>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 1. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Tichavský, J. Vlachová (dostavila se v průběhu projednávání bodu 2), J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: P. Tichavský, L. Ženatý
Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, Ing. M. Cikánek, J. Hartl, J. VystavělProgram:


1. Vodné 2012

2. Poplatek za odvoz odpadu 2012

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Starosta obce přednesl kalkulaci ceny vodného, která vychází z nákladů na zajištění pitné vody v roce 2011 (viz.příloha). Spotřebitelům bylo loni fakturováno celkem 7176 m3 vody, přičemž celkové náklady (na energie, chemikálie, opravy, rozbory, poplatky a odměna správce vodovodu) činily 201 713 Kč. Na základě těchto údajů stanovilo zastupitelstvo obce cenu pitné vody pro rok 2012 na 28,10 Kč za m3 (7:0:0).


2. Místostarosta obce předložil tabulku s náklady na odvoz odpadů v obci Světlá v roce 2011 (viz.příloha). Největší položkou byly náklady na odvoz popelnic (57 475 Kč) a likvidaci plastů (20 280 Kč). Po rozpočítání celkové výše nákladů (po odečtu příjmů z odp.hospodářství) na počet poplatníků, stanovilo OZ poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2012 ve výši 380 Kč (8:0:0). Smluvní částka na vývoz sběrné nádoby pro majitele nemovitostí bez trvalého pobytu v obci zůstává ve stejné výši jako minulý rok (1140 Kč). V souvislosti s tím bylo navrženo pokusit se nějakým způsobem snížit vysoké náklady na vyvážení kontejnerů s plasty, které tvoří velkou část výdajů na likvidaci odpadů.


3.1 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo finanční příspěvek na činnost včelařů pro rok 2012 ve výši 1000 Kč (7:0:1).


3.2 Obec Světlá má možnost, jakožto socioekonomicky slabší region, žádat do konce měsíce února o dotaci z PRV ve výši až 300 000 Kč, ovšem za podmínky 30% finanční spoluúčasti obce. Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s podáním této žádosti o dotaci, a to na účely vyčištění potoka směrem od lesa do horní části obce a zpevnění přilehlé komunikace k vodojemu (8:0:0).


3.3 Starosta předložil zastupitelstvu plán pro nově zavedené účetní odpisování majetku obce pro období 2011-2012 (viz.příloha). OZ souhlasí s tímto předloženým plánem odpisů majetku (8:0:0).


3.4 Zastupitelstvo obce Světlá vzalo na vědomí přednesený zápis z jednání inventurní komise OÚ Světlá pro kontrolu obecních lesů (viz.příloha). Komise v počtu 4 osob za účasti dvou odborných lesních hospodářů, provedla dne 26.ledna 2012 fyzickou kontrolu lesního porostu v katastru obce Uhřice a navrhla příslušná opatření k zajištění řádného hospodaření. Dle návrhu této komise OZ pověřilo J.Vondála a J.Biberleho dohledem nad hospodařením v obecních lesích (7:0:1). Dále bylo stanoveno, že ceny za odprodej dřevní hmoty budou schvalovány zastupitelstvem.

Dle stanoviska členů inventurní komise by mohly být určité lesní práce v obecním lese vykonávány nezaměstnanými osobami z řad místních občanů.


3.5 Petr Palán informoval zastupitele o nabídce na odvoz asi 150 tun zdarma poskytnutého křemičitého písku uloženého v okolí Brna, použitelného pro možné vytvoření povrchu beach-volejbalového hřiště v obci Světlá.

Zastupitelstvo obce Světlá, po prověření vhodnosti této akce pro potřeby obce zastupitelem P.Palánem, schválilo uhradit za výše uvedených okolností převoz tohoto materiálu do obce (5:1:2). Případná skladovací plocha bude poté vytipována.


3.6 J. Vystavěl upozornil na nevyhovující stav potočních přejezdových mostů v polích pod dolní částí obce, jež jsou důležité pro přejezd zemědělské techniky. Dle jeho vyjádření by bylo vhodné informovat se na možnosti získání dotace k provedení oprav těchto staveb.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 6. 3. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|