>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: P. Palán, R. Dobeš
Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, J. Vystavěl, T. Pysk, V. ČípekProgram:


1. Pozemkový úřad - úpravy Šebetov

2. Dořešení Mgr.Sekanina

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Ing. Vladislav Čípek, pracovník pozemkového úřadu, podal zprávu o právě probíhajících komplexních pozemkových úpravách v kat.území Šebetov, které se dotýkají také sousedních katastrálních území obcí Knínice a Světlá. Informoval zastupitele o způsobu vypracovávání pozemkových úprav a vytyčování pozemků. Následně byl předložen Plán společných zařízení, který musí projednat obecní zastupitelstva dotčených obcí. Obce Světlá se týkají zamýšlené cesty v okolí Mořicova dvora a podél celé hranice s KÚ Šebetov směrem k železniční trati. Šířka zpevněné vozovky má být 4,5m, doplněná cestními příkopy, které nahradí v minulosti zatrubněné vedení dešťové vody. Dle vyjádření zhotovitele plánu, T.Pyska, je příkop plánovaný podél cesty na straně k obci Světlá. V návaznosti na to byla diskutována nutnost napojení stávajících meliorací. Sbor zástupců pro pozemkové úpravy v obci Šebetov schválil zbudování této komunikace jako prioritu s výhledem na přespříští rok. Problém odtoku vody z Mořicova dvora nebyl v této souvislosti řešený.

Dále byl přečten dopis od sboru zástupců pro pozemkové úpravy v obci Šebetov. Navrhované vytýčení hranic katastru a také této cesty je dle vyjádření přítomných osob možná.

Zastupitelstvo obce Světlá poté schválilo předložený plán společných zařízení s podmínkou, že dojde k vytýčení hraniční cesty (označené jako C3 a C4) v šířce 4 m s tím, že příkop bude na její nižší straně spádu terénu, tj. podél cesty směrem k obci Šebetov (9:0:0).


2. Od loňského listopadu probíhá spor s Mgr. Sekaninou o neoprávněně odložený odpad na území obce. Dle dopisu Městského úřadu Velké Opatovice, kterému byla celá záležitost postoupena do přestupkového řízení bylo doporučeno obrátit se na Úřad pro ochranu osobních úřadů.

Obecní zastupitelstvo na základě stanoviska Měú Velké Opatovice a Moravského zemského archivu v Brně schválilo pokutu Mgr. Sekaninovi ve výši 5000 Kč za porušení Obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem č. 2/2001 (9:0:0). Výše uvedené osobě bude doručeno Oznámení o zahájení řízení z moci úřední.


3.1 Obecní zastupitelstvo schválilo přijetí účelové dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 200 000 Kč na zpracování projektů pro rozvoj obce Světlá a 200 000 Kč na odbahnění místního rybníka a dále pověřilo starostu obce uzavřením příslušných smluv (9:0:0). Tyto akce jsou plánovány na měsíce září a říjen. V této souvislosti bylo upozorněno na havarijní stav sloupu elektrického vedení, který stojí na břehu horního rybníka.


3.2 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo použití dotace od Mikroregionu Malá Haná ve výši 60 000 Kč na dovybavení dětského hřiště a také další částku 21 000 Kč na dovybavení společenské místnosti v budově OÚ Světlá. Dále schválilo v rámci těchto dotací dofinancovat z vlastních zdrojů 5400 Kč (9:0:0).


3.3 Byl předložen geometrický plán pro rozdělení pozemku v rámci vypořádání pozemků č.756 a 688/2 mezi obcí a L.Ženatým. Bylo navrženo, že obci připadne 35 m2 a L.Ženatému pak 41 m2. Zastupitelstvo obce zatím tuto směnu neschválilo a starosta obce byl pověřen jednáním se zpracovatelskou firmou tohoto plánu, neboť existují rozpory mezi skutečně vytýčenými body a tímto plánem.


3.4 Na základě předloženého návrhu darovací smlouvy mezi Klubem umění Konice (zastoupeným Mgr. J.Palánem) a Obcí Světlá schválilo OZ na minulém zasedání projednané poskytnutí částky 10 000 Kč na realizaci hudebního CD nosiče (8:1:0).


3.5 Starosta obce informoval zastupitelstvo o zaslání dopisu Zemědělskému družstvu Knínice a Agropodniku Skalice nad Svitavou ohledně plánovaného osazení nově opravených místních komunikací v obci značkami zakazujícími vjezd traktorů a nákladních automobilů. J. Vondál upozornil na nutnost doplnit tyto značky dodatkovými tabulkami „Dopravní obsluze vjezd povolen“.


3.6 P. Hartl informoval zastupitele o nefunkčním odpadu u domu č.p. 70, který byl poškozen pravděpodobně při nedávné opravě místní komunikace. Oprava bude vlastníkem provedena svépomocí.


3.7 R. Dobeš upozornil na nutnost zastřešení nově instalovaných buněk na hřišti, neboť dochází k jejich poškození zatékáním vody při deštích.


3.8 Paní E.Zemánková kritizovala obecní úřad za porušení jejích majetkových práv při nedávném čištění keřů v okolí její nemovitosti v rámci brigádnické činnosti. Pan Biberle, který dohlíží nad úpravami veřejných prostranství v obci, celou situaci vysvětlil. Tento problém na místě zhodnotí stavební komise, která se za přítomnosti E. Zemánkové sejde na místě samém k prošetření této záležitosti v pátek 1.července.


3.9 Obecní zastupitelstvo souhlasilo s příspěvkem na pořádání letošního ročníku fotbalového turnaje místnímu FC Světlá ve výši 200 Kč na každé zúčastněné družstvo (8:0:1).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 1. 8. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|