve výši 12 000,- Kč (9:0:0). Tato částka činí 70 % celkově vynaložených prostředků, obec doplatí zbývajících 30 %. b) J.Vondál kritizoval technický stav nově vybudovaného bezdrátového rozhlasu v obci. Starosta obce podal informace k této věci s tím, že na odstraňování závad se pracuje a celá částka za instalaci rozhlasu ještě nebyla dodavateli zaplacena. Zastupitelstvo se shodlo přenechat rozhodnutí o dalším postupu v této věci na další zasedání a mezitím bude sledována kvalita poslechu rozhlasu. Dále byly vzneseny připomínky k funkci instalovaných radarů u vjezdů do obce.

5.2 J.Vondál kritizoval technický stav nově vybudovaného bezdrátového rozhlasu v obci. Starosta obce podal informace k této věci s tím, že na odstraňování závad se pracuje a celá částka za instalaci rozhlasu ještě nebyla dodavateli zaplacena. Zastupitelstvo se shodlo přenechat rozhodnutí o dalším postupu v této věci na další zasedání a mezitím bude sledována kvalita poslechu rozhlasu. Dále byly vzneseny připomínky k funkci instalovaných radarů u vjezdů do obce.

5.3 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na autobusovou dopravu v rámci hasičského výletu do Prahy ze dne 17.října 2010 ve výši 2 800,- Kč (8:0:1).

5.4 P.Hartl se dotazoval na situaci prací při bud