>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 1/2006

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : BŘEZEN 2006 | číslo 1 ročník 7


Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané, po delší době se k Vám dostalo nové číslo zpravodaje naší obce - Světelské listy.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.2.2006 rozhodlo, že se Světlá opět po několika letech přihlásí do soutěže Vesnice roku 2006. K účasti v soutěži nás vedla skutečnost, že účastníci a obzvlášť úspěšní účastníci mají snazší přístup k dotacím poskytovaných především Ministerstvem pro místní rozvoj.

Obec je v této soutěži hodnocena v několika oblastech:

-Koncepční dokumenty

-urbanistická studie, územní plán obce, program obnovy vesnice, rozpočet obce

-Společenský život

-místní tradice, spolková činnost, zpravodaj obce

-Aktivity občanů

- dobrovolná práce občanů, udržování sousedských vztahů, spolupráce obce s občany

-Podnikání - v zemědělství, rozvoj řemesel, venkovská turistika, využití volného času

-Péče o stavební fond a obraz vesnice - historická zástavba, nová zástavba, fungování stavební komise

-Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspora energií-stav občanské vybavenosti, údržba inženýrských sítí, odpadové hospodářství

-Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci - čistota a pořádek na veřejných prostranstvích, květinová výzdoba, udržování sakrálních objektů, památníků, vytváření sportovišť, údržba zelených ploch, údržba vodních toků

-Péče o krajinu - šetrné hospodaření, protierozní úpravy, výsadby lesů, biokoridory….

Pomoc při přípravě obce přislíbili členové jednotlivých spolků. Hasiči již začali s úklidem obce a na další zarostlá a neudržovaná zákoutí se ještě chystají. Věřím, že jim jejich elán vydrží co nejdéle a svým příkladem strhnou i ostatní spolky. Červený kříž slíbil vyhrabání a urovnání travnatých ploch, tak aby se v maximální míře mohla zeleň udržovat travním traktůrkem, fotbalisté si vzali za své okolí hřiště a doufám, že si poradí i s lipami u hřiště. V této aktivitě se mohou prosadit všichni občané, místní i chalupáři – úklid kolem domů, květinová výzdoba, údržba oplocení. Zmizí z veřejných prostranství skládky stavebního materiálu, dříví, trápí nás i autovraky na obecních pozemcích.

I kdyby se Světlá ve velké konkurenci obcí neprosadila, skutečnost, že dojde po několika letech k velkému úklidu obce, bude pro Světlou velikým přínosem. Již dnes děkuji všem za to, že přiloží ruku ke společnému dílu za krásnou Světlou.

Knihovna a internet

Jsem přesvědčen, že všichni občané obce ví, že v obecním domě máme obecní knihovnu s dosti bohatým knižním fondem. Kdo by si v našem knižním fondu nevybral vhodný titul, má možnost si prostřednictvím obecní knihovny vypůjčit požadované knihy z knihovny Boskovice.

Aby byla činnost knihovny atraktivnější a bohatší je možné od loňského roku využívat v naší knihovně zdarma internet

Návštěvní doba knihovny:

Neděle 12,30 – 13,30 hod - půjčování knih i internet

Středa 18,30 – 19,30 hod - pouze internet

Prodej spoluvlastnických podílů na společném majetku

Po řadě roků se obci podařilo realizovat prodej spoluvlastnických podílů společného majetku, který vlastnilo 21 obcí blanenského, vyškovského a prostějovského okresu. Světlá vlastnila 2/39 těchto společných pozemků.

O odprodej se obec snažila již v letech 1996-98, kdy se v obci prováděla plynofikace. V těchto dnech jsem spolu se zástupci dalších obcí (např. Studnice, Cetkovice, Velenov, Mostkovice,…..) podepsal kupní smlouvu s firmou K&H Praha na prodej našich podílů – za každý podíl získá obec 6,6 mil.Kč.

Jedná se o majetek všech občanů Světlé a je jistě správné, aby jste měli možnost se vyjádřit k tomu, co je třeba v obci zlepšit, jak s penězi naložit.

Zastupitelstvo obce žádá všechny plnoleté občany, aby se k této problematice prostřednictvím přiložené návratky vyjádřili.

