>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 5. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, L. Ženatý
Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, Bc. J. PokornýProgram:


1. Zpráva o přezkumu hospodaření

2. Závěrečný účet obce za rok 2011

3. Podmínky prodeje stavebních parcel za bytovkou

4. Podmínky pronájmu horního rybníka

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. V měsíci březnu provedly pracovníci Odboru kontroly Jihomoravského kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2011. Ve zprávě o přezkoumání tohoto hospodaření, která byla řádně vyvěšena na úřední desce, byly zmíněny následující zjištěné závady: a) chybné účtování účetních dokladů č. 411, 505, 340 a 114; b) chybné účtování pohledávek za spotřebu vody. Ve zprávě bylo konstatováno, že tyto nedostatky však nemají závažný dopad na hospodaření obce. Uvedené závady byly (stejně jako závady v minulých letech) do dnešního dne odstraněny.


2. Obecnímu zastupitelstvu byl předložen Závěrečný účet za rok 2011, který je odesílán na JMK. Dle něho činily celkové příjmy rozpočtu 9 682 415,6 Kč a výdaje byly 9 550 923,6 Kč. Položka financování pak byla ve výši 131 492 Kč.
Obecní zastupitelstvo tento Závěrečný účet spolu s výše uvedenou Zprávou o hospodaření obce za rok 2011 projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce s výhradou (9:0:0).


3. Byl vyvěšen záměr obce na prodej pozemků kolem bytového domu a také nových stavebních parcel. Zastupitelstvo obce schválilo dříve stanovenou cenu za odprodej nových stavebních míst ve výši 65 Kč/m2 s tím, že konkrétní podmínky prodeje stanoví podobně, jako je tomu u nových stavebních míst v sousední obci Šebetov (tzn. Smlouva o smlouvě budoucí) - (9:0:0). Paní E.Zemánková navrhla jako podmínku k výstavbě nových domů následné přihlášení jejich majitelů k trvalému pobytu v obci. Dle slov starosty obce je již o dvě stavební parcely zájem.
Zastupitelstvo dále schválilo také prodej parcely č. 629/9 o výměře 598 m2 a st. 164 o výměře 95 m2 SBD Radost Boskovice za cenu 65 Kč/m2.


4. Starosta obce přečetl přítomným znění smlouvy, která byla v minulosti uzavřená s nájemcem horního rybníka. Místostarosta obce na základě ohlasů některých obyvatel obce nastínil možnost, že by pronájem rybníka fungoval např. pod hlavičkou SDH a obyvatelům obce by bylo umožněno volné chytání ryb. Upozornil však, že je ovšem potřeba zakoupit násadu nových ryb po nedávném výlovu. Toto téma bylo následně široce diskutováno a uvedená možnost nezískala příliš mnoho zastánců.
Zastupitelstvo obce Světlá nakonec schválilo přednesenou smlouvu o pronájmu horního rybníka s následujícími připomínkami: nájemce musí mít rybářský lístek; nájemné bude ve výši 3000 Kč; nabídky bude možné podávat do 20.června; kvůli nutnosti nasazení nových ryb nebude možno (mimo závažného neplnění podmínek nájmu) dát první 2 roky nájemci výpověď, pak platí půlroční výpovědní lhůta; nájemce musí uspořádat 1x za rok rybářskou akci pro děti (5:0:4).


5.1 V měsíci červnu je plánováno vítání celkem pěti nových občánků obce. Pro nově narozené bude stejně jako v minulosti zajištěna výroba pamětních medailí. Pan Biberle opět v souvislosti s tím otevřel otázku uspořádání přivítání nových občanů. Bylo tedy předběžně naplánováno toto uskutečnit v pátek 29.6 v 18.hodin. na výletišti.


5.2 Starosta obce přednesl obdrženou cenovou nabídku na nový zvon do kapličky. Cena samotného zvonu byla vyčíslena na 61 000 Kč, další technické vybavení zvonu by stálo asi 20 000 Kč. Je možná i výroba dárkových zvonečků, min., 100 ks po 480 Kč/ks. K těmto cenám by bylo ještě potřeba připočítat další položky, jako např. doprava a montáž. Výroba nového zvonu nebyla schválena (1:3:5).


5.3 Pan J.Biberle podal zastupitelům ústní zprávu o situaci v obecním lese, kde se ve třech ohniscích vyskytl kůrovec. Toto dřevo bude použito na zhotovení vazby k plánovanému zastřešení dvou stavebních buněk na výletišti. Dále byla zmíněna potřeba zakapávání na obžínání mladých stromků.


5.4 Paní E.Zemánková za ČČK prohlásila, že jejich organizace pravděpodobně nedokáže sama zajistit sraz rodáků a Světelskou pouť. Výpomoc s touto akcí přislíbily i další spolky a občané obce.


Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 16. 7. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|