>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 7. 2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:
J. Vondál, J. Vlachová Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, Ing. M. Cikánek, RNDr. O. JeníčekProgram:


1. Rozpočtové opatření 2/2011

2. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Zastupitelstvu obce Světlá byl přednesen předsedou finanční komise návrh rozpočtového opatření č 2/2011 (viz.příloha). Nejvíce přesunů mezi položkami rozpočtu se provádělo z důvodu vyúčtování akce „Revitalizace veřejných prostranství v obci Světlá“. V rámci kapitoly „Příjmy“ byla učiněny změny v celkovém objemu 323 000 Kč. V kapitole „Výdaje“ se nově vyčlenily finance na opravu místních komunikací ve výši 2 717 600 Kč, zbudování chodníků 459 500 Kč, péče o veřejnou zeleň 899 900 Kč, obnovu veřejných prostranství 369 900 Kč, taneční parket a přístřešek na výletišti 177 500 Kč, zahradní technika 132 000 Kč a z položky letos nerealizované ČOV se odečetlo 590 700 Kč. Tyto investice budou dorovnány čerpáním z bankovního účtu (kapitola „Financování“ ve výši 4 052 800 Kč. Tato částka bude následně kompenzována přislíbeným příjmem dotace na akci „Revitalizace“. OZ s navrženým rozpočtovým opatřením souhlasilo (9:0:0).


2.1 Obecní zastupitelstvo souhlasilo se zpracováním žádosti panem J.Benešem o přidělení dotace ze SZIF na zbudování biologického rybníka k čištění odpadních vod. Příjem žádostí je naplánován na období od 18.10 do 31.10.2011.

Dále schválilo zpracování žádosti na přidělení dotace ve výši 1,5 miliónu Kč na úpravu návsi. Za vypracování každé žádosti OZ stanovuje finanční odměnu 15 000 Kč (9:0:0).


2.2 Starosta obce informoval zastupitelstvo, že dojde přibližně na přelomu září a října k plánovanému čištění horního rybníka. Tato akce bude financována z dotace, poskytnuté prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Jako dodavatelé prací budou osloveny min.3 firmy, zmíněny byly společnosti Trymet, Ekoter a KORA Kunštát.


2.3 Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí panem R.Dobešem přednesený zápis z jednání stavební komise ze dne 1.7.2011 (viz.příloha) ve věci úpravy prostranství kolem stodoly p.Zemánkové. Dle opatření navržených ve výše zmíněném zápise schválilo OZ následující postup: letos bude obcí prohlouben příkop v sousedství zmíněné stodoly, vytrhány náletové dřeviny, zlikvidována přilehlá hromada hlíny a příští rok (pravděpodobně v rámci plánovaných úprav návsi) budou přeloženy obrubníky kolem sousední komunikace. Vzrostlé hrušně pokácí majitelka na své náklady (9:0:0).


2.4 Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy panem J.Hartlem zpracované dvě alternativy provedení zastřešení dvou buněk a prostranství mezi nimi, které jsou nově umístěny v blízkosti fotbalového hřiště. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo variantu A: jednoduchou sedlovou střechu s plechovou krytinou s rozpočtem do 200 000 Kč, s možností provést část prací brigádnicky. O cenovou nabídku bude požádáno několik tesařských firem s termínem provedení do letošní zimy (8:0:1).


2.5 Zastupitel J.Vondál přednesl své připomínky ke špatné kvalitě nedávno zbudovaného bezdrátového místního rozhlasu, v důsledku čehož nejsou hlášení dostatečně srozumitelné. Dle jeho vyjádření tuto skutečnost v minulosti kritizoval už několikrát, avšak podle jeho mínění nikdy nebyla zmíněna v zápisu ze zasedání OZ.


2.6 J.Vondál rovněž vznesl námitky vůči nekonání stavebního úřadu ve věci špatného technického stavu objektu „Familií“. Navrhl proto zaslat stížnost na špatnou práci (nečinnost) tohoto úřadu.


2.7 Starosta obce přednesl nabídku písničkáře J.Hutky na uspořádání jeho koncertu. V rámci tohoto bodu byl také diskutován program nadcházející Světelské pouti.


2.8 Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že bude již zastaven příjem hlíny od občanů k uložení na obecní pozemky.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 15. 8. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|