Je řada možností co zlepšovat a kde investovat:

- vybudování nové komunikace v zástavbě rodinných domků – tato investice bude jistě zajímat majitele stavebních parcel v této části obce

- vybudování ČOV – do stávající kanalizace není možné dle Povolení k vypouštění odpadních vod připojovat další nové objekty, všichni potenciální stavebníci v naší obci musí za stávajícího stavu budovat u svých novostaveb jímky na vyvážení

- přístavba sálu k obecnímu domu – tato investice prohloubí kulturní život v obci, pořádání zábav i v zimních měsících, možnost divadelních představení. V půdním prostoru je možno uvažovat s vybudováním malometrážních bytů

- zbudování repliky větrného mlýna – tento mlýn stál u obce v 1.polovině minulého století, byla to určitá dominanta obce i okolí, došlo by k zvýšení atraktivnosti obce i mikroregionu

- rozšíření prameniště

- rekonstrukce obecního rozhlasu

- vybudování vodní nádrže nad obcí (podmíněno rozšířením prameniště ….)

To jsou možnosti, které mě momentálně napadly, není to žádný soupis akcí, které plánuje zastupitelstvo obce. Zajímá nás Váš názor na priority obce. Ještě jednou Vás všechny žádám, zapojte se do ankety a vyplněnou návratku předejte na obecní úřad (nebo mně do poštovní schránky, některému zastupiteli případně účetní). Návratku je možno v případě potřeby ofotit případně obkreslit, tak aby se mohl vyjádřit každý občan.

Ptačí chřipka

V současné době se nákaza ptačí chřipky objevila ve všech sousedních státech a je jen otázkou času, kdy se objeví i v České republice. Dle odpovědných míst je republika na výskyt ptačí chřipky připravena a není třeba rozhodně podléhat nějakým panikám. Za podezřelý úhyn se považuje:
- úhyn vodního ptáka (kachna, volavka, čáp, labuť….)
- hromadný úhyn minimálně 5 ks ostatních ptáků

V těchto případech je nutno úhyn ohlásit např. !!
Veterinární správa inspektorát Blansko: 516 418144
Veterinární inspektor pro Blanensko p-Pantůček 602 542394
MVDr.Jiří Janeček 724 576971
MVDr.R.Martínková 775 377363
MVDr.D.Prášil 775 985714
MěÚ Boskovice 516 488600

V případě nálezu jednotlivých uhynulých ptáků (kromě vodních) je dle veterinární správy nejvhodnější uhynulý kus buď zakopat nebo spálit v kotli na tuhá paliva. Vždy je třeba zachovávat opatrnost a používat rukavice.

V případě, že bude podezření na vznik nákazy, musí obecní úřad ve spolupráci s drobnochovateli zajistit písemný seznam chované drůbeže v obci.

V případě potvrzení výskytu bude v okruhu 3 km provedena uzávěra oblasti a likvidace veškeré drůbeže. Oblast v okruhu 10 km bude oblastí možného ohrožení.

Veterinární správa doporučuje i drobnochovatelům, aby uzavřeli svoje chovy pod střechu a zamezili přístupu volně žijících ptáků a minimalizovali tak možnost nakažení ptačí chřipkou.Kdo má možnost přístupu na internet, má možnost si další informace obstarat na stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz

Ing.Jiří Cikánek, starosta obce


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 6.2.2006

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 9.3.2006


Zpráva o činnosti SDH Světlá v roce 2005

Rok 2005 byl prvním rokem, kdy v čele našeho Sboru dobrovolných hasičů ve Světlé stál úplně nový výbor. Jmenovitě ve složení: Jiří Pokorný – starosta, Martin Cikánek – jednatel, Ing. Eduard Dokoupil – velitel, Václav Zemánek a Miroslava Ambrozová – vedoucí mládeže, Roman Dobeš – preventář, Dalibor Nechuta – strojník, Vladislav Cikánek – pokladník, Jiří Cikánek ml., Pavel Kaderka a Petr Kaderka – členové výboru.

Dovolte mi tedy, vážení občané, abych vás s činností sboru v uplynulém roce ve zkratce seznámil. Nový výbor se hned pustil do vedení plný čerstvých a mladých sil, což se pak v průběhu roku zřejmě odrazilo také v počtu pořádaných akcí v obci a v bohaté účasti našeho sboru na různých hasičských soutěžích.

