>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:
L. Ženatý, P. Tichavský Hosté:. J. Biberle, J. HesProgram:


1. Biologický rybník pod obcí

2. Inventarizace majetku

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Starosta obce vyjádřil názor, že plánovaná výstavba čistírny odpadních vod (v našem případě v podobě biologického rybníka) je potřebná pro další rozvoj obce. Poněvadž však v příštím roce podle posledních informací nebude možné žádat o dotaci na její výstavbu, tak navrhl financování tohoto projektu prozatím z obecních zdrojů. Rozpočet na tuto stavbu byl v projektu vyčíslen celkově na 6 400 000 Kč včetně DPH. Největšími položkami jsou terénní úpravy (2 646 000 Kč), gravitační kanalizace (662 943 Kč), vstupní čerpací stanice (473 000 Kč) a odtokové roury (400 000 Kč).

OZ schválilo vypsání výběrového řízení na výstavbu tohoto biologického rybníka (6:1:1). Termín ukončení prací byl stanoven ke 31.12.2012 a obecní úřad si vyhradí právo toto výběrové řízení zrušit, jestliže nebudou naplněny představy zastupitelů. Předpokládá se, že výsledná cena v průběhu soutěže výrazně poklesne. Firmy, které budou v rámci výběrového řízení osloveny, budou určeny na příštím zasedání.


2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Příkaz starosty č.1/2011 (viz.příloha) k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Světlá k 31.12.2011. Hlavní inventarizační komise byla jmenována ve složení: E. Dokoupil - předseda a členové J. Cikánek, J.Vlachová a I. Kaderková. Dále OZ souhlasí s vyřazením staré houpačky a skluzavky na dětském hřišti z evidence (8:0:0).


3.1 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s rozdělením parcel č. 628 a 629/1 (celkem 3000 m2) na čtyři stavební místa s tím, že současná příjezdová komunikace bude ve stávajícím směru prodloužena podél jižní hranice parcely č. 629/1 (8:0:0).


3.2 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo podle předloženého geom.plánku rozdělení parcely č.115 (o výměře 3974 m2) na čtyři stavební místa (8:0:0). V souvislosti s tímto bylo diskutováno napojení budoucích rodinných domů na stávající kanalizaci.


3.3 L.Ženatý byl pověřen zjištěním, zda jsou majitelé tzv. Jevickové louky (2592 m2) ochotni tento pozemek odprodat za přiměřenou cenu do majetku obce.


3.4 Pro zajištění zimní údržby místních komunikací navrhne J. Vondál hodinovou sazbu, za kterou by byl ochoten tyto práce i v letošním zimě pro OÚ provádět. J. Biberle bude mít opět na starost zimní úklid chodníků.


3.5 V rámci realizace akce „Úprava návsi v obci Světlá“ budou vyzvány firmy (zatím je zamýšleno asi 9 subjektů) k předložení cenové nabídky. J.Vondál navrhl oslovit také místní firmy. Termín zahájení je plánován na březen příštího roku a termín dokončení pak na konec června. Dodavatelé budou osloveni s tím, aby přímo dodali návrh smlouvy.


3.6 J.Hes a R.Kučera písemně požádali o pronájem horního rybníka. Starosta obce informoval zastupitele, že v případě vypovězení nájmu stávajícímu nájemci je třeba dodržet půlroční výpovědní lhůtu. OZ schválilo vypsání nové soutěže na pronájem tohoto rybníka v příštím roce a současně se stávajícím nájemcům zašle výpověď z nájmu (7:0:1).


3.7 Společnost EON zaslala návrh smlouvy o zřízení práva, jež odpovídá věcnému břemenu na parcelu 119/10 (ve vlastnictví obce), týkající se uložení kabelu nízkého napětí za jednorázovou odměnu 500 Kč. Starosta obce tuto smlouvu přečetl. Rozhodnutí v této věci odložili zastupitelé z důvodu určitých nejasností na některé další zasedání.


3.8 Bylo konstatováno, že se letos nepodaří provést plánované zastřešení dvou buněk u fotbalového hřiště, a to z důvodu nezájmu dodavatelů o provedení těchto prací. J.Vondál byl vyzván k tomu, aby zvážil možnost, realizovat tuto akci vlastními silami v příštím roce.


3.9 Starosta obce informoval zastupitele o právě provedené kontrole účetnictví ze strany nadřízených úřadů. Zjištěné závady: -chybí podpisy ověřovatelů na zápisu ze zářijového zasedání OZ; - nebyl předepsaným způsobem vyvěšen záměr obce na pronájem pozemku firmě VOS Velké Opatovice; - nesprávné zaúčtování kolku v hodnotě 500 Kč.


3.10 J.Biberle poukázal na havarijní stav budovy obecního skladiště. Popraskané obvodové stěny by bylo dle jeho názoru možné stáhnout ocelovými pruty. OÚ provede místní kontrolu tohoto objektu a budou navrženy příslušná opatření.


3.11 P.Hartl informoval přítomné o možnostech realizace úspor na veřejném osvětlení v obci.


3.12 Předseda finanční komise podal dílčí zprávu o podmínkách uzavření termínovaných vkladů k uložení volných finančních prostředků obce. Dle jeho vyjádření bylo doporučeno počkat na vyjasnění nynější situace na bankovních trzích. Na příštím zasedání OZ bude tato otázka ještě otevřena.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 30. 11. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|