>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.1.2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu: J. Vlachová, J. Vondál
Hosté:Mgr. J. Biberle, RNDr. O. Jeníček, E. Zemánková, H. Skoupá, J. Vystavěl, Ing. M. Cikánek, Ing. S. Kamba, Z. Dlapa, J. HartlProgram:


1. Revitalizace veřejných prostranství

2. Altán pro děti

3. Parcela 689/14

4. Náklady na pitnou vodu a odpadp>

5. Diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (8:0:0).

1. Starosta obce přednesl zprávu o stavu prací v rámci akce „Revitalizace veřejných prostranství v obci Světlá. Na místním výletišti zbývá dle rozpočtu proinvestovat 871 106 Kč, tj. dokončit elektrifikaci, navézt hlínu a zasít trávu. Na opravu zatrubnění potoka pod dětským hřištěm bylo vydáno více financí než bylo plánováno. U kapličky zbývá proinvestovat 12 628 Kč – bude pořízen přenosný rozkládací stánek. Na lavičky v obci je plánováno vynaložit 74 509 Kč. Ve sběrném dvoře jsou plánovány ještě práce za 315 681 Kč (dokončení oplocení, zpevnění prostranství a hangár). Na opravu povrchu místních komunikací a s tím související práce je dále vyhrazeno 2 235 525 Kč. Další plánovanou položkou je pořízení techniky jako sekačka trávy, sněhová fréza a zametač a dále 2 přenosné toalety. Na opravu tanečního parketu zbývá proinvestovat 40 987 Kč (jedná se o dokončení vrchní vrstvy povrchu a zábradlí).

Dále se vyjádřili i přítomní zástupci dodavatelské firmy Ekoterm. Pan Dlapa zrekapituloval soupis prací, se kterými jejich firma ještě počítá. Dle jeho vyjádření bude možno zeminu potřebnou na výletiště skrýt při opravě místních komunikací. Další potřebnou zeminu bude možno dovézt.

Pan J.Hartl připomněl možnost zároveň opravit a odvodnit cestu za humny směrem od jeho domu dolů. Byla také diskutována situace kolem meliorací. Zastupitelé se shodli, že pokud budou k dispozici ještě nějaké neproinvestované peníze v rámci akce „Revitalizace“, tak bude i tato záležitost ještě na jaře řešena. S pokračováním dalších prací bude započato pravděpodobně začátkem března, samozřejmě s ohledem na počasí.


2. Minulé zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se záměrem vybudování altánu na dětském hřišti. Jednalo by se o šestibokou stavbu s ohrádkou a s jehlanovou střechou, pokrytou šindelem. Uvnitř by se nacházela lavička a stůl. Nynější OZ nyní také odsouhlasilo vybudováním takové stavby na dětském hřišti, a to prostřednictvím MAS Partnerství venkova, jež získala na tuto akci dotaci (8:0:0). Obec se bude podílet částkou ve výši 15% nákladů na výstavbu altánu, částkou 5000 Kč na administraci celé akce a pronajme této MAS pozemek pod stavbou (asi 10,5 m2) na dobu 5 let. OZ pověřilo starostu obce uzavřením smluv na realizaci tohoto projektu.


3. Majitel domu č.p. 28, sdělil zastupitelstvu svou žádost o odkoupení nyní obecního pozemku č. 689/14 o výměře celkem 71 m2, na jehož menší části stojí již před delším časem zbudovaná stavba, která je napojena na jeho dům a dále v této souvislosti poukázal na skutečnost, že při oplocování parcely č.51 postavil majitel přilehlého domu č.p.85 část plotu na obecním pozemku. Kupující by dle jeho vyjádření případně souhlasil s věcným břemenem v podobě zajištění přístupu k potoku. Zastupitelstvo obce Světlá po diskuzi schválilo vyvěšení záměru obce prodat zastavěnou část dotčeného pozemku majiteli přilehlého domu č.p. 28 a zbytek této parcely mu pronajmou do užívání (8:0:0).