5. února – masopustní průvod masek Světlou (22 masek a harmonikář)

19. února – IX. okrskový ples hasičů okrsku Šebetov, konaný v kulturním domě v Cetkovicích (ze Světlé si vstupenku zakoupilo 43 lidí)

o víkendech v období 2. až 30 dubna náš sbor uklízel klest v obecním lese nad Světlou

15. května – okrsková soutěž v požárním útoku v Knínicích

- muži skončili na 7. místě z celkového počtu 10 družstev

29. května – kácení Máje na fotbalovém hřišti ve Světlé

11. června – IX. ročník hasičské soutěže O SVĚTELSKÝ POHÁR

- muži:

1. Pamětice 23,05 s
2. Cetkovice 28,58 s
3. Knínice 30,21 s
4. Úsobrno 30,97 s
5. Světlá 31,47 s
6. Uhřice 33,65 s

- ženy:

1. Světlá 32,71 s
2. Uhřice 108,05 s

- na závěr soutěže následovala štafeta v netradičních disciplínách, kde v kategorii žen vyhrály světelské ženy, v kategorii mužů pak Uhřice

11. června – od 19.00 hodin se konala na místním výletišti ve Světlé taneční zábava se skupinou KROUNEX

3. července – oslavy 110 let výročí SDH v Šebetově (delegáty na oslavě byli za náš sbor starosta Jiří Pokorný a jednatel Martin Cikánek)

23. července – otevírání Hasičského sklípku v Borotíně, kterého se zúčastnilo několik členů našeho sboru

30. července – hasičská soutěž O pohár starosty obce Úsobrno a Kýbl cup open v Úsobrně - muži skončili na 5. místě

30. července – výpomoc světelských hasičů při ukázce dálkové dopravy vody v Cetkovicích

31. července – VI. ročník fotbalového turnaje v malé kopané ve Světlé, který byl uspořádán společně na půl se světelskými fotbalisty

- celkový výsledek byl následující:

1. PentaCo Boskovice
2. FC Světlá
3. Šebetov
4. BEĎA TEAM V. Opatovice
5. CZMELÁK team V. Opatovice
6. 1. FK Pohora

7. srpna – hasičská soutěž Pamětnický pohár konaná v Paměticích - muži skončili na posledním 7. místě s časem 42,67 s (našemu sboru selhala technika)

28. srpna – dětský den konaný na fotbalovém hřišti ve Světlé (soutěží pro děti se zúčastnilo 20 dětí: Hynek Langer, Honza Dobeš, Kačka Dobešová, Pavel Vondál, Lukáš Vondál, Lucka Vybíhalová, Kristýnka Eyerová, Denis Wimer, Marťa Vystavělová, Mates Letfus, Eliška Dokoupilová, Šárka Vlachová, Lukáš Ambroz, Alča Kaderková, Matěj Kopal, Jarda Rrešil, Etor Galoty, Zdeněk Frumolt, Míša Frumolt a Honzík Martínek)

3. září – oslavy 80 let výročí SDH ve Vážanech (delegáty na oslavě byli za náš sbor starosta Jiří Pokorný a jednatel Martin Cikánek)

10. září – soutěž mladých hasičů v Borotíně

- starší žáci nastoupili ve složení Ambroz Michal, Nechuta Marek, Šumberová Kamila, Dobeš Jan, Letfus Michal, Ščudlová Alena ml., Vystavělová Zuzana, ale skončili na posledním 10. místě s diskvalifikací za jednu nezapojenou hadici v útočném proudu

10. září – taneční zábava se skupinou KROUNEX na místním výletišti

17. září – hasičská soutěž o Malohanácký pohár v Knínicích

- muži skončili na 8. místě z celkového počtu 14 družstev

- ženy skončily na 5. místě z celkového počtu 6 družstev

29. října – oprava střechy dřevěného skladiště na výletišti ve Světlé

V roce 2005 také došlo k vyřazení velkého množství nevyhovujících zásahových hadic. Zakoupeny byly nově čtyři hadice typu C a tři typu B. Pro soutěžní účely se koupily taktéž dvě savice o délce 2,5 m se šroubením s ložiskem. Martinem Cikánkem a Ladislavem Ženatým byla provedena nezbytná oprava a seřízení stříkačky PPS-12, včetně získání druhého náhradního motoru k této stříkačce.

Navždy však v roce 2005 opustili naše řady hasičského sboru dva členové Michal Griga a Ladislav Grepl. Čest jejich památce.

