>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 2/2007

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : PROSINEC 2007 | číslo 2 ročník 8


Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

do naší obce přišel podzim, příroda ozdobila stromy krásně zbarveným listím, ale s podzimem přišlo i zazimovávání zahrádek, uklízení zbytků rostlin a spadaného listí. Kam s těmito odpady, žádné kompostování doma, s tím je jenom práce, jednoduší je naložit listí se zbytky ze zahrádky na kolečka a zavézt vše někam na veřejné prostranství, ať se obec postará. Že tyto černé skládky hyzdí obec, to mně nevadí, já mám doma pořádek. A takových černých skládek se i v malé Světlé najde dost - namátkou mohu jmenovat: kolem kontejneru pod obcí (zde dokonce někdo bezohledně vysypal stavební suť), u výletiště se pravidelně objevují hromady listí, kolem transformátoru a mnoho dalších. Každoroční apelování je zcela zbytečné a zřejmě pomůže pouze tvrdší opatření od zastupitelstva obce. Řešení je několik - zkompostovat listí doma na zahrádce, domluvit se s majitelem polností a nechat listí zaorat na poli, projevit zájem o odvoz listí do kompostárny a obec nechá přistavit velkoobjemový kontejner. Podmínkou pak je tento velkoobjemový kontejner naplnit.

A nyní k dalším událostem v obci.

Již řadu let se snaží obecní úřad spolu se Stavebním úřadem Boskovice působit na majitele "familií", aby své nemovitosti udržovali v náležitém stavu. Jednak rozpadající se budova ohrožuje zdraví a majetek občanů, jednak tato ruina hyzdí obec. Stále je to marný boj, vlastnící nebydlí v obci, někteří jsou údajně dlouhodobě v zahraničí. Jak se vzhled této budovy změnil k horšímu si mohl porovnat každý návštěvník výstavky "Proměny Malé Hané" instalované v srpnu v sále obecního domu.

V tradičním srpnovém víkendu se uskutečnila slavnostní mše u naší kapličky, kterou opět odsloužil náš rodák doktor Alois Krchňák. Tentokrát byl tento víkend rozšířen o oslavu 120.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Světlá a 3.setkání rodáků a přátel obce. Součástí oslav byla i výstavka Proměny Malé Hané, Významné osobnosti obcí Malé Hané, ukázka historické i moderní hasící techniky a řada dalších akcí. Malí i velcí občané i hosté si jistě přišli na své. Všem, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu oslav patří mé poděkování.

V srpnu realizovala firma Aquatis Blansko propojení nového vrtu v prameništi s vodojemem a nyní by zásobování obce kvalitní pitnou vodou neměly ohrožovat ani velké lijáky a prudká tání sněhu, kdy docházelo k zákalům vody, ani dlouhodobá sucha, kdy jsme museli žádat o výpomoc Agropodnik. V letošním suchém létě jsme Agropodniku uhradili za 270 m3 vody částku 9.710,50Kč což představuje 36,- Kč za kubík. Ale to vše by již mělo být minulostí.

Na přelomu září a října pořídila obec nadstavbu z Avie, která byla usazena u sběrného dvora. Do tohoto impro- vizovaného skládku bude ukládán ne- bezpečný odpad, protože v bývalém skladišti u silnice garážuje nové ha- sičské auto naší zásahové jednotky.

V říjnu a listopadu bude firma PORČ Lysice budovat po obci část chodníků, na které obec dostala od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 154.000,- Kč v rámci Programu rozvoje venkova. Chodníky přispějí k bezpečnosti chodců, protože bezohlední řidiči rozhodně v obci nedodržují předepsanou maximální rychlost, Důkazem je i nedávná havárie, kdy se auto od Cetkovic dostalo na levou stranu silnice a srazilo se s protijedoucím vozidlem.

