>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.12.2010

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: P.Hartl, P.Palán
Hosté: Mgr. J.Biberle, RNDr. O.Jeníček, E.Zemánková, J.PokornýProgram:


1. Rozpočet obce na rok 2011

2. Pronájem obecních pozemků

3. Veřejnoprávní smlouva-přestupková komise

4. Návrh akcí pro žádosti o dotace

5. Revitalizace veřejných prostranství

6. Rozpočtové opatření č.5/2010

7. Různé, diskuze, závěr


1. Předseda finančního výboru přednesl zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2011 (viz příloha). Příjmy byly naplánovány ve výši 2 008 400,- Kč, výdaje celkem 2 171 300,- Kč a financování pak 162 900,- Kč. Mezi největší položky příjmů patří výnosy daně z příjmů, poplatky za vodné a likvidaci komunálního odpadu a dotace. K největším výdajům patří plánovaná výstavba čistírny odpadních vod, zajištění veřejného osvětlení, výdaje na činnost zastupitelstva obce a na činnost místní správy. Zastupitelstvo obce tento předložený rozpočet bez připomínek schválilo (9:0:0).


2. Ing.Rosenberg a Agrospol Knínice podali své nabídky na pronájem obecních polností počínaje začátkem roku 2011. Záměr tohoto pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. Prvně jmenovaný nabídl jednoznačně výhodnější podmínky – lepší cenu, pronájem pouze na jeden rok, možnost obsečení polních cest. Zastupitelstvo obce Světlá proto souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy s ing.Rosenbergem ze Šebetova s tím, že bude v závěru příštího hospodářského roku provedeno vyhodnocení plnění podmínek této smlouvy (9:0:0).


3. Starosta obce předložil ke schválení veřejnoprávní smlouvu s MÚ Velké Opatovice na zajištění činnosti přestupkové komise. Za tuto službu zaplatí obec na následující čtyři roky částku 2000 Kč. OZ jednomyslně tuto smlouvu odsouhlasilo (9:0:0).


4. Podle zprávy starosty z jednání na krajském úřadě ohledně uznání regionu Malá Haná jako sociometricky slabšího, bude možné přednostně čerpat finanční prostředky ze dvou dotačních titulů. Úředníci JMK z odboru místního rozvoje přijedou na počátku roku k podání bližších informací k tomuto tématu. Zastupitelé po diskuzi schválili (9:0:0) tyto návrhy investičních akcí, které je třeba v budoucnu v obci: a) vytvoření nových stavebních míst (rozparcelování+inž.sítě), vyčištění obecního rybníka a potoku pod lesem; b) nová autobusová čekárna, sociální zázemí na fotbalovém hřišti, doplnění dětského hřiště; c) zpevnění cesty k vodojemu.
V rámci tohoto bodu byla diskutována náhrada svítidel veřejného osvětlení úspornými LED svítidly. Ročně stojí veřejné osvětlení kolem 45 000 Kč, z čehož činí opravy zhruba 16 500 Kč. P.Hartl informoval zastupitelstvo o cenách výměny jednoho svítidla – podle typu se jedná o 10-20 tisíc korun, přičemž jeho životnost činí 30-50 000 hodin.


5. Starosta obce na žádost OZ vyčíslil, kolik bylo doposud proinvestováno v rámci akce „Revitalizace veřejných prostranství v obci Světlá“. V roce 2010 bylo tedy proinvestováno 1 863 465 Kč, což je asi 1/3 z celkových plánovaných výdajů. Zbývá proto proinvestovat ještě 3 798 446 Kč. Doposud byla dodavateli stavby proplacena jedna faktura ve výši 1 863 465 Kč. Někteří zastupitelé vyjádřili své připomínky k nedostatkům ze strany dodavatelské firmy. OZ proto souhlasí s návrhem pozvat na příští zasedání zastupitelstva představitele firmy Ekoterm za účelem upřesnění dalšího postupu (7:0:2). Podpis dodatku ke smlouvě, který prodlouží termín dodání stavby se prozatím odkládá.


6. P.Hartl přednesl podrobné informace k rozpočtovému opatření č.5/2010, které mění příjmy a výdaje o částku celkem 13 500,- Kč. Největší položkou ve výdajích bylo nově zaplacení faktury za akci „Revitalizace veřejných prostranství“ ve výši 1 020 600 Kč. Toto rozpočtové opatření bylo jednomyslně přijato (9:0:0).


7.1 Místostarosta obce navrhl vypustit z jednacího řádu OZ ustanovení o souhrnném schvalování soupisu usnesení na závěr zasedání. Tento postup ministerstvo vnitra nedoporučuje, poněvadž by pak docházelo k dvojímu hlasování o téže věci. Zastupitelé tuto úpravu odsouhlasili (9:0:0).


7.2 Předseda finančního výboru informoval zastupitelstvo o výnosech z volných finančních prostředků obce za uplynulé období.


7.3 OZ diskutovalo o možnostech instalace bezpečnostních kamer na území obce, které by monitorovaly pohyb osob v obci.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 26. 1. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|