>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.2.2004

Přítomni :J.Cikánková, P.Ščudla, J.Cikánek, J.Vlachová, R.Krajíček, P.Hartl, J.Vondál, P.Letfus, L.Šumbera

Hosté :pan Krupička , Smékal Roman, Pokorný Jiří

Program :
1. Náklady na odvoz odpadu - vyhláška 1/2004
2. Rozpočet obce 2004
3. Doplnění kroniky
4. Různé

1/ Obecní zastupitelstvo projednalo náklady na svoz odpadu na základě kalkulace z předchozího roku.

Odvoz odpadu 2003
Náklady:

- popelnice 36.966,44- Kč
- kontejner uložení (4x) 10.713,- Kč
- kontejner doprava 6.784,- Kč
- kontejner sklo, papír 4.144,20- Kč
- recykl. plast 6.476,18- Kč
- nebezpečný odpad 9.689,90- Kč
- 5.kontejner (nevyvezený na konci roku) 4.374,25- Kč
--------------------------------------------------------------------
c e l k e m 79.117,97- Kč


Příjmy:

- železný šrot 8.136,- Kč
- faktury EKOKOM 8.943,46 Kč
--------------------------------------------------------------------
c e l k e m 17.079,46 K
ROZDÍL: 62.038,51- Kč

Stav obyvatel k 31.12.2003 208
Majitelé nemovitostí s trvalým pobytem mimo obec 27
--------------------------------------------------------------------
c e l k e m 235

Náklady na jednoho obyvatele: 62.038,51 : 235 = 263,99- Kč

Poplatek za odvoz odpadu: 265,- Kč / 1 obyvatele

Obecní zastupitelstvo schválilo poplatek za odvoz odpadu 265,- Kč/1 obyvatele na rok 2004. Tento poplatek bude možné splatit ve dvou splátkách. Tím také ruší předchozí vyhlášku o úhradě nákladů na svoz odpadu a vydává novou obecně závaznou vyhlášku 1/2004 o likvidaci odpadů a platbě poplatků s tím souvisejících.


2. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2004, který vychází z těchto předpokládaných příjmů a výdajů:

Příjmy rozpočtu:

a/ zůstatek z minulého roku 181.593,54- Kč
b/ daňové příjmy 1.040.000,- Kč
c/ poplatky 74.000,- Kč
d/ pronájem pozemků 235.000,- Kč
e/ prodej pozemků 100.000,- Kč
--------------------------------------------------------------------
P ř í j m y c e l k e m 1.630.593,54- Kč


Výdaje rozpočtu:

a/ provoz obecního úřadu 350.000,- Kč
b/ náklady na žáky 90.000,- Kč
c/ dopravní obslužnost 5.000,- Kč
d/ SDH 10.000,- Kč
e/ knihovna, SPOZ, sport 15.000,- Kč
f/ splátka půjčky 450.000,- Kč
g/ splátka-vystoupení ze Svazku 60.000,- Kč
h/ zaplacení pozemku-Alojzov 37.680,- Kč
i/ projektová dokumentace 30.000,- Kč
j/ výstavba RD 582.913,54- Kč
--------------------------------------------------------------------
V ý d a j e c e l k e m 1.630.593,54 Kč


3. Návrh doplnění kroniky obce Světlá se neuskutečnil, protože se nemohl dostavit obecní kronikář na jednání zastupitelstva. Doplnění kroniky se přesouvá na další zasedání zastupitelstva obce.


4. Různé:

• Obecní úřad obdržel žádost o odkup pozemku v nově budované ulici č.119/7 od pana Pavla Konečného. Obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemku za předem stanovenou cenu 55,-Kč/m2 a uzavření smlouvy o prodeji.

• Obecní zastupitelstvo navrhlo přezkoumat dodržení smlouvy s JmE o zavedení el.přípojek k novým pozemkům obce.

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku panu Krupičkovi za jeho domem za cenu 15,-Kč/m2. Tím také mění požadovanou cenu za vedlejší pozemek za domem Taušových.

• Pan Roman Smékal podal žádost o pronájem cesty vedle jeho stavební parcely č.119/11. Obecní zastupitelstvo schválilo pronajmou část cesty sousedící s tímto pozemkem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo koupit z Ústavu sociální péče v Šebetově linku s umyvadlem a bojler do sklepa obecního úřadu.

• Obecní zastupitelstvo pověřilo stavební komisi o zaslání upozornění panu L.Biberlovi, že dlouhodobě zabírá obecní pozemek dřevem.

• Kontrolní komise seznámila zastupitelstvo o nedoplatcích od občanů za rok 2003. Ti budou obeslání upozorněním o dluhu, který mají vůči obci.

Zápis zapsal : Pavel HartlDatum vložení: 5. 2. 2004 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|