>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.5.2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Hartl, L. Ženatý
Hosté: mgr. J. Biberle, E. Zemánková, J. Vystavěl, J. Palán ml., RNDr. O. JeníčekProgram:


1. Zpráva o hospodaření obce za rok 2010

2. Závěrečný účet obce za rok 2010

3. Spolupráce s firmou Elektrowin

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo schválilo výše uvedený program zasedání, doplněný o vložený bod č. „1. Žádost o příspěvek na vydání CD nosiče“.

1. J. Palán vystoupil za organizaci Klub umění Konice s žádostí o příspěvek na vydání CD nosiče s dechovými písněmi hudebního skladatele Antonína Žváčka, na němž bude také natočeno několik skladeb rodáka z obce Světlá, pana Bohumila Vystavěla. CD bude natáčeno několika soubory dechové hudby ve studiu v Dolních Bojanovicích s celkovým rozpočtem 581 000 Kč a jeho vydání je naplánováno na 30.května 2012. J. Palán předložil spolu s písemnou žádostí i popis tohoto projektu a jako referenci doklad o v minulosti uděleném grantu Klubu umění Konice. Pro doplnění také uvedl, že obec Cetkovice, kde nyní B.Vystavěl žije, přispěla na tento projekt 30 000 korunami.

Za poukázanou částku 10 000 Kč by bylo obecnímu úřadu jako protihodnotou dodáno 100 ks těchto hudebních nosičů (které lze darovat nebo prodávat po 100 Kč), na jejichž obalu by byla zvlášť graficky zvýrazněna podpora obce Světlá tomuto projektu. Výplata výše uvedené částky by měla být uskutečněna do konce roku 2011.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo darování výše uvedené částky formou darovací smlouvy s možnou další formou spolupráce, jako např. hudební produkce během oslav v obci (7:1:0).


2. Koncem měsíce února provedly pracovnice Odboru kontroly Jihomoravského kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2010 (kompletní Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz. příloha). Byla zjištěna následující závada: nebyly kráceny měsíční odměny členům OZ za měsíc říjen v důsledku skončení jejich volebního období. Tyto neoprávněně vyplacené odměny byly v rámci nápravy k dnešnímu dni již vráceny a žádná další závada v hospodaření nebyla nalezena.


3. Obecnímu zastupitelstvu byl předložen Závěrečný účet za rok 2010 (viz. příloha), který je odesílán na JMK. Obecní zastupitelstvo po projednání tohoto předloženého Závěrečného účtu obce za rok 2010 a související Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2010 následně schválilo celoroční hospodaření obce s výhradou (8:0:0).


4. Na jednání Mikroregionu Malá Haná nabídla svozová firma Elektrowin obcím v rámci akce „Putující kontejner“ přistavení sběrného kontejneru, kde by se ukládala použitá kompletní elektrozařízení (např. ledničky) za úplatu obci 1000 Kč za každé přistavení (asi 2x ročně). OZ tuto spolupráci schválilo (8:0:0).


5.1 Starosta obce předložil zastupitelstvu nově zpracovaný Provozní řád sběrného dvora (viz příloha). Po diskuzi zastupitelů a jeho doplnění byl tento dokument schválen k vyvěšení u sběrného dvora (8:0:0).


5.2 Na základě dotazu SBD Radost schválilo zastupitelstvo obce nabídkovou cenu za odprodej části parcely č. 629/2, nacházející se kolem bytového domu č.p.81, ve výši 40 Kč/m2, která byla již dříve odsouhlasena jako cena za prodej nestavebních pozemků v majetku obce (8:0:0).


5.3 VOS Zemědělců Velké Opatovice zaslalo návrh smlouvy na další pronájem pozemků ve vlastnictví obce Světlá. Zastupitelstvo nesouhlasilo s výpovědní lhůtou 5 let a navrhne tuto lhůtu snížit na 1 rok.


5.4 Starosta obce informoval OZ o zájmu jedné občanky obce vykonávat zde veřejnou službu (tj. zdarma odpracovat 20 hodin měsíčně za účelem nesnížení jí pobíraných sociálních dávek). Obecní úřad vyjádřil ochotu tuto službu zajistit, pokud ovšem nenastanou problémy s pracovní morálkou.


5.5 Starosta obce navrhl místo peněz z prodeje železného šrotu ze sběrného dvora, které dříve získával spolek fotbalistů, vyplatit tomuto subjektu roční příspěvek 5 000 Kč na jeho činnost. OZ tento návrh schválilo (8:0:0).


5.6 J.Pokorný zaslal zastupitelstvu dopis s námitkami proti vyměřené pokutě za větší množství odpadu, jím uloženého do sběrného dvora, který údajně pocházel z jiné obce. Předmětný komunální odpad dle jeho vyjádření pochází z objektu Familií. Starosta obce byl nato pověřen zasláním reakce, kde popíše existenci svědků k této věci a vyjádří stanovisko zastupitelstva, že i pokud se jedná o větší množství odpadu z domácnosti v obci Světlá, tak je třeba si obstarat zvláštní kontejner na tento odpad. Opět byl projednáván nevyhovující stav objektu Familií a také to, že se dlužný poplatek za odpad od majitele jeho části nevymáhal v rámci proběhnuvší exekuce.


5.7 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na autobusovou dopravu v rámci výletu do Hodonína, pořádaného dne 18.června sdružením ČČK pro místní děti a mládež.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 30. 6. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|