>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 1/2000

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : KVĚTEN 2000 | číslo 1 ročník 1


Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

opět se Vám do ruky dostává obecní zpravodaj, který je od nynějška v trochu jiné podobě, jeho vydávání bude zajišťovat člen zastupitelstva Radek Krajíček. Jistě rád uvítá příspěvky i od Vás, čtenářů zpravodaje.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se Světlá přihlásí do soutěže Vesnice roku. Neklademe si za cíl sbírat v této soutěži vavříny vítězů (v loňském roce zvítězila v celostátním kole nedaleká Olešnice), ale chceme jednak sbírat zkušenosti a jednak zviditelnit naši obec.

Za posledních několik roků se v obci udělala řada dobrých věcí a je třeba tyto aktivity prodat na vyšší úrovni, aby se vědělo, že ve Světlé se také něco děje.

Obce se hodnotí v těchto okruzích:

1/Koncepční dokumenty-historie obce, územně plánovací dokumentace, Program obnovy vesnice, rozpočet obce

2/Společenský život-místní tradice, spolková činnost, obecní noviny, knihovna

3/Aktivity občanů-dobrovolná práce občanů, začlenění dětí a mládeže, vesnická pospolitost

4/Podnikání-zemědělské i nezemědělské podnikání, venkovská turistika, vlastní hospodářská činnost

5/Péče o stavební fond a obraz vesnice-historická zástavba, soulad v zástavbě

6/Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspora energie

7/Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8/Péče o krajinu

Bez informace o zapojení obce do soutěže se členky Červeného kříže rozhodly, že se postarají o úklid veřejných prostranství a hned jak počasí dovolí, začnou od horního konce, kde se zaměří na okolí studní starého vodovodu, okolí budovy obecního úřadu, výletiště s garáží hasičského auta. Jsem přesvědčen, že se přidají i hasiči, fotbalisti a mládež a společně uděláme kus práce pro obec.

V minulých dnech J.Biberle a J.Letfus zajistili pro obec několik kusů okrasných dřevin – 12 javorů jsme vysázeli u spodního rybníka a dále jsme zasadili 2 kaštany ke Starému kříži, 2 kaštany k vlakové zastávce a 4 kaštany ke kříži směrem k Cetkovicím.

I jiní občané vysazují stromy pro obec – J.Vystavěl vysázel několik stromků vlašských ořechů. Žádám všechny rodiče, aby poučili své děti, jak se mají k vysazeným dřevinám chovat a nejen k čerstvě vysazeným, ale i k již rodícím stromům. Je smutný pohled na olámané větve po nájezdu dětí na dozrávající třešně, řešili jsme i případy úmyslně zničených čerstvě vysazených stromků.

Tyto dřeviny byly vysázeny v březnu při příležitosti ukončení 2.tisíciletí, tato skutečnost bude zaznamenaná v obecní kronice pro informaci dalším generacím. Tyto kaštany se jistě stanou dominantami okolí naší obce.

Děkuji všem, kteří dle svých možností a sil přiloží ruku ke společnému dílu ke zvelebení naší obce.

Ing.Jiří Cikánek, starosta obce


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 16.3.2000


Nebuďme lhostejní !

Není to dlouho, co jsme všichni v naší obci za účasti téměř všech spoluobčanů a přítomných chalupářů přivítali rok 2000. Znovu opakuji, za účasti téměř všech spoluobčanů. Touto oslavou, se zdá téměř pro všechny spoluobčany (záměrně opakuji pojmy ), skončil zájem o veřejné dění a správu veřejných záležitostí, které se bezprostředně dotýkají nás všech a ještě více se budou dotýkat našich potomků.

Jedním z takových veřejných zájmů, které se dotýkají všech spoluobčanů, je ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Tento pro většinu spoluobčanů celkem bezvýznamný pojem může v budoucnu jednotlivcům způsobit nemalé problémy. Druhým takovým pojmem je MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE. Oba tyto dokumenty spolu velice úzce souvisejí. Jejich cílem je rehabilitace venkova a jeho krajiny, podnícení a podpora obyvatel a udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny. Oba tyto základní dokumenty musí mít obec zpracována, neboť od nich je závislé dotování finančními prostředky a dotace je možno získat z akce SAPARD, což jsou dotační tituly od Evropské unie. Z těchto prostředků již naše obec čerpala např. v loňském roce na opravu budovy obecního úřadua samozřejmě jsou naplánovány i další akce.

