>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, J. Vondál
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová, M. Ambrozová, E. ZemánkováProgram:


1. Smlouva o budoucí kupní smlouvě

2. Parkování nová ulice

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Na říjnovém zasedání OZ v roce 2012 bylo schváleno, že budou nově vzniklé stavební pozemky v obci prodávány podle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Její znění obsahuje mimo jiné smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč, v případě jejího nedodržení kupujícím. Účelem tohoto opatření je to, aby na stavebních místech skutečně v dohledné době došlo k výstavbě nových domů a neopakovala se podobná situace jako v minulosti v případě jednoho stavebního místa v nové ulici.
Zastupitelstvo obce Světlá následně souhlasilo s prodejem nově vzniklých stavebních parcel č. 628 a 629/13 prvním dvěma zájemcům, panu P.Palánovi a manželům Kučerovým za prodejní cenu 65 Kč/m2 (8:0:1).


2. Na základě několika stížností na nevhodné stání vozidel těsně u výjezdu z místní komunikace v nové ulici, které vedlo ke kolizním situacím, diskutovali zastupitelé situaci ohledně nevhodného stání vozidel na různých místech v obci. Bylo konstatováno, že se je třeba tento stav napravit, neboť dochází například v zimních měsících ke ztíženému odstraňování sněhu z místních komunikací. Zastupitelé se shodli na tom, že bude zatím do všech domácností roznesen informační leták s upozorněním na tuto problematiku a na nutnost sjednání nápravy.


3.1 Obecní zastupitelstvo na základě předneseného dopisu z Jihomoravského krajského úřadu schválilo připojení Obecního úřadu Světlá k iniciativě, která si klade za cíl vyjednat co nejlepší cenu energií (elektřiny a plynu) společným postupem co největšího počtu obcí a měst. Toto se zatím týká pouze samotného obecního úřadu. (9:0:0).


3.2 V rámci stavebních úprav v obci v minulém roce došlo dle názoru několika zastupitelů k přeložení části účelové komunikace u vodojemu nad obcí směrem do pole a následně byla tato trasa zpevněna štěrkopískem. Dle připomínky J.Vondála tudy cesta nemá vést a je potřeba zjednat nápravu.
Zastupitelstvo obce Světlá tedy schválilo přeložení části dotčené komunikace zpět na místo, kde původně tato cesta vedla před jejím vyštěrkováním v minulém roce (8:0:1). Tyto práce provede firma Trymet, současně s doděláním opravy mostku u obce. V této souvislosti byla diskutována také možnost zbudování mostků přes potok u kašny.


3.3 Pan F.Kaderka se žádal starostu obec o rozšíření mostku příjezdové cesty k jeho domu přes v minulém roce obnovený příkop za humny. Dle jeho slov je tento mostek příliš úzký pro bezpečné odbočení, poněvadž je asi o 1 metr na každou stranu užší než předchozí stav. Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že byl tento stav už napraven svépomocí.
Paní E.Zemánková v této souvislosti chtěla s pomocí obce zlikvidovat křoví u její roubené stodoly. Obec Světlá nechá při nejbližší příležitosti v tomto místě vybagrovat příkop a toto místo upravit.


3.4 Starosta obec informoval zastupitele o skončení termínovaného vkladu u J&T Banky, kde obec získala na úrocích 31 000 Kč. Pavel Hartl byl pověřen získáním informací k dalšímu podobnému uložení finančních prostředků obce.


3.5 Obecní zastupitelstvo bylo informováno o skutečnosti, že Z. Frumolt odstranil z cesty za humny v minulosti vysázené stromky. J.Vystavěl se bude zabývat řešením podmáčení této komunikace.


3.6 Jiří Biberle byl pověřen spolu s brigádníky provést opravu několika kontrolních šachet plynového rozvodu (tzv. čichaček) po obci a opravu rozbitých židlí v sále kulturního domu.


3.7 Paní M.Ambrozová informovala zastupitele o činnosti místní sdružení Českého červené kříže a o plánovaných akcích. Zastupitelstvo obce Světlá v návaznosti na toto schválilo příspěvek ve výši do 6000 Kč k zajištění autobusové dopravy na celodenní výlet do Dolní Rožínky a Šiklova mlýna, který pro místní děti a dospělé pořádá sdružení ČČK Světlá dne 2.června (9:0:0). Vstupné všem dětem ze Světlé a členům ČČK hradí tato organizace ze svých prostředků.
Dále zastupitelstvo obce Světlá schválilo finanční příspěvek v maximální výši 4000 Kč na zaplacení vystoupení dechové hudby v rámci Dne matek, který pořádá místní sdružení ČČK dne 11.května na místním výletišti (8:0:1).


3.8 Na základě žádosti, přednesené R. Dobešem, souhlasilo obecní zastupitelstvo s částkou 500 Kč spolku RS Světlá na pokrytí výdajů, spojených s recesistickou akcí u příležitosti oslav 1.máje v obci (6:0:3).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 1. 5. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|