>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 5. 2014

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J.Vlachová (dostavila se v průběhu projednávání bodu č. 1), J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:
Hosté: J. Hrozek, J. Vystavěl, L. Smékalová, Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, A. HesováProgram:


1. Závěrečný účet obce za rok 2013

2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

3. Účetní uzávěrka za rok 2013

4. Rozpočtové opatření 2/2014

5. Různé, diskuze, závěr


Navržený program jednání (včetně určení ověřovatelů zápisu) byl schválen (8:0:0).

1. Obecní zastupitelstvo projednalo předložený a řádně zveřejněný Závěrečný účet obce Světlá za rok 2013 (viz příloha) a schválilo celoroční hospodaření obce bez výhrad (9:0:0). Příjmy obce činily v minulém roce 5 455 679,01 Kč, výdaje 3 758 597,89 Kč, položka financování činila pak 1 697 081,12 Kč.


2. Dva pracovníci JMK provedli za přítomnosti účetní obce a starosty kontrolu hospodaření obce za rok 2013. Podle zprávy o tomto přezkumu (viz příloha) nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Obecní zastupitelstvo řádně projednalo tuto předloženou zprávu a bere ji na vědomí.


3. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo předloženou Účetní uzávěrku za rok 2013, včetně rozvahy a výkazu zisků a ztrát (9:0:0).


4. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014 (9:0:0). Změny na straně příjmů v objemu 187 200 Kč se týkaly přijaté dotace na zajištění voleb do EP a výnosu ze státních dluhopisů.


5.1 Starosta obce informoval zastupitele o stanovisku firmy RWE k umístění hlavního uzávěru plynu u domu J. Hrozka č.p. 65, který si podal žádost o odkoupení obecního pozemku před touto nemovitostí. Podle vyjádření pracovníka RWE musí být skříň s tímto uzávěrem na hranici pozemku. Přítomný J. Hrozek předložil jiné stanovisko firem EON a RWE, kde je údajně povoleno umístění HUP na obvodovou zeď domu, přičemž prostranství v soukromém vlastnictví před tímto domem nesmí být oploceno.
J. Vondál upozornil, že v případě vyhovění této žádosti o odkup může v budoucnu následovat série podobných žádostí od jiných občanů obce. Zastupitelstvo obce následně neschválilo odprodej uvedeného obecního pozemku (0:6:3). Starosta obce navrhnul směnit uvedený pozemek s obcí tak, aby byl před domem souvislý pruh stejné šířky po celé délce. Tento druhý návrh byl schválen a bude J. Hrozkovi navržen (8:0:1).


5.2 Přítomným zastupitelům byla přečtena písemná stížnost J. Hesa na chování J. Vondála. Při venčení psa došlo mezi oběma jmenovanými ke slovnímu konfliktu, týkajícího se volného pobíhání psa p. Hese po soukromém pozemku J. Vondála. Pan Hes žádal zastupitele o stanovisko k problematice pohybu psů po obci.
J. Biberle se k tomuto tématu následně vyjádřil z pohledu myslivosti. A. Hesová poznamenala, že pes požívá ochrany podle občanského zákoníku. Bylo konstatováno, že vyhláška, týkající se volného pohybu domácího zvířectva po obci již byla v minulosti přijata. Jako rekce na tento problém bude J. Hesovi zaslán dopis se stanoviskem zastupitelstva a na příštím zasedání OZ bude otázka volného pohybu zvířectva po obci znovu otevřena.


5.3 Byla přečtena anonymní žádost o informaci, zda je pila pana J. Vondála řádně zkolaudována. Zastupitelstvo se shodlo na stanovisku, že mu nepřísluší zkoumat tyto skutečnosti a na uvedený dopis nebude reagovat.


5.4 E. Zemánková kritizovala přístup vedení obce k příkopům pro odvod vody podél místních komunikací v obci, které jsou rušeny a nejsou řádně obnovovány.


5.5 E. Zemánková se dotazovala na situaci ohledně neplatičů poplatků obci. Bylo konstatováno, že nedoplatků je minimum, což momentálně nevyžaduje žádné zvláštní řešení.


5.6 J. Vystavěl sdělil přítomným informace k provedené opravě poruchy vodovodu a detaily k plánu výměny ventilů přípojek pod místní komunikací, kde bude probíhat oprava jejího povrchu. Dále upozornil na možné nebezpečí kontaminace zdroje pitné vody, pokud bude na plánovaných pastvinách pod lesem přítomno vyšší množství dobytka. Navrhnul situaci konzultovat s ředitelem Agrospolu Knínice. Starosta obce proto spolu se správcem obecního vodovodu uvedeného ředitele v této věci osobně navštíví.


5.7 Obecní zastupitelstvo souhlasilo s likvidací jalovců na veřejných prostranstvích, s cílem omezit šíření houbové choroby, s názvem rez hrušňová (9:0:0).


5.8 P. Palán informoval zastupitele, že se některé obce rozhodly přijmout obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje na jejich území. P. Palán byl pověřen získáním bližších informací k této problematice.


5.9 J. Vystavěl navrhnul prověřit trasu místní komunikace, jejíž povrch bude nyní opravován. Příslušní zastupitelé tuto situaci prověří.


5.10 L. Smékalová upozornila na potřebu ořezat vzrostlou vegetaci kolem cesty od nových pozemků směrem do obce.


5.11 J. Vlachová provedla kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání OZ. Byla provedena úprava zápisu z posledního zasedání.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 29. 6. 2014 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|