Nyní je nutno vrátit se k ÚZEMNÍMU PLÁNU . Koncem měsíce února 2000 byli všichni spoluobčané informováni jednak pozvánkou na úřední desce (u prodejny, kde je nutno se občas zastavit) a hlášením v rozhlase, že mají možnost na obecním úřadě nahlédnout do tohoto dokumentu. Přítomna , mimo starosty , byla i paní projektantka, která plán zpracovává. Zde se mohli všichni občané přesvědčit, jaký je plán rozvoje obce na příštích 20 roků. Bohužel přišli pouze DVA občané !!! Co tento plán řeší ? Kompletní udržení charakteru obce, její obnovu a zejména rozvoj. V krátkosti řečeno, je zde plánován rozvoj bytové výstavby, podnikatelské činnosti, údržba a rozvoj zeleně, zajištění služeb (obchody, pohostinství, dopravní obslužnost = autobusy, vlak). I přesto, že obecní zastupitelstvo dalo k dispozici určité návrhy pro jednotlivé oblasti, nejsou tyto projektem zcela akceptovány a to z jednoho prostého důvodu : musí být dodrženy hygienické, bezpečnostní, ekologické, urbanistické a další právní normy !

Co z toho pro běžného občana plyne ? Například budu si chtít já nebo moje děti postavit domek, dílnu, prodejnu atd., např. v proluce mezi mým a sousedovým domem. Požádám si o povolení stavby a najednou zjistím, že tento pozemek není pro tento účel vymezen v územním plánu a stavba mi nebude povolena, nemluvě přitom o dalších právních normách, které jsem příkladmo uvedl shora. Navíc pozemek, který bude v plánu označen pro určitý typ výstavby nebo budování, je automaticky vyjmut ze zemědělského půdního fondu a kdykoliv je na tomto pozemku možno budovat na základě stavebního povolení, které se vydává pouze, když je pozemek vyjmut ze zemědělského půdního fondu ! Na tento problém velice úzce navazují inženýrské sítě (silnice, elektřina, voda, plyn, kanalizace, telefon atd.), které je povinen zajistit obecní úřad. Pokud si chce někdo i přesto postavit na vlastním pozemku, který nebude součástí územního plánu dle platné právní úpravy mu může být pozemek dodatečně vyjmut z půdního fondu s tím, že řádně toto povolení zaplatí a navíc zaplatí z odňaté půdy stoletou úrodu ! Těchto problémů je vlastník zproštěn, pokud je pozemek patřičně zakreslen v územním plánu. Jak jsem se již zmínil nebude možné po zpracování územního plánu si kdekoliv postavit např. autodílnu, prodejnu, chlév apod.

Zatím není pozdě. Máte ještě všichni možnost své připomínky a návrhy přednést na obecním úřadu. Dále bude nejméně ještě jedno sezení s projektantem, které bude závěrečné a na pozdější připomínky nebude brán zřetel !

Pro Vaši informaci ještě uvádím, že nemusíte mít obavy z event. vyvlastňování pozemků vyčleněných pro jednotlivé akce, neboť soukromé vlastnictví používá nejvyšší právní ochrany a vyvlastněno může být pouze ve veřejném – obecném zájmu, např. budování dálnice, letiště apod.

„ S nadsázkou lze říct, že ÚP má charakter „určité normy“, která po schvalovacích procedurách je závazná pro všechny občany obce a na event. pozdější připomínky nemusí být brán zřetel. “

Mgr. Biberle Jiří


Územní plán obce

Zpracování územního plánu obce probíhá v několika etapách:

1.etapa-přípravné práce, průzkumy, rozbory – cílem je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území, jeho rozvojové tendence a střety zájmů v řešeném území. Jsou podkladem pro zpracování zadání i pro vlastní řešení územně plánovací dokumentace. Průzkumy a rozbory obsahují textovou i grafickou část.

2.etapa-pořízení zadání – zpracování, projednání a schválení zadání. Zadání zpracuje pořizovatel na základě průzkumů a rozborů, s návrhem zadání seznámí sousední obce a dotčené orgány státní správy. Návrh zadání s nimi musí být vždy dohodnut, nepřihlíží se ke stanoviskům zaslaným pořizovateli po uplynutí zákonem stanovené lhůty 30 dnů.

Zadání se musí vždy veřejně projednat – veřejnou vyhláškou pořizovatel seznámí veřejnost s místem a lhůtou k veřejnému nahlédnutí do návrhu zadání. Návrh zadání musí být vystaven u pořizovatele po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí. Nejpozději do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu zadání může každý uplatnit své podněty. (Veřejné projednání návrhu zadání proběhlo v pondělí 28.února 2000 za přítomnosti 3 občanů obce). Návrh zadání musí být projednán rovněž s nadřízeným orgánem územního plánování a schvaluje ho ten orgán, který bude schvalovat územně plánovací dokumentaci – zastupitelstvo obce.

