>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 12. 2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál,


Ověřovatelé zápisu:
P.Hartl, P.Palán Hosté:Mgr. J. Biberle, E. ZemánkováProgram:


1. Výběr firmy na úpravu návsi

2. Rozpočet obce na rok 2012

3. Rozpočtové opatření 6/2011

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Dle informace starosty obce je přislíbena dotace ze SZIF na úpravu návsi, jejíž projektovou dokumentaci zpracoval ing.arch. Mareček. V rámci soutěže na dodavatele této stavby bylo osloveno celkem 10 firem s žádostí o cenovou nabídku, kterou dodalo do dne 19.12.2011 sedm zájemců. Ve čtvrtek 22.12 se sešla komise za účelem otevírání zaslaných obálek, z jejíhož jednání byl sepsán zápis. Pro různé nedostatky byly vyloučeny 3 nabídky. Ze čtyř zbývajících platných nabídek byla tedy komisí doporučena firma DEAS Boskovice s nejnižší nabídnutou cenou. Zastupitelstvo obce Světlá po zhodnocení předložených nabídek schválilo jako dodavatele této stavby firmu DEAS Boskovice s nabídkovou cenou 887 852 Kč s DPH (7:0:0). Pro dohled nad touto akcí bude vybrán stavební dozor pro zajištění kvality provedených prací.

E.Zemánková poukázala v této souvislosti na potřebu dořešit situaci se směnou pozemků mezi L.Ženatým a obcí.


2. Předseda finančního výboru přednesl zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2012 (viz příloha). Příjmy byly naplánovány ve výši 1 969 400,- Kč, výdaje celkem 2 484 600,- Kč a financování pak 515 200,- Kč. Mezi největší položky příjmů patří výnosy daní z příjmů, z nemovitostí a DPH, poplatky za vodné a likvidaci komunálního odpadu, příjmy z vodného a dále různé dotace. K největším zamýšleným výdajům patří zejména plánovaná výstavba čistírny odpadních vod, opravy místních komunikací, výdaje na zajištění pitné vody, transfery ostatním obcím za žáky, dojíždějící do základních škol a dále výdaje na činnost zastupitelstva obce a na činnost místní správy. Zastupitelstvo obce tento předložený rozpočet po zodpovězení dotazu J.Vondála (stran příjmů z úroků z term. Vkladů) následně schválilo (7:0:0).


3. P.Hartl přednesl podrobné informace k rozpočtovému opatření č.6/2011. Největší úprava rozpočtu se týká nevyčerpané částky ve výši 266 600,- Kč na výstavbu ČOV. Toto rozpočtové opatření bylo jednomyslně přijato (7:0:0).


4.1 V říjnu tohoto roku OZ z důvodu určitých nejasností neschválilo smlouvu se společností EON dle §458/200 Sb. o zřízení práva, jež odpovídá věcnému břemenu na parcelu 119/10 (ve vlastnictví obce), týkající se uložení kabelu nízkého napětí. Zastupitelstvo obce Světlá nyní na základě dalších informací schválilo návrh této smlouvy za jednorázovou odměnu 500 Kč (7:0:0). Společnost EON bude písemně upozorněna na existenci mnoha podobných doposud nevyřešených situací v obci.


4.2 Starosta obce informoval o možnosti navázat jako součást Mikroregionu Malá Haná prostřednictvím MAS Partnerství venkova přeshraniční spolupráci s jinými regiony sousedních států, což je finančně podporováno z Evropských fondů. Zastupitelstvo obce Světlá na základě předložených materiálů souhlasilo s příhraniční spoluprácí obce v rámci MAS Partnerství venkova s oblastí Pomyjaví, ležící ve Slovenské republice (6:0:1). Obecní zastupitelstvo tímto také schválilo Průnikovou analýzu a společnou strategii Evropského seskupení pro územní spolupráci „Společný region“.


4.3 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo dodatek ke smlouvě z roku 2008 o zajišťování IDS Jihomoravského kraje, kde z příspěvku obce 50 Kč na obyvatele půjde maximálně 5% z této částky na administrativu (7:0:0).


4.4 Starosta obce informoval zastupitele o ceně umělecké plastiky, vytvořené při uměleckém soustředění v obci Vísky ze dřeva dodané obcí Světlá. Pokud by obec měla zájem o její zakoupení, tak by cena tohoto díla činila 30 000 Kč.


4.5 Starosta obce informoval o přijaté žádosti o pronájem horního rybníka, kterou na obecní úřad zaslal pan L.Vlach.


4.6 Předseda finančního výboru informoval zastupitele o proškolení účetní obce v záležitosti odpisů majetku. V roce 2012 se nově zavádí odpisování i v účetnictví obce. U některých starších položek však bohužel není jednoznačně uvedeno, kdy byly tyto pořízeny. Předseda fin. komise navrhnul vyřazení starého drátového vedení z majetku obce. OZ vyřazení tohoto zařízení z evidence majetku obce neschválilo (1:4:2). Zastupitelstvo obce Světlá vzalo na vědomí skutečnost, že plán odpisu majetku bude předložen na prvním zasedání OZ v roce 2012.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 6. 1. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|