STANDARDNÍ VZHLED

Postup při podávání žádosti o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Veškeré kontakty najdete v sekci Obecní úřad.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li tuto informaci za dostačující, je třeba tuto žádost podat písemně.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a podpis žadatele, v případě právnické osoby její název a sídlo. U žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž poskytnuty identifikační údaje (např. elektronická adresa), v případě žádosti prostřednictvím internetu musí být navíc obsažena elektronická adresa. Dále musí být v žádosti uvedeno o jakou informaci má žadatel zájem a že je žádost určena Obecnímu úřadu ve Světlé. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a žádost se odloží.

Žádost je podána dnem, kdy ji Obecní úřad obdržel.

Obecní úřad Světlá posoudí obsah žádosti. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne Obecní úřad o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost Obecní úřad odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.

Poskytnutí informací

Požadovaná informace bude poskytnuta nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.

O postupu při poskytování informace pořídí Obecní úřad záznam.

Prodloužení lhůty

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Důvody pro prodloužení lhůty vyřízení žádosti jsou (dle zákona 106/1999 Sb.):

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od obecního úřadu Světlá,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i důvodech informován.

Omezení práva na informaci

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí Obecní úřad co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Obecní úřad Světlá neposkytne informace (dle zákona 106/1999 Sb.):

a) je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup

b) jde-li o informaci vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, povinný subjekt poskytne pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby

c) pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

d) jde-li o informaci o majetkových poměrech osoby

e) v případě dalších omezení dle zákona 106/1999 Sb. §11

Rozhodnutí

Pokud Obecní úřad Světlá žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí bude doručeno do vlastních rukou žadatele. Jestliže Obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15.

Obecní úřad Světlá si účtuje úhradu dle sazebníku.

Odvolání

Proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání se podává na Obecní úřad ve Světlé. Obecní úřad předá odvolání do 15 dnů nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán rozhdne do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost

Žadatel může také podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci. Stížnost je možné podat ústně či písemně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Obecní úřad předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví.

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.Datum vložení: 1. 1. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Žádost o info |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|