>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 8. 2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý (dostavil se v průběhu projednávání bodu 1)


Ověřovatelé zápisu: P. Tichavský, P. Hartl
Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, J. Vystavěl, Bc. J. Pokorný, Z. GajdíkováProgram:


1. Schválení firmy na odbahnění rybníka

2. Uložení vytěženého bahna

3. Přístavba budovy OÚ

4. Různé, diskuze, závěr


Dle návrhu starosty obce schválilo zastupitelstvo rozšířit program zasedání o bod s názvem „Rozpočtové opatření č. 3/2010“ (7:0:0). Zastupitel R.Dobeš v okamžiku hlasování nebyl přítomen.

1. V rámci výběrového řízení na provedení odbahnění horního rybníka byla zaslána žádost o cenovou nabídku celkem 6 firmám. Odpověděly následující firmy: Trymet s.r.o. – celková cena s DPH 591 259 Kč; Výstavba IS s.r.o. – 268 156 Kč; Ekoterm CZ s.r.o. – 315 938 Kč a KORA-Vodostaving s.r.o. – 235 884 Kč. Komise pro otevírání obálek s těmito nabídkami doporučila vybrat posledně uvedenou firmu s termínem provedení na přelomu září a října (zápis viz. příloha). Zastupitelstvo obce následně schválilo jako dodavatele této stavby firmu KORA-Vodostaving s.r.o. Kunštát (9:0:0).

V rámci této akce na návrh starosty souhlasilo OZ s vybudováním přechodné vodní nádrže pro ryby formou přehrazení potoka v horní části obce pro dočasné umístění ryb (9:0:0).

Dále schválilo zastupitelstvo obce uložení kalů z čištěného rybníka na obecní parcely pod lesem č. 615/65 nebo 615/67 s tím, že tento záměr bude konzultován s budoucím nájemcem výše uvedených pozemků, panem Rosenbergem ze Šebetova (9:0:0). Předání pozemků tomuto novému nájemci (dříve Agrospol) proběhne po skončení letošního hospodářského roku. V souvislosti s tímto předáváním by mělo být provedeno vytýčení dotčených pozemků.

V rámci diskuze k tomuto bodu byl zmíněn požadavek na prověření placení nájmu za pozemky ve vlastnictví obce Světlá subjektem Zemědělské družstvo Velké Opatovice.


2. Ing.arch Josef Ježek nově zpracoval prověřovací studii přístavby budovy OÚ, jejíž realizace by v případě získání dotace mohla být v budoucnu provedena. V této souvislosti byla vznesena námitka na nedostatečnou výšku stropu hlavního sálu. Projektant této studie bude proto pozván na příští zasedání OZ k vyjasnění některých dalších otázek.

Dle informací starosty obce byla již přislíbena dotace ve výši 200 000 Kč (se spoluúčastí obce ve výši 70 000 Kč) na zpracování následujících projektů: výstavba poldru nad obcí, nová autobusová čekárna, příprava nových stavebních pozemků nad bytovkou, přístavba budovy OÚ, změna územního plánu obce.

V rámci změny územního plánu by měly být mimo jiné řešeny následující záležitosti: zrušení pásma hygienické ochrany živočišného provozu, rozšíření ploch pro bydlení, rozšíření ploch pro rekreaci a sport v blízkosti fotbalového hřiště, vyhrazení plochy pro vodní dílo (poldr) v horní části obce.

J.Pokorný informoval zastupitele o záměrech společnosti Živé muzeum na území obce. Dle jeho informací nebyl plánovaný projekt na znovupostavení historické roubenky na určitém pozemku v obci příslušnými úřady schválen, neboť dotčená plocha nebyla v Územním plánu obce Světlá určená pro tento účel. V rámci plánovaných změn ÚP tedy J.Pokorný vyjádřil požadavek na jeho změnu, a to ve třech lokalitách: parc. č. 44/1 zamýšlená k výstavbě roubené stodoly, objekt Familí č.p. 18,19,20,21 a parcely č. 140/1, 105 a 106 - opět pro možnost výstavby historických budov na těchto plochách.

Zpracovatel uvedených změn územního plánu bude pozván na některé z příštích zasedání OZ.

J.Biberle v následné diskuzi upozornil na nutnost zapracovat tyto případné změny do celkové koncepce budoucího rozvoje obce. J.Pokorný dále informoval zastupitele o dalších záměrech a plánovaných aktivitách společnosti Živé muzeum nejen v obci Světlá s cílem zbudovat historickou expozici lidové architektury.


3. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo předložené rozpočtové opatření č. 3/2011 (viz.příloha), kde se příjmy a výdaje schváleného rozpočtu změní o částku 6300 Kč (9:0:0).


4.1 Starosta obce informoval zastupitele o možnosti zúčastnit se dne 29.9. autobusového zájezdu do nahrávacího studia v Dolních Bojanovicích, kde se právě natáčí obcí Světlá finančně podpořený hudební projekt.


4.2 Občanské sdružení Živé muzeum podalo v zastoupení svého předsedy J.Pokoného písemnou žádost na vypracování písemného prohlášení, které bude obecní úřad prostřednictvím starosty deklarovat soulad jejich záměru sanace a obnovy objektů bývalého panského dvora, tzv. („Familí“) se strategií rozvoje obce. Tato akce by měla být provedena dle technické dokumentace obnovy; pro účely jejího schválení příslušnými úřady se toto prohlášení obce vydává.

Přítomný J.Pokorný v souvislosti s tímto zodpověděl další dotazy zastupitelů. OZ vydání tohoto souhlasného prohlášení schválilo (7:1:1).


4.3 Pan F.Kaderka zaslal obecnímu úřadu žádost (včetně mapového podkladu) o odprodej nově vzniklého (doposud obecního) pozemku 668/9 o výměře 24 m2 před jeho domem č.p. 87. Důvodem je skutečnost, že tato část obecního pozemku leží na jím oplocené ploše předzahrtádky. Tento záměr obce k odprodeji byl schválen (9:0:0). V podobné situaci se nacházejí pravděpodobně i dva vedlejší majitelé domů, proto budou tito také osloveni.


4.4 L.Ženatý informoval zastupitelstvo o záměru majitelky odprodat tzv. Jevickovu mez. Obecní zastupitelstvo o nákup tohoto pozemku neprojevilo zájem.


4.5 V tomto bodě byl diskutován záměr obce nechat umělecky vytesat sochu Františka Josefa, která se dříve v obci vyskytovala.


4.6 Starosta obce přečetl dopis místostarostky města Boskovice J.Vítkové s pozváním na výstavu „Duchovní dědictví Boskovicka“, která se mimo jiné dotýká i našeho významného rodáka A.Krchňáka.


4.7 Zastupitelstvo obce souhlasilo dle návrhu ověřovatele J. Vondála se změnou zápisu z minulého zasedání zastupitelstva. V poslední větě bodu 2d) se nahrazuje sousloví „do letošní zimy.“ slovy “do konce listopadu.“ (7:0:2).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 29. 9. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|