>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.3.2014

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: P.Palán, J.Vlachová
Hosté:J. Hrozek, J. Vystavěl, L. Smékalová, J. BiberleProgram:


1. Veřejná zakázka

2. Rozpočtové opatření 1/2014

3. Žádost manželů Hrozkových

4. Žádost o příspěvek na Babybox

5. Žádost o zakoupení stavebního pozemku

6. Různé, diskuze, závěr


Byl schválen navržený program jednání, rozšířený o výše uvedené body č. 3, 4 a 5 (7:0:0).

1. V rámci podaných žádostí o dotace od MAS Partnerství venkova již proběhly první dvě etapy, tj. ošetření a výsadba dřevin a také pořízení zahradní techniky. Třetí výběrové řízení na opravu místních komunikací je v současné době zpracováváno.
a) V rámci soutěže na ošetření a výsadbu dřevin (ořezání 34 stromů na výletišti a výsadba pěti okrasných dřevin podle projektu) bylo osloveno sedm firem a k tomu se ozvali ještě další tři zájemci. Celkem bylo do předepsaného termínu doručeno sdm nabídek. Komise pro výběrové řízení na ošetření a výsadbu dřevin v obci ve složení J. Cikánek, E.Dokoupil, R. Dobeš a ing. Šaršon (zástupce MAS) se účastnila otevírání obálek a doporučila přidělit tuto zakázku firmě Milan Dvořáček – péče o stromy, se sídlem v Boskovicích, která podala nejlevnější nabídku v hodnotě 87 800 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s doporučením této komise a schválilo jako dodavatele těchto prací uvedenou firmu Milan Dvořáček (5:1:1). Termín provedení této akce je plánovaný na měsíce duben/květen, přičemž tři stromy budou vysazeny pod horním rybníkem, další dva v blízkosti fotbalového hřiště. Dohledem byl pověřený J. Biberle, který současně poukázal na v minulosti provedený nevhodný způsob řezu lípy u autobusové zastávky. J. Vondál podotknul, že kdo právě hlasoval pro přidělení této zakázky, tak podle jeho názoru neví o čem hlasuje, neboť zpracovaný projekt neviděl.
b) Pro podání cenových nabídek na dodávku zahradní techniky pro údržbu zeleně v obci (zahradní sekací traktůrek, benzínový drtič odpadu a motorová pila) bylo osloveno celkem 10 prodejců, přičemž byly doručeny nabídky čtyři. Komise pro výběrovéh řízení na nákup zahradní techniky ve výše uvedeném složení opět tyto nabídky vyhodnotila a jako vítěznou doporučila firmu Tlamka, zahradní technika Boskovice, která podala nejlevnější nabídku v hodnotě 87 680 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s doporučením komise a schválilo jako dodavatele této techniky firmu Tlamka (7:0:0).


2. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2014 (7:0:0). Výdaje byly navýšeny o částku 43 900 Kč, přičemž největší položkou je neplánovaný výdaj 10 000 Kč na vyplacení zálohy za práce v obecním lese.


3. Manželé Hrozkovi podali písemnou žádost o odkoupení parcely o rozměrech 2 x 13,5 m, která se nalézá před jejich domem č.p. 65. Zároveň požádali o povolení vést přípojku el. energie pod místní komunikací podle doporučení firmy EON. J. Vondál navrhnul tuto plochu, jež je součástí obecní cesty neprodávat. Přítomný J. Hrozek argumentoval tím, že se jedná o v současné době vyvýšenou plochu, která s ohledem na linie ostatních okolních staveb do komunikace nezasahuje. OZ v této věci zatím nerozhodlo a pověřilo stavební komisi provést místní šetření, přičemž hlasování v této věci proběhne na příštím zasedání.


4. Martina Šumberová a Jan Kaderka podali písemnou žádost o odprodej stavební parcely 628 o rozloze 736 m2. OZ schválilo uzavřít s uvedenými žadateli Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na zmíněný stavební pozemek (7:0:0).
Zastupitelstvo obce Světlá na základě stejné žádosti zamítlo obě navržené varianty prodeje části sousedního pozemku č. 621/2 v majetku obce (7:0:0). Případný odkup může být v budoucnu možný až po vyřešení vedení místních komunikací a vodovodního potrubí.


5. Zastupitelstvo obce Světlá na základě písemné žádosti schválilo peněžní dar ve výši 2500 Kč, jako příspěvek na pořízení v pořadí již 61. BabyBoxu pro odložené děti v nemocnici Svitavy (8:0:0). V rámci tohoto zařízení je zřízená i linka pro pomoc v krizových situacích.


6.1 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo finanční příspěvek ve výši 2000 Kč na činnost včelařského spolku se sídlem Knínicích (8:0:0).


6.2 Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku J. Pokorného na bezplatné poskytnutí 10 kusů dřevin (javorů, jilmů a lip o výšce 2 – 4 metry) za účelem výsadby v obci Světlá (8:0:0). Stromy podle svých slov J. Pokorný osobně přiveze a pomůže zasázet. Představitelé obce rozhodnou o jejich umístění.


6.3 Zastupitelstvo obce schválilo mimořádnou odměnu pro účetní obce Světlá ve výši jedné měsíční mzdy za bezchybné vedení účetnictví, potvrzené nedávno proběhnuvší kontrolou hospodaření, provedenou dvěma pracovníky Jihomravské kraje (8:0:0).


6.4 Starosta obce poděkoval za dobrou reprezentaci obce všem místním občanům, kteří vystoupili v nedávno vysílaném pořadu Českého rozhlasu Brno.


6.5 Zastupitelstvo obce Světlá stanovilo začátky zasedání obecního zastupitelstva v letních měsících vždy na 20 hodinu (8:0:0).


6.6 Zastupitelstvo obce na základě doručené žádosti Českého svazu ochránců přírody schválilo finanční dar ve výši 1000 Kč jako příspěvek na činnost Záchranné stanice volně žijících zvířat v Zeleném Vendolí (7:1:0).


6.7 J. Biberle podal přítomným informace k situaci v obecním lese v katastru obce Uhřice. V letošním roce se osud vytěžilo přibližně 112 m2 dřevní hmoty. Poněvadž vznikla potřeba vykácené plochy zalesnit, byl J. Bibele pověřen jednáním o nákupu sazenic stromků.


6.8 J. Biberle upozornil vedení obce na potřebu zajistit pro osoby, pracující pro obec při údržbě veřejných prostranství, pojištění na úhradu případných škod, vzniklých při vykonávání těchto prací.


6.9 Přítomnými byl diskutován bezpečný postup kácení vzrostlých stromů v obci, které ohrožují některé nemovitosti občanů na území obce.


6.10 J. Vlachová provedla kontrolu plnění usnesení z minulého jednání OZ.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 12. 5. 2014 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|