>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.4.2014

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, P. Tichavský
Hosté:J. Hrozek, J. Vystavěl, L. Smékalová, J. Biberle, Vl. ŠumberaProgram:


1. Výběrové řízení – oprava komunikace

2. Zastávka ČD

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (8:0:0).

1. V uplynulých dnech proběhlo výběrové řízení výběrové řízení na opravu úseku místní komunikace v obci, s využitím dotace od MAS Partnerství venkova. Bylo osloveno celkem šest firem a jedna firma se přihlásila na základě zveřejnění výběrového řízení na internetu. Do stanoveného termínu odevzdaly nabídky tři firmy (Deas Boskovice, K. Porč Lysice a Swietelsky). Dne 23. dubna proběhlo za přítomnosti J. Cikánka, E. Dokoupila a R. Dobeše otevírání obálek s nabídkami. Uvedená komise poté doporučila jako vítěze firmu Deas Boskovice, která splnila předepsané náležitosti a nabídla nejlevnější cenu ve výši 322 008 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce Světlá na základě uvedených skutečností schválilo přidělení zakázky firmě Deas (7:1:0).


2. Starosta obce přečetl písemnou žádost o vstup na pozemek obce, kterou zaslala Správa železniční dopravní cesty, za účelem demolice místní vlakové zastávky. Pro potřeby zbourání této stavby byla zároveň předložena také příslušná projektová dokumentace. Důvodem pro toto opatření je dle vyjádření SŽDC havarijní stav objektu. Starosta obce na základě tohoto dopisu zaslal na SŽDC žádost o sdělení podmínek převodu tohoto majetku na obec. Podle odpovědi se jednak jedná o majetek ČR, proto může být kupní smlouva uzavřena až po schválení vládou, což je proces v řádu několika let. Dále podle vyjádření SŽDC tato společnost již nadále nemůže investovat další finanční prostředky do údržby této budovy. Zastupitelstvo obce Světlá na základě uvedených okolností souhlasilo s povolením vstupu na obecní pozemek firmě SŽDC, která tedy bude provádět demolici budovy místní vlakové zastávky (6:0:2).


3.1 Starosta obce informoval zastupitele o souhlasném stanovisku firmy Jednota Boskovice k montáži kamery na budovu místního obchodu. OZ má zájem tuto instalaci provést za účelem kontroly ukládání tříděného dopadu do tamních kontejnerů. Dále starosta obce předložil zastupitelům žádost firmy Revenga, a.s., která se zabývá sběrem oblečení, textilu, obuvi a hraček, o možnost bezplatného umístění kontejneru na stanovišti u místnímu obchodu. Obecní zastupitelstvo s umístěním kontejneru firmy Revenga a.s. souhlasilo (8:0:0).


3.2 Přítomným zastupitelům byl předložen nově upravený výkres uspořádání nových stavebních pozemků a místní komunikace o předepsané šířce 6,5 m na pozemcích vedle hlavní silnice mezi novou ulicí a starou zástavbou obce. Komunikace o takové šířce je nutná, aby vyhověla příslušným předpisům nadřízených úřadů. Podle plánku by měly v této lokalitě vzniknout čtyři nové stavební pozemky o rozloze od 717 do 799 m2. J. Vondál upozornil na skutečnost, že podle výkresu budou zasíťována na náklady obce i spodní část plochy, jež je v majetku soukromých osob. Dále upozornil na potenciálně problémovou situaci s chodníky podél silnice, které se částečně nyní nachází na soukromých pozemcích. J. Vlachová s tímto názorem vyjádřila částečně souhlas. Přítomný J. Vystavěl, kterého se situace přímo dotýká, poděkoval zastupitelům za proběhnuvší diskuzi k této otázce a vyložil svoje stanovisko. Jeho názor na tuto věc je takový, že se směnou pozemků snaží vyjít obci vstříc a z jeho strany žádná směna není potřebná. Dále podotknul, že nadále trvá na dvou podmínkách směny, a to že mu zůstane nynější výměra, a také požaduje zbudování sítí (elektřiny, plynu, vody a kanalizace) až k svým nově vzniklým parcelám, které podle jeho slov budou využity ke stavbě domů. S konstatováním, že směna již byla řádně zveřejněná, zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s předloženým uspořádáním uvedené lokality (7:0:1). Dále OZ souhlasilo s položením plynového vedení podél komunikace až do úrovně poloviny nově vzniklé parcely manželů Vystavělových (7:0:1).


3.3 J. Vlachová provedla kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání OZ.


3.4 R. Dobeš přečetl zápis z místního šetření stavební komise, které se týkalo žádosti J. Hrozka o odkup části obecního pozemku o rozměrech asi 2 x 13,5 m před jeho domem. Zápis byl dodatečně doplněn poznámkou J. Vondála. Tato komise doporučila, aby předmětná plocha byla žadateli dána do užívání, ale nadále zůstala majetkem obce. Přítomný J. Hrozek podal několik námitek proti uvedenému šetření i proti doporučení komise, a uvedl několik podobných příkladů z minulosti, kdy bylo podle jeho názoru žadatelům vyhověno. Dále žádal sdělení důvodů, proč by obec neměla tuto plochu prodávat. J. Vondál sdělil svoje stanovisko, podle kterého by obec zpravidla neměla prodávat svoje pozemky, tím méně plochy, vedené jako místní komunikace. Starosta obce podle svých slov musí před konečným hlasováním ještě zjistit stanovisko provozovatele plynovodu, ohledně umístění budky s plynoměrem.


3.5 J. Biberle informoval přítomné o probíhající výsadbě sazenic stromků v obecním lese.


3.6 J. Vondál navrhnul písemně upozornit pana Friedla, majitele oplocené zahrady při polní cestě směrem na Šebetov, aby zastřihnul živý plot podél této cesty, neboť ten nadměrně zasahuje do jejího profilu.


3.7 J. Vystavěl informoval zastupitele o poruše čerpadla v hloubkovém vrtu pitné vody. Upozornil, že čerpadlo bude třeba vytáhnout a opravit, případně zakoupit čerpadlo náhradní.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 24. 6. 2014 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|