>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.3.2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:L. Ženatý, P. Tichavský
Hosté: Mgr. J.Biberle, Ing. M. Cikánek, RNDr. O. Jeníček, J. Pokorný, H. Skoupá, V. KlatovskýProgram:


1. Veřejná služba

2. Sociálně právní ochrana dětí

3. Smlouva-prodej části parcely 689/14

4. Smlouva-odkup parcely 628

5. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. J. Biberle, pověřený dozorem nad výkonem veřejné služby v obci, tuto funkci v měsíci březnu složil. Dle informace starosty mohou v současné době vykonávat veřejnou službu celkem 4 místní občané, z toho se třemi byla uzavřena k tomuto smlouva. Od počátku roku z těchto tří osob pracovali dvě, ovšem dle různých poznatků není jejich pracovní morálka uspokojivá. Kriticky se k tomuto vyslovili i někteří zastupitelé. Přítomné osoby, jichž se toto hodnocení týkalo, se proti těmto námitkám ohradily. Zastupitelstvo obce Světlá následně schválilo na základě této diskuze vypovězení smlouvy o výkonu veřejné služby těmto dvěma pracovníkům, kteří v současné tuto službu vykonávají, a to z důvodu nízké pracovní morálky (9:0:0).


2. Petr Palán sdělil zastupitelstvu informace k problematice sociálně-právní ochrany dětí. Městský úřad Boskovice požaduje určit z řad občanů obce kontaktní osobu, která bude v případně výskytu problémů, týkajících se této oblasti, komunikovat s jeho sociálním odborem a bude pomáhat řešit vzniklé problémové situace. OZ schválilo jako osobu, která bude tyto činnosti zajišťovat, zastupitele Petra Palána, který již má zkušenosti s podobnou problematikou i ze svého zaměstnání (8:0:1).


3. Starosta obce předložil zastupitelům návrh katastrálního úřadu na rozdělení pozemku 689/14 z důvodu prodeje a pronájmu jeho částí majiteli přilehlé nemovitosti č.p.28. Část zastupitelů v diskuzi navrhlo pronajmout pouze část této parcely. Obecní úřad tedy nechá zhotovit geometrický plán, kde bude označena prodávaná zastavěná plocha a stavební komise dle šetření na místě samém rozdělí tento pozemek na další dvě části, z nichž jedna bude následně pronajmuta.

Zastupitelstvo obce Světlá schválilo prodej zastavěné části pozemku č. 689/14 (asi 28m2) za dříve schválenou cenu 30 Kč/m2 podle předložené kupní smlouvy panu O.Jeníčkovi, bydlištěm Světlá č.p.28 (9:0:0). Daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající, další správní poplatky uhradí kupující.

Dále starosta obce přečetl návrh nájemní smlouvy na další část tohoto pozemku, která bude zaznačena v uvedeném geom.plánu. Roční nájemné bude činit 0 Kč. Nájemce nebude oprávněn tento pozemek oplotit a vysazovat nové porosty a bude muset umožnit přístup k údržbě přilehlé vodoteče. Nájemní smlouva bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. OZ souhlasilo s výše uvedenými podmínkami pronájmu části parc. č.689/14 taktéž panu O.Jeníčkovi.(9:0:0).


4. Starosta obce přednesl zastupitelům text kupní smlouvy na parc. č. 628 ve vlastnictví J.Paroulka z Knínic. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s odkupem této parcely o výměře 1617 m2 do vlastnictví obce za cenu 40 Kč/m2 (celkem 64 680 Kč) (9:0:0).


5.1 Prodavačka místního obchodu požádala obecní úřad o zajištění pořádku kolem kontejnerů na druhotné suroviny, umístěných v blízkosti této provozovny. Díky výskytu střepů údajně odmítají některé zásobovací vozy vjíždět k rampě. OZ pověřilo místostarostu obce dohledem nad pořádkem kolem kontejnerů a také zajištěním jejich včasného vývozu.


5.2 Obecní zastupitelstvo vyslechlo písemnou žádost paní A.Tajovské na zajištění její nemovitosti proti vlhkosti (prohloubení sousedícího příkopu, vyspádování vozovky směrem k blízkému rybníku, snížení hladiny tohoto rybníku). Pan Biberle upozornil na skutečnost, že u této stavby, která je nyní v dezolátním stavu, doposud nebyla provedena ani základní opatření k odvedení dešťové vody, jako např. okapy apod. OZ pověřilo starostu obce zaslat písemnou odpověď na žádost paní Tajovské, v němž budou výše uvedené požadavky ze strany obce zamítnuty.


5.3 Starosta obce informoval o závadě v hospodaření obce, která byla zjištěna při kontrole hospodaření obce nadřízeným orgánem. Jedná se o neoprávněné vyplacení odměn zastupitelům, neboť byla výše odměn schválena až na druhém zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Proto musejí být tyto přeplatky z konce října a z listopadu minulého roku vráceny.


5.4 Zastupitelstvo obce zašle na Pozemkový úřad Blansko dopis s žádostí na změnu vodního toku. Voda z rybníku v Mořicově dvoře tekla dříve do obce. S nástupem kolektivizace se v minulosti tento tok změnil a zemědělské družstvo ho odklonilo do potoka Semiče. OZ požádá, aby v rámci provádění pozemkových úprav tato voda tekla opět do obce. Dále bude požádáno o vytyčení dříve existujících cest na hranicích katastrů od silnice na Šebetov směrem k železniční trati. Zastupitelé připojili k této žádosti svůj podpis.


5.5 Pan Biberle, dohlížející na probíhající práce v obci podal informaci o uložení hlíny na plochách v obci firmou Ekoterm a o jejím dalším plánovaném využití. Dále zpravil zastupitelstvo o parcích na úpravě místních komunikací.


5.6 Stavební komise přednesla písemný zápis z místního šetření, týkající se úpravy zeleně v obci (viz.příloha). Dle zprávy komise stromy určené k pokácení byly označeny, ovšem ke skácení všech těchto stromů nedošlo. Tyto práce budou tedy dokončeny na podzim. P. Hartl zmínil možnost zřízení pojištění proti způsobeným škodám na majetku soukromých osob z důvodu pádu stromu, stojícího na obecním pozemku. MUDr. Pokorné bylo doporučeno, sporný strom údajně ohrožující její nemovitost, pokácet na vlastní náklady.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 11. 5. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|