>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.11.2011

Přítomni: R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, J. Vlachová
Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, J. Vystavěl, Bc. J. PokornýProgram:


1. Žádosti o dotace rok 2012

2. Rozpočtové opatření 5/2011

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. V roce 2012 má možnost obec žádat o finanční prostředky v rámci dotačních titulů. Bylo předneseno několik možných zdrojů dotací:

a) z dotací z Programu rozvoje venkova JM kraje se stejně jako v letošním roce předpokládá získání prostředků ve výši 200 000 Kč. Bylo navrženo tuto částku použít opravu místní komunikace od domu č.p.9 nahoru po č.p.29.

b) dotace na obnovu vybavení SDH (bude podána žádost).

c) dotace z MAS Partnerství venkova ve výši 100 000 Kč na opravu místních památek. Tyto finance by bylo možno použít např. na obnovu pomníku F. Josefa; vyzvednutí kamene u zastávky; přemístění desky umístěné na budově OÚ k zastávce; popisky k vysazeným lípám padlým vojákům; nový zvon do kapličky.
Zastupitel J. Vondál namítl, zda má význam dělat nový zvon, místo toho navrhuje zhotovit novou elektrickou instalaci kapličky. Výměna zvonu byla přitom již dříve odsouhlasena.

d) Dalším návrhem je renovace objektu vodojemu, starosta obce zjistil, že je na to i možnost získání dotace z Odboru životního prostředí JMK. Na tuto opravu by se zpracoval projekt. Pan J. Vystavěl navrhuje udělat novou manipulační boudu na místo nynější.
Na příštím zasedání se bude pravděpodobně o podání žádostí dotací pro rok 2012 hlasovat. Dále bude v příštím roce uskutečněn výběr firem na čističku odpadních vod.
Místostarosta obce E. Dokoupil přečetl tiskovou zprávu, která si týká možnosti dotací pro socioekonomicky slabší mikroregiony (což je i Malá Haná) - jejich účel bude vymezen později.


2. Zastupitelstvo obce schválilo předložené rozpočtové opatření č. 5/2011 (6:0:1). Příjmy z dotací činily 2x 200 000 Kč (na odbahnění nádrže a na projekty pro rozvoj obce). Výdaje se měnily v objemu 400 000 Kč, z nichž největší položky bylo odbahnění nádrže a výdaje na projekty na rozvoj obce. (0:0:0)


3.1 Částka za odbahnění rybníka - požární nádrže ve Světlé se navýšila o 79 191,20 Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména provedením zpevnění břehů (navození kamene). OZ souhlasilo s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20110927-1, že se částka navyšuje o uvedených 79 191,20 Kč. A dále, že v této ceně bude ještě zahrnuta doprava buldozeru a porovnání vyvezeného bahna na jaře roku 2012 a také odvoz provizorně uskladněného materiálu na skládce SÚS (7:0:0).


3.2 Předseda finanční komise navrhl uložení volných finančních prostředků obce do následujících termínovaných vkladů: 1,2 milionu Kč na 1 rok do J&T Banky; 1,2 milionu Kč na půl roku do Raiffeisen banky a 1,6 milionu Kč do Volksbank také na 2/1 roku (podrobnosti viz tabulka v příloze). Zastupitelstvo obce tento návrh schválilo (7:0:0).


3.3 Pan F. Kaderka (správce sběrného dvoru) navrhl změnu provozní doby v zimních měsících z 1600-1ý00 na 1500-1600 a to jednou za 14 dní. Zastupitelstvo obce schvaluje novou provozní dobu v zimně, a to 1500-1600 každou sobotu (7:0:0).
Pan Vystavěl vznesl připomínku, aby byla nově vyvěšena tabule s otevírací dobou sběrného dvora. Připomínku bere OZ na vědomí.


3.4 Pan J. Vystavěl poukázal na skutečnost, že v rámci likvidace areálu „Osaky“ by bylo možné odkoupit nějaký vhodný materiál pro obec (vazníky, plechová střecha, střešní konstrukce, …). OZ tuto možnost zváží.


3.5 Zastupitel L. Ženatý byl pověřen zjištěním prodejní ceny pozemku tzv. Jevickové louky.


3.6 OZ diskutovalo o problémech neplacení vodného a dalších poplatků. V obzvláště závažných případech navrhuje po dalším nezaplacení dlužné částky (pokud byla již zaslána upomínka i proběhla osobní návštěva) přistoupit k razantnějším opatřením.


3.7 Pan J. Biberle poukázal na havarijní stav budovy místního skladiště. Budovu je potřeba opravit dle aktuálního stavu buď již v průběhu zimy, nebo na jaře příštího roku.


3.8 Pan Vystavěl se zastupitelů zeptal, zda bude probíhat oprava světel v obci. Oprava světel je již objednaná.


3.9 Zastupitel P. Palán požádal OZ o schválení příspěvku na tradiční vánoční bruslení v Moravské Třebové. Příspěvek 1 200 Kč zahrnuje pronájem zimního stadionu od 900-945. Zastupitelstvo obce příspěvek schválilo (7:0:0).
Pan Vystavěl poukázal na všeobecně špatnou informovanost podobných akcí v obci.


3.10 Zastupitelka J. Vlachová navrhuje vyřadit v rámci inventarizace tiskárnu s kopírkou (ev.č. 273) a počítač (ev.č. 209) z evidence DDHM. Zastupitelstvo obce návrh schválilo (7:0:0).


3.11 Zastupitel J. Vondál se ptá, jak dopadlo jednání ohledně přejezdu na Žlibkách. Obec stále čeká na vyjádření.


3.12 Dále J. Vondál poukázal na situaci, že se v současné době nikdo nestará o obecní les. OZ zjistilo skutečnost, že nebyla pro letošní rok s nikým sepsaná smlouva.
Je nutné postarat se o mladé vysázené stromky (zakapat). Pan J. Biberle společně s R. Dobešem byli pověřeni, aby zajistili v nejbližších dnech zakapání těchto stromků.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 29. 12. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|