4

a) Starosta obce provedl kalkulaci nákladů na zajištění pitné vody v obci v roce 2010 (viz.příloha). Celkové náklady činily 185 333,30 Kč při celkové spotřebě 7 028 m3. Z toho vychází náklady na 1m3 pitné vody 26,40 Kč. OZ odsouhlasilo tuto částku jako cenu vodného pro rok 2011 (8:0:0). Správce vodovodu J.Vystavěl podal zprávu o způsobu chlorování pitné vody a o způsobu odběru a provádění potřebných rozborů vody. Návrh odečítat a platit vodné 1x ročně nebyl přijat.

b) Místostarosta obce zpracoval přehled nákladů a příjmů týkajících se sběru a likvidace odpadů v obci za rok 2010. Čisté náklady po odečtení příjmů z odvozu železného šrotu a fakturace Ekokomu tedy činily minulý rok 89 543 Kč, což vychází na 373,10 Kč na poplatníka. OZ proto stanovilo poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2011 ve výši 380 Kč na poplatníka (7:0:1). Smluvní částka na vývoz sběrné nádoby pro majitele nemovitostí bez trvalého pobytu v obci zůstává ve stejné výši jako minulý rok (1140 Kč).


5.1 Starosta obce informoval zastupitele o možnosti získat dotace (např. na vyčištění horního rybníka) z titulu zařazení našeho regionu mezi sociometricky slabší. Dále informoval o možnosti opět požadovat zmenšení pásma hygienické ochrany živočišného provozu, nacházejícího se v blízkosti obce. OZ schválilo dále záměr odkoupit do vlastnictví obce pozemek č.628 pro účely vytvoření nových stavebních míst (8:0:0).


5.2 Starosta obce referoval o zaslání dopisu Mgr.Sekaninovi jako původci odpadu, odloženého na území obce. Ten odpověděl (navzdory svým předchozím tvrzením) že o této záležitosti nic neví. Starosta obce se pokusí ještě o další jednání v této věci.


5.3 Pan Jeníček navrhl pozvat do obce kominíka na provedení hromadné kontroly komínů. Starosta obce se pokusí toto zajistit.


5.4 R.Dobeš informoval zastupitele o možnosti zakoupit obytné buňky (s umístěním např. k fotbalovému hřišti) za cenu 4000 Kč za kus. Zastupitelstvo obce ho pověřilo zjištěním ceny za jejich dopravu a případným zajištěním převozu dvou kusů do obce.


5.5 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí částky 500 Kč na zakoupení daru do tomboly školského plesu v Cetkovicích (8:0:0).


5.6 J.Biberle podal za pověřenou inventarizační komisi obecnímu zastupitelstvu zprávu o provedené fyzické kontrole lesních porostů v majetku obce (viz.příloha). Kontrola v k.ú. Světlá a Uhřice byla provedena za účasti revírníka P.Bárty. Byl zjištěn opětovný výskyt kůrovce a konstatována nutnost vytěžit nálety a některé další porosty.

Výdaje na provedené práce (oplocenka, vyžínání, nové vysazování apod.) činily za rok 2010 celkem 109 457,50 Kč, příjmy z nahodilé těžby smrku dělaly 106 400,- Kč (dohromady 152 m3 dříví). Ztráta z hospodaření tedy činila v minulém roce 3057,50 Kč. Komise navrhla využít místních občanů na provádění potřebných lesních prací, popř. pověřit některého z místních občanů dohledem nad těmito lesními porosty. Starosta obce v této souvislosti upozornil, že obec Světlá má přes 25 % práce schopných obyvatel evidovaných jako nezaměstnaní, což je dvojnásobek hodnot, které jsou obvyklé v okolních obcích.


5.7 OZ pověřilo stavební komisi kontrolou porostů na území obce (zejména kolem cest) a vytipovat ty, které je třeba prořezat nebo pokácet, aby byl umožněn zejména bezpečný průjezd vozidel. (0:0:0)Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 4. 4. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|