SDH Světlá v roce 2006

Na letošní rok má náš hasičský sbor opět velké plány. Rádi bychom se zúčastnili řady hasičských soutěží v okolí, zlepšili své výsledky a hlavně opět pokračovali v práci s našimi mladými hasiči. Ale nejen soutěže jsou náplní našeho spolku. Jsme organizací, která v naší obci plní v dnešní době i řadu jiných „nehasičských“ úkolů, jako třeba udržování lidových tradic (kácení Máje atd.).

Jsme spolkem, který se chce i nadále podílet na kulturním životě ve Světlé, včetně snahy zvelebovat její vzhled.

Nyní na konci zimy se naši hasiči podíleli na údržbě obecní zeleně kolem spodního a horního rybníka, kde došlo ořezáním korun přestárlých vrb k jejich omlazení. Zásluha na zdařilé práci patří samozřejmě mladším členům hasičského sboru, kteří se dokáží k takovéto i nehasičské činnosti sejít. To se našim hasičům stále daří, stejně jako velmi úzká spolupráce s místním obecním úřadem, který hasiče finančně podporuje. Všichni víme, že to, co děláme, neděláme jen pro sebe, ale přinejmenším pro všechny občany naší obce. Je to i naše vizitka. Když přijedou přespolní, nemusíme se za veřejná prostranství v obci vůbec stydět.

V letošním roce bychom chtěli pokračovat ve spolupráci s obecním úřadem a provést i udržovací řezy na dalších obecních dřevinách, včetně výsadby nových dřevin a vytvoření nových ploch s veřejnou zelení.

Na letošní rok schválil výbor SDH velmi ambiciózní plán. Pokud se vše podaří, chtěli bychom v průběhu léta postavit na výletišti zcela novou moderní zděnou boudu na prodej občerstvení. Měla by stát v linii plotu Kostíkovy zahrady, mezi muzikantskou boudou a stávající dřevěnou boudou na občerstvení. Její součástí by byly také splachovací záchody, zděná udírna, rošt na makrely a také menší venkovní kryté posezení, vhodné pro malé odpolední akce. Doufám, že se nám podaří získat finanční prostředky na tuto stavbu, a že se na jejím financování a stavbě nebudou podílet jen samotní hasiči, protože nová bouda bude pro nás všechny – jak pro spolky ve Světlé, tak i pro jednotlivce, občany Světlé!

Nesmím ani opomenout, že počátkem letošního roku byly díky zásluze Martina Cikánka zprovozněny internetové stránky s názvem Spolky Světlá, na kterých se v současné chvíli dají najít aktuální informace z dění hasičského sboru ve Světlé a FC Světlá. Postupně je uváděna do provozu také sekce o hasičském okrsku Šebetov. Do budoucna by na těchto stránkách měly být i nějaké informace o ČČK ve Světlé. Nyní jsou tyto stránky dostupné na internetové adrese www.spolkysvetla.wz.cz (tyto stránky již neexistují).

Pro letošní rok 2006 chystají místní hasiči ještě tyto akce:

30. dubna – Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti ve Světlé

28. května – kácení Máje na fotbalovém hřišti ve Světlé

10. června– taneční zábava se skupinou KROUNEX na místním výletišti ve Světlé

17. června – X. ročník hasičské soutěže O SVĚTELSKÝ POHÁR

5. srpna – taneční zábava se skupinou KROUNEX na místním výletišti ve Světlé

Jiří Pokorný, starosta SDH Světlá


INZERCE,OZNÁMENÍ, INFO

Návštěvní doba knihovny:

Neděle 12,30 – 13,30 hod - půjčování knih i internet

Středa 18,30 – 19,30 hod - pouze internet

Provozní hodiny sběrny odpadu:

Zimní čas:

čtvrtek : 1530–1630h

sobota : 1500–1600h

Letní čas(od 1. 4 06) :

čtvrtek : 1800–1900h

sobota : 1800–1900h


Slovo SL

V zápisech zasedání obecního zastupitelstva se nyní uvádí i počet hlasů při hlasování zúčastněných zastupitelů. Pokud proběhlo hlasování, tak je jeho stav uveden na konci jednotlivého projednaného bodu, - a to v podobě: příklad: (7 – 1 – 1 ); (pro - proti - zdržel hlasování).Datum vložení: 1. 1. 2006 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|