>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.10.2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:Mgr. P. Palán, P. Tichavský
Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, J. Hartl, p. KočvaraProgram:


1. Výběr firmy na vyčištění vodoteče

2. Rozpočtové opatření č.4/2012

3. Příkaz starosty obce č.1/2012

4. Různé, diskuze, závěr


Obecní zastupitelstvo schválilo doplnění programu o body č. 2 a 3 (8:0:0).

1. Starosta obce předložil cenové nabídky prodejců zahradní techniky na novou benzínovou sekačku a malotraktor Vari, které budou pořízeny jako náhrada za letos z obecního skladu ukradenou techniku, používanou k údržbě zeleně v obci. R.Dobeš ještě doporučil oslovit také firmu Agrozet Skalice nad Svitavou s žádostí o dodatečnou cenovou nabídku. Zastupitelstvo obce Světlá po posouzení těchto nabídek schválilo nákup malotraktoru za cenu 32 990 Kč a benzínové sekačky Honda v ceně 13 790 Kč od firmy Tlamka Profi z Boskovic, pokud nenabídne firma Agrozet lepší cenu (8:0:0).


2. Bylo předloženo rozpočtovému opatření č.4/2012, které mění příjmy a výdaje obecního rozpočtu ve výši 19 000 Kč. Toto rozpočtové opatření se týká výdajů na uspořádání voleb do krajských zastupitelstev, přičemž z výše uvedené hodnoty dotace se hradí zejména odměny členům volební komise ve výši 12 000 Kč a 4600 Kč se pak vrací. Obecní zastupitelstvo následně toto rozpočtové opatření schválilo (8:0:0).


3. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí Příkaz starosty č.1/2012 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Světlá k 31.12.2012 (viz.příloha). Starosta obce seznámil zastupitele se složením jednotlivých dílčích inventarizačních komisí, přičemž zápisy z této inventarizace budou zpracovány do 25.ledna 2013 a inventarizace bude ukončena ke dni 15.2.2013


4.1 Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnout zdarma do každé domácnosti obyvatel s trvalým pobytem v obci jeden výtisk kalendáře Mikroregionu Malá Haná na rok 2013 (8:0:0).


4.2 J.Vondál přislíbil i letos, stejně jako v minulých zimních měsících, zajistit prohrnování sněhu místních komunikacích v obci. Na příštím zasedání OZ pak sdělí cenové podmínky, za kterých bude ochoten tuto činnost vykonávat.


4.3 Pan Kočvara předložil zastupitelstvu geometrické plánky se zakreslením vedení inženýrských sítí na obecním pozemku před bytovým domem č.p.81, jehož část žádá odprodat do osobního vlastnictví. Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s rozdělením této parcely č.629/2 dle návrhu p.Kočvary a také s budoucím odprodejem takto vzniklé plochy o výměře asi 380 m2 (8:0:0). Starosta obce bude kontaktovat odborné pracovníky za účelem vypracování příslušných podkladů. Pan Kočvara se bude podílet na finančních nákladech s tímto spojených.


4.4 Pan J.Biberle informoval zastupitele o situaci kolem zaasfaltovaného příslušenství rozvodu plynu na několika místech v obci, které má být podle vyjádření pracovníků plynáren přístupné obsluze. Bylo navrženo, že buď práce, vedoucí k nápravě tohoto stavu, provedou pracovníci plynáren, nebo budou tyto práce zajištěny brigádnicky obcí. Starosta obce upřednostnil druhou variantu a v nejbližší době zajistí osobu s vyhledávacím zařízením a nechá příslušné armatury vyhledat.


4.5 Zastupitelstvo obce Světlá bylo seznámeno se situací v obecním lese u Uhřic. K prodeji je asi 19 m3 pokácené kulatiny, která byla již napadena škůdci. Bude osloveno více subjektů, kterým bude toto dřevo nabídnuto. Dále je třeba nakoupit sazenice za účelem nové výsadby a zajistit zakapání mladých sazenic.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 23. 11. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|