3.etapa-pořízení konceptu řešení – probíhá v těchto krocích:

-zajištění zpracování konceptu řešení

-vystavení konceptu řešení k veřejnému nahlédnutí

-veřejné jednání o konceptu řešení s odborným výkladem

-shromáždění a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, připomínek veřejnosti a námitek

-opatření vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování

-zpracování souborného stanoviska ke konceptu řešení

-schválení konceptu řešení včetně souborného stanoviska

Místo a datum veřejného projednání oznámí pořizovatel veřejnou vyhláškou nejméně 30 dnů předem a po tuto dobu musí být koncept řešení vystaven k veřejnému nahlédnutí. Dotčené orgány státní správy a nadřízený orgán územního plánování pořizovatel vyzve jednotlivě, aby svá stanoviska sdělily nejpozději do 30 dnů od veřejného projednání s poučením, že ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena konceptem řešení, mohou podat své námitky do 30 dnů od veřejného projednání. K námitkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Ve lhůtě do 30 dnů od veřejného projednání může uplatnit své připomínky ke konceptu řešení i veřejnost.

4.etapa-pořízení návrhu územně plánovací dokumentace:

-zajištění zpracování výsledného návrhu územního plánu

-převzetí zpracovaného návrhu pořizovatelem od zpracovatele

-kontrolu správnosti a úplnosti zpracovaného návrhu

-vystavení návrhu u pořizovatele k veřejnému nahlédnutí

-shromáždění a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, námitek vlastníků dotčených pozemků a staveb a připomínek veřejnosti

-zajištění posouzení návrhu nadřízeným orgánem územního plánování

-schválení návrhu územně plánovací dokumentace

Návrh územně plánovací dokumentace musí být vystaven u pořizovatele 30dnů k veřejnému nahlédnutí. Dobu určenou k veřejnému nahlédnutí oznámí pořizovatel veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány státní správy vyrozumí pořizovatel o vystavení návrhu vždy jednotlivě nejméně 15 dnů před prvním dnem vystavení.

Do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu může každý uplatnit své připomínky k návrhu a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. Pokud dotčené orgány státní správy v této lhůtě nesdělí svá stanoviska, vyzve je pořizovatel ke splnění této povinnosti v následné lhůtě 15 dnů. Pokud ani v této lhůtě neobdrží pořizovatel stanovisko dotčeného orgánu státní správy platí, že proti návrhu není připomínek.

Po splnění všech připomínek vypracuje pořizovatel podklady pro schválení územního plánu. Územní plán obce schvaluje zastupitelstvo obce svým usnesením. Na podkladě usnesení o schválení územně plánovací dokumentace vypracuje pořizovatel návrh obecně závazné vyhlášky.

5.etapa-další činnost pořizovatele:

-sdělí do 30 dnů ode dne schválení územního plánu osobám, které uplatnily námitky k jeho návrhu, že jim bylo vyhověno, nebo důvody, pro které jim nebylo vyhověno

-opatří schválenou územně plánovací dokumentaci schvalovací doložkou

-uloží jedno kompletní vyhotovení, další kompletní vyhotovení zašle příslušnému stavebnímu úřadu a okresnímu úřadu.

Dle výše uvedeného se může široká veřejnost obce zúčastnit veřejného projednávání územního plánu ještě minimálně 2x na veřejné schůzi věnované problematice územního plánu obce. Věřím, že účast na těchto dalších veřejných schůzích bude podstatně větší než na veřejném projednání návrhu zadání územního plánu obce dne 28.února 2000.

Ing.Jiří Cikánek, starosta obce


Různé

Platby odpadu

Tak jak v okolních obcích, tak i u nás je problematické řešení platby odvozu, likvidace odpadu. Zda platbu provádět na nemovitost nebo na občana obce starší 15 let, či průměrem na všechny občany obce. Problém je v tom, že skoro každému by vyhovovalo úplně něco jiného.

Realitou je že náklady rok od roku stoupají a my všichni musíme počítat s postupným navyšováním, to bohužel obecní úřad nijak neovlivní. Pro rok 1999 bylo obecním zastupitelstvem odsouhlaseno aby platby proběhly jako v r. 1998 jednotnou částkou 500,- Kč na nemovitost. Skutečný náklad na nemovitost je větší jak uvedených 500,- Kč, rozdíl doplatí obecní úřad.

