>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 11. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:
Ing. P. Hartl, J. Vondál Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová, E. ZemánkováProgram:


1. Smlouva E-ON nové stavební pozemky

2. Smlouva SITA – odvoz odpadů

3. Rozpočtové opatření č.5/2013

4. Různé, diskuze, závěr


Byl odsouhlasen navržený program jednání, doplněný o další bod – Rozpočtové opatření č.5/2013 (8:0:0).

1. Starosta obce přečetl návrh smlouvy (včetně přílohy č.1), týkající se napojení nových stavebních parcel k rozvodu elektrické energie. Neboť stávající trafostanice v obci již nepokryje nové požadavky na dodávky el.energie, bude dle této smlouvy vybudována trafostanice druhá, s přívodem směrem od Mořicova dvoru. K celkem osmi novým odběrným místům bude pak vedení uloženo částečně v zemi.
Dle této smlouvy obec předem složí částku 100 000 Kč (500 Kč x 25A x 8) a neprodleně dodá veškeré mapové podklady. Firma E.ON se ve smlouvě zavazuje provést veškeré související práce nejdéle do lhůty sedmnácti měsíců (což bylo kritizováno jako poměrně dlouhá doba). Obecní zastupitelstvo po diskuzi schválilo předloženou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny č. 12075520, která bude uzavřena s firmou E.ON Distribuce a.s. s tím, že bude ze strany obce Světlá navržena nová trasa nadzemního vedení vysokého napětí a odlišná poloha nově plánované distribuční trafostanice, než jakou navrhovala firma E.ON Distribuce (7:0:1).


2. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo Přílohu č.1, 2 a 3/2014 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu číslo 103000099, uzavřené s firmou Sita CZ a.s., a to včetně ceníků č.1-4 za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu na rok 2014 (8:0:0). Ceny v této smlouvě uvedené jsou stejné jako ty, které byly schváleny v minulém roce. Cena za vývoz jedné sběrné nádoby bude 950 Kč za rok s intervalem vývozu 1x za čtrnáct dnů.


3. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo rozpočtové opatření č. 5/2013 (8:0:0) – viz příloha. Příjmy a výdaje obecního rozpočtu se mění o částku 175 000 Kč. Příjmy se zvýšili o přijatou investiční dotaci z rozpočtu JmK, na realizaci akce Zázemí sportovního hřiště.


4.1 Zastupitelstvo obce Světlá v rámci probíhající inventury schválilo vyřazení následujícího dlouhodobého drobného majetku obce: informační tabule č.1; párty stan č.222; vypalovací mechanika Samsung č.274; počítač č.284 a tiskárna č.297 (8:0:0).


4.2 Obecní zastupitelstvo souhlasilo s příspěvkem na cukrovinky ve výši 60 Kč na každé dítě, které se zúčastní akce rozsvěcování vánočního stromu v obci, která se koná dne 30.11.2013 (8:0:0).


4.3 Obecní zastupitelstvo souhlasilo s příspěvkem na občerstvení ve výši 50 Kč organizátorům 2.ročníku Mikulášského běhu Světlou za každé dítě, které se této akce zúčastní (8:0:0).


4.4 Starosta obce pověřil finanční výbor sestavením návrhu rozpočtu na rok 2014 tak, aby se dal vyvěsit na úřední desku nejpozději 11.prosince 2013.


4.5 Předsedkyně kontrolního výboru, paní Vlachová, provedla kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání s následujícím výsledkem:
I. oprava budovy vodojemu – stavba byla předána, bylo zažádáno o kolaudaci;
II. úprava prostoru kolem potoka u domu p. Štěpánka – nebylo doposud zahájeno;
III.řešení výskytu kůrovce v obecním lese –příslušná komise OZ dosud kontrolu neprovedla;
IV. směna obecních stav. Pozemků s p. Vystavělem – bude vyvěšen záměr obce;
V. zaklopení vyústění kanalizace pod obcí – dle R.Dobeše bude provedeno do 14 dnů.


4.6 E.Zemánková požádala o vyvěšení aktuálního rozboru pitné vody na obecních internetových stránkách, případně ve zpravodaji. Dle vyjádření starosty je to možné, ale J.Vystavěl se bude ještě informovat u zhotovitele rozboru na možné překážky v jeho zveřejnění. V této souvislosti někteří zastupitelé kritizovali nedávný výskyt zvýšeného množství chloru v pitné vodě.


4.7 Pavel Hartl požádal o informace k proběhnuvšímu setkání zástupců Mikroregionu Malá Haná, jež se týkalo možných projektů, které by bylo možné v budoucnu v jednotlivých obcích realizovat.


4.8 J. Vystavěl upozornil na to, že by zastupitelé (ale i ostatní občané obce) měli přemýšlet o možných investičních akcích, které by bylo třeba v obci provést v následujících letech, a na které by bylo možné požádat o přidělení dotací.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 25. 12. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|