>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.12.2004

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Program:
1. Rozpočet obce 2005
2. Náklady na odvoz odpadu – vyhláška 1/2005 3. Rozpočtové opatření 4/2004
4. Směrnice obecního úřadu
5. Různé

1/ Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozpočet na rok 2005, který vychází z těchto předpokládaných příjmů a výdajů: (hlasování 7:0)

Příjmy:

A/ daňové příjmy
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti 230.000,- Kč
- daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 85.000,- Kč
- daň z příjmu FO z kap.výnosů 50.000,- Kč
- daň z příjmu PO 230.000,- Kč
- daň z přidané hodnoty 390.000,- Kč
- daň z nemovitostí 100.000,- Kč
∑ 1.085.000,- Kč
B/ poplatky
- za likvidaci odpadu 73.000,- Kč
- ze psů 1.500,- Kč
- správní 500,- Kč
∑ 75.000,- Kč
C/ pronájem pozemků
- SLD Niva 200.000,- Kč
- telekomunikace 35.000,- Kč
∑ 235.000,- Kč
D/ prodej pozemků 100.000,- Kč
------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem 1.495.000,- Kč

Výdaje:

- provoz obce a obecního úřadu 350.000,- Kč
(el.energie, voda, plyn, odměny, opravy)
- náklady na žáky, dobrovolné svazky obcí 95.000,- Kč
- dopravní obslužnost 5.000,- Kč
- SDH 10.000,- Kč
- knihovna, SPOZ, sport 20.000,- Kč
- projekty, právní služby 50.000,- Kč
- odvoz odpadu 75.000,- Kč
- posílení vodovodu 100.000,- Kč
- údržba a opravy komunikací 100.000,- Kč
- výpočetní technika, programy 50.000,- Kč
- výstavby RD 640.000,- Kč
------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem 1.495.000,- Kč


2/ Náklady na odvoz odpadu a obecně závazná vyhláška 1/2005 Náklady na odvoz odpadu z důvodu změny DPH z 5% na 19% vzrostly, proto se po kalkulaci zvyšuje poplatek z 265 Kč na 300 Kč/ 1 obyvatele. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení poplatku za odvoz odpadu (7:0) a současně vydává Obecně závaznou vyhlášku 1/2005 o místních poplatcích.

3/ Rozpočtové opatření 4/2004 Obec dostala dvě dotace, které se týkají vybudování autobusové čekárny a rekonstrukce osvětlení obce, z toho důvodu zastupitelstvo obce přijalo rozpočtové opatření 4/2004 (7:0)

4/ Směrnice obecního úřadu Zast. obce bylo seznámeno s Vnitropodnikovými směrnicemi platnými od roku 2004. Vnitropodnikové směrnice obsahují:
1/ Aktuální účtový rozvrh včetně číselníků dokladů a používaných symbolů, analytik, účetní knihy a forma jejich vedení
2/ Směrnice pro evidenci a účtování majetku
3/ Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků
4/ Harmonogram úč. závěrek v průběhu účetního období, roční účetní uzávěrky, závěrky
5/ Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
6/ Smlouvy o hmotné zodpovědnosti
7/ Směrnice k archivaci účetních písemností, uschovávací doby
8/ Směrnice upravující oběh účetních dokladů
9/ Organizační řád
10/ Pracovní řád
11/ Směrnice k finanční kontrole
12/ Vnitřní platový předpis
13/ Směrnice k rozpočtovému hospodaření

5/ Správcem obecního lesa bylo navrženo vytěžit část obecního lesa z důvodu značného stáří lesa a s ohledem k předpokládaným změnám cen dřeva. Zastupitelstvo obce se dohodlo na vykácení alespoň ½ lesa po projednání se správcem lesa.

6/ Starosta seznámil zastupitelstvo obce s tím, že bude zpracován Program odpadového hospodářství, který je požadován po obcích. Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním tohoto programu firmou SITA Moravia a.s. Brno, pod zajištěním Městským úřadem Boskovice.

Zápis zapsal : Pavel HartlDatum vložení: 30. 12. 2004 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|