Co se týká placení některých občanů, tak obecní úřad musí čelit velkým ztrátám. Někteří nemají zaplaceno od roku 1994, ztráty tak rostou a tito občané si asi vůbec neuvědomují, že tak poškozují ty co pravidelně v termínu platí. Zvláště v tak malé obci by mělo být zájmem každého občana aby obecní úřad disponoval co největším finančním kapitálem. To se úměrně promítá do rozvoje obce a prostředí v kterém vyrůstají vaše děti.

Proti občanům, kteří nemají vyřízené pohledávky k obecnímu úřadu budou zahájeny tyto kroky :

- zákaz zapůjčení sálu, sklepa a nábytku (židle,stoly)

- uveřejnění jmen v dalším výtisku Světelských listů

- písemná upomínka

- v neposlední řadě možnost zahájení trestního řízení vůči nejprovinilejším neplatičům

Pohledávky plateb domovního odpadu

r. 1994 13 x 315,- 3 971,- Kč r. 1995 16 x 270,- 4 185,- Kč r. 1996 13 x 290,- 3 670,- Kč r. 1997 13 x 340,- 4 250,- Kč r. 1998 21 x 500,- 10 500,- Kč celkem : 26 576,- Kč

Radek Krajíček, jménem zastupitelstva

Místní Knihovna

V rozpočtu obce na rok 2000 u položky – SPOZ, knihovna, sport se počítá s nákupem nových knih do naší knihovny. Která i přesto, že jsme malá obec, může svým rozmanitým výběrem knih nabídnout to co nabízejí velké knihovny v okolí.

Knihovna je nyní v nové podkrovní místnosti na obecním úřadě, kde si každý může v klidu a v pěkném prostředí vybrat podle svého gusta.

O nové seřazení knih se postaral Jiří Palán ml. Touto cestou bych mu chtěl jménem svým a zastupitelstva poděkovat.

Provozní hodiny knihovny : Pondělí 18.30 – 19.30

SLOVO REDAKCE

Světelské listy ( SL ) budou doručovány do místní prodejny, kde budou zdarma k dispozici každému občanu Světlé. Prosíme občany, aby SL popřípadě vzaly i sousedovi, který nemá možnost nebo méně navštěvuje místní obchod.

Tohle první číslo jsme se Vám pokusili donést osobně do vaší schránky.

Případné dotazy, nápady, kritiky posílejte s jasným označením Světelské listy na adresu odpovědného redaktora. Bez souhlasu (písemného) autora nebude jeho text nebo jméno otištěno, redakce zaručuje anonymitu!

SL

Právní servis

Dotaz : Jak je to s věcí kterou jsem našel. Když ji vrátím tomu kdo ji ztratil, mám právo na nějakou odměnu? Mohu si ji ponechat, není-li původní majitel věci znám?

Paragraf 135 občanského zákoníku hovoří jednoznačně – kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. V případě, kdy je vlastník neznámý, je nálezce povinen odevzdat ji příslušnému státnímu orgánu, přičemž orgánem příslušným k přijetí nalezené věci je kterýkoliv obecní úřad. Nálezce je povinen věc odevzdat státnímu orgánu proto, aby měl vlastník možnost se o věc přihlásit a byla mu vydána. Nepřihlásí-li se vlastník o věc do jednoho roku od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví státu. Po uplynutí této lhůty dosavadní vlastník věci své vlastnické právo ztrácí a s ním i možnost vymáhat vrácení věci. Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů potřebných k opatrování a uschování věci a na nálezné, které tvoří 10% ceny nálezu. Nálezce má nárok na náhradu nutných výdajů a na nálezné buď od vlastníka, který se o vydání věci včas přihlásil, nebo od státu, pokud mu nalezená věc připadla.

Na závěr je důležité upozornit že zvláštní právní režim platí pro nálezy archeologických památek nebo kulturně cenných předmětů.

Z odborné literatury a Internetu připravil R.Krajíček

Kulturní servis

Program kina v Šebetově :

28.4. Sběratel kostí

3.5. Princezna ze mlejna II

5.5. Dogma

9.5. Ene Bene

12.5. Pramen života

19.5. Pláž

24.5. Šestý smysl

2.6. Johanka z Arku

9.6. Svéráz národního rybolovu

16.6. Muž na Měsíc

23.6. Samotáři

30.6. Zelená míle.

ZAČÁTKY VŠECH PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN

Nejbližší taneční zábava v Šebetově bude pořádána asi 27. května 2000.Datum vložení: 1. 5. 2000 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|