>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11.2010

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu: J. Vondál, P. Tichavský
Hosté: J. Vystavěl, Mgr. J.Biberle,Program:


1. Doplnění jednotlivých výborů, stanovení odměn

2. Nájemní smlouva

3. Odkup pozemků

4. Inventarizace majetku 2010

5. Zimní údržba komunikac

6. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Zastupitelstvo obce Světlá po předchozích konzultacích s dotčenými osobami zvolilo členy kontrolního výboru J.Vondála a P.Letfuse st (6:0:1). Dále byli zvoleni členy finančního výboru účetní obce I.Kaderková a z řad občanů obce R.Krajíček (6:0:1). Starosta obce upozornil, že náplň práce těchto výborů i povinnosti jejich členů jsou popsány v zákonu o obcích.
Volba členů kulturního výboru byla odložena na příští zasedání, neboť je třeba ještě s navrženými členy jejich kandidaturu projednat. Předseda kulturního výboru byl pověřen uspořádáním akce rozsvěcování vánočního stromu a také uspořádat zájezd do divadla.
Zastupitelstvo obce dále zvolilo členy výboru pro životní prostředí, pozemky a lesy P.Tichavského, L.Ženatého a J.Vondála. Starosta obce uložil tomuto výboru vyřídit směnu obecního pozemku s L.Ženatým prostřednictvím ing.Šmída, projednat stavební úpravy domu P.Bohatce a do konce roku provést kontrolu obecního lesa.
Předseda finančního výboru přednesl návrh na odměny členů OZ a ostatních zaměstnanců obce (viz. příloha). Za výkon funkce neuvolněného starosty obce navrhl nově 11 000 Kč hrubého měsíčně a odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 4 700 Kč Kč hrubého měsíčně. Dále navrhl vyplácení měsíční odměny za spravování internetových stránek obce ing. M.Cikánkovi ve výši 200 Kč hrubého a ostatní výše dosavadních odměn ponechat beze změny. Starosta obce navrhl odměnu jeho osobě nezvyšovat a ostatní schválit podle výše navrženého. Tento návrh nebyl přijat (2:5:0). OZ následně schválilo původní návrh, zvyšující odměnu starostovi místostarostovi obce. (5:2:0). Nově schválené odměny budou poskytovány poprvé za měsíc následující po měsíci, v němž bylo schváleno toto usnesení a v případě zastupitele-náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Místostarosta obce navrhl nový jednací řád zastupitelstva obce. V diskuzi byly do textu doplněny následující formulace: Článek 11.2 - na konci zasedání bude přečten a odsouhlasen soupis přijatých usnesení; čl. 12.1 - po začátku zasedání bude provedena kontrola plnění přijatých usnesení z minulého zasedání. Takto upravený jednací řád byl přijat (7:0:0).
P.Hartl přednesl informace ze školení o zákazu zveřejňování osobních identifikačních údajů osob pro daňové i jiné účely.


2. Starosta obce informoval zastupitele o končící smlouvě o pronájmu asi 8 ha obecních pozemků Agrospolem Knínice ke 31.12.2010. Tato firma zaslala nabídku na další pronájem těchto polností na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let za 1374 Kč/ha. Dalším zájemcem je pan L.Rosenberg, jež nabízí cenu 1458 Kč/ha s výpovědní lhůtou 1 rok. OZ před konečným hlasováním nechá zveřejnit záměr obce k dalšímu pronájmu na úřední desce.


3. OZ souhlasilo s odkupem pozemků pod nově zbudovanými chodníky od obecního skladiště směrem na Šebetov, jež budou od soukromých vlastníků vykupovány za v minulosti stanovenou cenu 40 Kč/m2 (7:0:0). Toto se týká Leinweberových (42m2), p. Kočvary (14m2) a p. Biberleho (25m2). MUDr. Pokorná svůj pozemek pod chodníkem obci daruje.


4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí příkaz starosty obce č.1/2010 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Světlá k 31.12.2010 (viz. příloha).


5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí pokračování dříve uzavřené smlouvy na zimní údržbu komunikací, uzavřené s J.Vondálem. Obecní úřad vydá poučení občanům obce, aby při parkování svých vozidel na obecních pozemcích prohrnutí místních komunikací umožnili. Organizaci posypu chodníků zajistí v rámci veřejné služby J.Biberle.


6.1 Starosta obce informoval zastupitele o probíhající opravě obecního kontejneru na komunální odpad (oprava zkorodovaného dna a bočnic + nátěr). R.Dobeš v době oprav kontejneru přistaví svůj kontejner. Starosta obce byl pověřen organizací zajištění hlídání sběrného dvora po dobu jeho otevírací doby.


6.2 OZ pověřilo starostu obce, aby písemně požadoval sdělení jména osoby, která odložila komunální odpad do kontejneru v obci Světlá, a to po Mgr.Č.Sekaninovi z Boskovic, z jehož advokátní kanceláře tento odpad prokazatelně pochází.


6.3 Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnutí zdarma do každé domácnosti obyvatel s trvalým pobytem v obci jednoho výtisku kalendáře Mikroregionu Malá Haná na rok 2011 (7:0:0).


6.4 Starosta obce navrhl provést zabezpečení budovy obecního úřadu proti neoprávněnému vniknutí. Bylo diskutováno jak použití alarmu, tak instalace mříží ke dveřím. Starosta obce zjistí cenu, za kterou by bylo možné toto zajištění provést.


6.5 Rada Jihomoravského kraje schválila dne 25.11.2010 Mikroregion Malá Haná jako sociometricky slabší, což má prostřednictvím kupř. zvýhodněných dotačních podmínek pomoci ke srovnání úrovní jednotlivých částí kraje. V současné době má obec zpracovány projekty na výstavbu čističky odpadních vod, úpravu prostranství návsi a projekt na ošetření stromů na výletišti. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pověřit pana Beneše zpracováním dvou žádostí o získání dotací na tyto projekty (7:0:0). Odměna 2x 15 000 za tuto činnost mu bude vyplacena až po přijetí žádostí bez závad. Na příštím zasedání bude otevřena otázka dalších akcí, které je třeba v obci provést a na které by bylo možno žádat o další dotace. P.Hartl informoval o cenách LED svítidel, kterými by bylo možné nahradit stávající světelné zdroje veřejného osvětlení.


6.6 Starosta obce informoval zastupitele o proběhnuvší dílčí kontrole hospodaření obce pověřenou osobou z JMK. Bylo konstatováno, že hospodaření obce Světlá probíhá bez závažnějších závad.


6.7 Firma Ekoterm, dodavatel prací v rámci probíhající akce „Revitalizace veřejného prostranství v obci Světlá“, požádala z důvodu zpoždění prací o posunutí termínu předání stavby na 30.dubna 2011 a jejího vyklizení do 15.května 2011. Starosta obce v této souvislosti informoval o tom, že toto posunutí nebude mít vliv na krácení dotací na tuto akci a dále sdělil zastupitelům další okolnosti v této věci. J.Vondál navrhl před uzavřením takového dodatku ke smlouvě ještě jednou důkladně prostudovat okolnosti existující smlouvy. Zastupitelé se shodli, že je třeba, aby dodavatel vyčíslil doposud prostavěné náklady a po dobu zimních měsíců pozastavil stavbu. OZ nepřijalo návrh pověřit starostu podepsáním výše uvedeného dodatku ke smlouvě (4:3:0).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 26. 1. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|