>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 2. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu:J. Vlachová, P. Tichavský
Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, L. SmékalováProgram:


1. Dotace z PRV Jihomoravského kraje

2. Prodej parcely 629/14

3. Informace MAS Partnerství venkova k ISRÚ 2014+

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (8:0:0).

1. Starosta obce informoval zastupitele o tom, že podmínky pro získání dotací byly v poslední době zpřísněny, přičemž je k dispozici na tyto účely stále menší objem finančních prostředků. O dotace z Programu rozvoje venkova JMK může obec našeho typu žádat až do výše 200 000 Kč striktně na následující účely: školy, zdravotnická zařízení, obchody, čekárny, tělovýchovná zařízení, hřbitovy, radnice, kulturní zařízení a sakrální stavby. Pro naši obec připadá nyní v úvahu pouze provedení zastřešení stavebních buněk u fotbalového hřiště a výstavby plotu a elektrické přípojky tamtéž. Podle předchozí dohody provedou místní sportovci tuto akci svépomocně, což lze znalecky ohodnotit a zahrnout do nákladů. Žádost musí být podána do 15. března letošního roku.

Zastupitelstvo obce Světlá tedy schválilo podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK na financování zastřešení dvou stavebních buněk (včetně dalších souvisejících prací). Bude požádáno o částku 200 000 Kč s tím, že dotace bude činit 39 % celkových nákladů této akce (6:3:0).


2. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s rozdělením obecního pozemku u bytového domu č.p.81 a s odprodejem takto nově vzniklé parcely č. 629/14 o výměře 385 m2 p. Kočvarovi a p. Štouračové za cenu 65 Kč/m2 (8:0:0). Záměr tohoto prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce.


3. Starosta obce předal zastupitelům informace organizace MAS Partnerství venkova, týkající se zpracování materiálu s názvem Integrované strategie rozvoje území v letech 2014-2020. K tomuto tématu byl také přečten průvodní dopis ing. S. Kamby, předsedy MAS.

Zastupitelstvo obce Světlá schválilo zařazení správního území obce do územní působnosti IS území regionu MAS Partnerství venkova na období 2014-2020, realizované MAS Partnerství venkova se sídlem Vísky 96 (7:0:1). Dále byly rozdány dotazníky, v nichž mohou občané svými připomínkami a podněty přispět k rozvoji Mikroregionu Malá Haná.


4.1 Před nedávnem proběhlo jednání za přítomnosti zástupců společnosti E.ON, ohledně zbudování přípojky el. energie u nemovitosti V.Šumbery. Je požadováno vedení přípojky v zemi přes obecní pozemek, proto musí obec toto schválit, což je nutné pro vydání územního souhlasu a realizaci stavby. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo trasu takového vedení domovní přípojky el. energie. Současně schválilo na základě podmínek, obsažených v jiné podobné smlouvě, požadavek ze strany obce na částku 1000 Kč za zřízení věcného břemena (8:0:0).


4.2 Obecní zastupitelstvo schválilo na základě předloženého geometrického plánku záměr prodeje pozemku č. 2/37 o výměře 84 m2 panu Ludvíku Paroulkovi č.p. 24 pro účely výstavby parkování pro vozidla za cenu 65 Kč/m2 (8:0:0). Tato parcela vznikne rozdělením pozemku, o což bude na příslušném katastrálním úřadě požádáno.


4.3 Starosta obce předložil nabídku na provedení zabezpečení obecního skladiště a kulturního domu (konkrétně jeho kanceláře, knihovny a zbrojnice) od firmy JakaCom Jevíčko za cenu 37 142 Kč bez montáže a programování. Dále byla předložena podobná nabídka firmy ELO Rájec-Jestřebí v celkové výši 35 072 Kč s DPH, kterou OZ poté schválilo (7:0:1).


4.4 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s návrhem, podat námitku k příslušnému odboru JMK, proti údajně plánované stavbě provozu na likvidaci biologického odpadu v areálu bývalého Agropodniku Skalice nad Svitavou, který leží v blízkosti obce (8:0:0). Tento projekt zastupitelstvo vyhodnotilo jako rizikový zejména z hlediska zhoršení životního prostředí v obci.


4.5 Obecní zastupitelstvo schválilo navýšení odměny za úklid budovy OÚ a veřejných prostranství manželům Kaderkovým o 240 Kč čistého měsíčně. (7:0:1).


4.6 Pavel Hartl vyhledal v Moravském zemském archivu historické mapy obce Světlá. CD s těmito mapami pro obec zakoupil za cenu 385 Kč. Obecní úřad nechá vyrobit z jedné této mapy velký zarámovaný obraz.


4.7 Lenka Smékalová podala na ústní stížnost na špatnou slyšitelnost obecního rozhlasu v nové ulici a také na špatnou funkci tamního veřejného osvětlení. Dle vyjádření starosty obce bude osvětlení opraveno. V případě rozhlasu by muselo být přesunuto stanoviště reproduktorů na jiný sloup veřejného osvětlení. Dále L. Smékalová vznesla připomínky ke studii nového kulturního domu.


4.8 E. Zemánková upozornila zastupitele na nutnost opravy soklu místní kapličky.


4.9 Byl vznesen požadavek na přemístění značky začátku obce směrem více k obci Šebetov na úroveň prvního domu, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců. Starosta obce tuto možnost prověří na příslušném úřadě.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 25. 3. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|