>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.10.2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:R. Dobeš, L. Ženatý
Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. SmékalováProgram:


1. Inventarizace majetku 2013

2. Zimní údržba komunikací

3. Rozpočtové opatření č.4/2013

4. Stavební úprava obslužné budovy vodojemu

5. Různé, diskuze, závěr


Nejprve byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. Byl odsouhlasen navržený program, doplněný o bod č. 4 – Stavební úprava obslužné budovy vodojemu (8:0:0).

1. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí Příkaz starosty č.1/2013 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Světlá k 31.12.2013 (viz příloha). Starosta obce seznámil zastupitele se složením jednotlivých dílčích inventarizačních komisí, přičemž zápisy z této inventarizace budou zpracovány do 25.ledna 2014 a inventarizace bude ukončena ke dni 15.2.2014.


2. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo pověřit zimní údržbou místních komunikací v obci pana J.Vondála za celkovou cenu 330 Kč/hod (7:0:1). Smlouva bude ukončena k 1.květnu 2014. Zimní úklid chodníků zajistí L.Biberle, eventuálně ve spolupráci s J.Grigou. V této souvislosti J.Biberle poukázal na zanešení kanálů u hlavní silnice posypovým materiálem.


3. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo rozpočtové opatření č. 4/2013 (8:0:0) – viz příloha. Příjmy a výdaje obecního rozpočtu se mění o částku 21 000 Kč.


4. Zastupitelé vyslechli zprávu o stavu realizace opravy obslužné budovy vodojemu. Ke 30.10.2014 zbývá ještě provést nabarvení omítky a dodělat oplechování střechy. 31.10 by mělo začít předávání stavby, aby mohla být provedená kolaudace stavby. V důsledku tohoto navrhl starosta obce uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o rekonstrukci vodojemu, která byla uzavřena s dodavatelem stavby R.Smékalem, jež prodlužuje termín dokončení stavby na 15.11.2013.

J.Vondál upozornil na skutečnost že v projektu je uveden vnější obklad z minerální vaty a nyní je na stavbu aplikován polystyren. Z tohoto důvodu starosta obce ihned telefonicky kontaktoval stavební dozor, který vysvětlil rozdíl mezi těmito izolačními hmotami.

J.Vystavěl, který se na této stavbě podílel, k tomuto vysvětlil, že byla provedena změna půdorysu stavby a konstrukce střechy, které byly odsouhlaseny starostou obce i stavebním dozorem. Mimoto v předložené cenové nabídce bylo uvedeno zateplení 10 cm vrstvou polystyrenu. Takováto cenová nabídka byla řádně schválena obecním zastupitelstvem. J.Vondál vyjádřil názor, že by starosta obce neměl měnit schválené jednotlivosti projektu stavby.

Obecní zastupitelstvo Dodatek č.1 výše uvedené smlouvy schválilo (5:0:3).


5.1 Byla diskutována situace v horní části obce u potoka, poblíž domu pana Štěpánka. Zbývá zde ještě pokácet několik přestárlých stromů a na jaře vysázet nové. Bude ještě provedeno vyčištění potoka a vybudován mostek z trub, který provede na své náklady pan Štěpánek. K tomuto neměli zastupitelé žádné připomínky. Bylo dále navrženo, prodat dřevo ze stromů na palivo a utržené peníze použít na zakoupení odvalu na zpevnění cesty.


5.2 Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnout zdarma do každé domácnosti obyvatel s trvalým pobytem v obci (na jedno popisné číslo jeden kus) jeden výtisk kalendáře Mikroregionu Malá Haná na rok 2014 (8:0:0). Pro majitele nemovitostí bez trvalého pobytu v obci bude tento kalendář poskytován za cenu 40 Kč.


5.3 R. Dobeš byl pověřen zajištěním odvozu použitých PET lahví do sběrny v Letovicích.


5.4 J. Biberle informoval zastupitele o situaci v obecním lese. Z důvodu možného výskytu kůrovce je třeba les prohlédnout a nechat zasadit nové stromky s oplocenkou. Příslušná komise OZ provede kontrolu na místě a navrhne řešení.


5.5 Místostarosta obce přednesl podnět pana Skokana k řešení výskytu podmáčeného terénu v blízkosti jeho domu pod spodním rybníkem. J.Biberle podal vysvětlení k tomuto bodu a dle jeho názoru se jedná o ucpaný hlavník odvodnění. V první fázi bude provedeno vyspravení kaluží v cestě štěrkem, případně budou v budoucnu provedeny další kroky k nápravě této situace. J.Vystavěl v této souvislosti navrhnul v této lokalitě prořezat dřeviny, vyskytující se poblíž průjezdové komunikace směrem k novostavbám.


5.6Předsedkyně kontrolního výboru, paní Vlachová provedla kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání s následujícím výsledkem:
- propustek na louce pod železničními kolejemi zatím nebyl dořešen (J.Biberle podal vysvětlení),
- fotopast na sběrný dvůr zatím nebyla zakoupena (její nákup se nyní neplánuje),
- inženýrské sítě pro nové parcely jsou stále ještě zpracovávány příslušným projektantem,
- doposud nebylo provedeno vyrobení velkoformátové kopie historické mapy (zajistí J.Hartl),
- oprava židlí a stolů v budově OÚ je plánována na zimní měsíce,
- je třeba ještě dořešit směnu pozemků pro novou výstavbu s J.Vystavělem,
- nová smlouva na dodávání levnějších energií pro obecní úřad bude platit od 1.1.2014.


5.7 Bylo stanoveno, že všichni (včetně složek v obci), kteří budou používat obecní nádobí, uložené v suterénu obecního úřadu, musí kontaktovat J.Vlachovou, která tento inventář spravuje.


5.8 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo příspěvek ve výši 1000 Kč na zajištění akce Vánoční dílny, která se bude konat 30.listopadu, a kterou pořádá místní organizace SDH (7:0:1).


5.9 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s likvidací keřů nad hlavní silnicí naproti autobusové zastávce, aby byl zajištěn dobrý výhled při odbočování vozidel z místní komunikace (8:0:0).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 25. 11. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|