V listopadu se uskuteční v sále obecního domu tradiční vítání malých občánků, do kruhu obce přivítáme Martina Liznu, Alenku Frumoltovu a dvojčátka Denisku a Leonku Dokoupilových. Tolik dětí naráz jsem v obci ještě nevítal. Jistě jste zaregistrovali, že se do obce v létě přistěhovali noví spoluobčané. Mým přáním je, aby se všem novým občanům obce (těm nejmenším i těm větším a dospělým) ve Světlé líbilo a bylo zde spokojeni. Také za pultem místní prodejny Jednoty se objevila nová tvář a také ve vybavení zbožím a uspořádání vzhledu prodejny jsou patrné novinky. Věřím, že změna prodavačky bude ku prospěchu prodejny i ku prospěchu Vám občanům.

V lokalitě nových rodinných domků se pořád buduje, některé domky jsou již obydleny, jiné se dodělávají a pro další se vyřizují stavební povolení. Přeji všem stavebníkům, aby se jim práce na domcích dařila, aby s elánem vydrželi fyzicky a hlavně finančně náročnou činnost až do zdárného konce.

Než se nadějeme, bude tady prosinec a s ním Vánoce a konec roku. Přesto, že je teprve říjen a na taková přání je ještě asi příliš brzy, přeji všem spoluobčanům příjemné prožití konce letošního roku a hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a elánu v roce příštím.

Ing. Jiří Cikánek, starosta obce


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25.5.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 8.6.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 29.6.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 12.7.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 27.7.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 31.8.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 27.9.2007


Obec a odpady

Jednou ze zákonných povinností obcí je řešení odpadového hospodářství, protože obec je podle zákona o odpadech původcem odpadů vyprodukovaných fyzickými osobami na jejím území. Starost o nakládání s odpady je tedy v podstatě jednou z veřejných služeb občanům na úseku samostatné působnosti obce. Představuje ovšem také jeden z výdajů rozpočtu obce. Protože ale s růstem životní úrovně objem odpadu roste a zároveň se stále více zdůrazňuje otázka životního prostředí, je třeba problému odpadů věnovat nemalou pozornost.

Odpadem se všeobecně označuje movitá věc, které se osoba zbavuje pro její další nepotřebnost. Každý občan má povinnost omezovat množství, popř. předcházet vzniku těchto odpadů, ty pak musí být odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Poměrně složitý systém sběru, shromažďování, přepravy a odstranění odpadů lze rozdělit na tři základní části : řešení směsných komunálních odpadů (běžný domovní odpad), dále vytříděných složek odpadů (papír, sklo, plast) a ostatních (nebezpečný odpad, stavební suť atd.).

Běžný domovní odpad můžou občané naší obce ukládat jednak do svých samolepkou označených 110 litrových sběrných nádob (popelnic, pro každé číslo popisné maximálně 1 ks) které jim budou po zaplacení příslušného poplatku vyváženy, nebo do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn v oploceném sběrném dvoře v dolní části obce a který přístupný v určené hodiny. V žádném případě do něho nepatří biologický odpad (zemědělské plodiny, dřevo, uhynulá zvířata) ani odpad klasifikovaný jako nebezpečný a ani stavební suť či podobné materiály.

Využitelné složky komunálního odpadu jako sklo a PET láhve, lze ukládat do kontejnerů u obchodu, které jsou pravidelně vyváženy. Kontejner na papír již v naší obci není k dispozici, avšak noviny, časopisy a papírové obaly (kartony) lze skladovat doma a pak je předat při sběru mládeži nebo odvézt do sběrny. Velmi dobře využitelný kovový šrot mohou občané ukládat na hromadu ve sběrném dvoře. Prošlá a nespotřebovaná léčiva je povinna zpět přijmout kterákoliv lékárna.

Nebezpečný odpad (jako jsou např. nátěrové hmoty, akumulátory, staré lednice, televize, pneumatiky atd.) od občanů přebírá a soustřeďuje obec a je několikrát ročně odvážen pověřenou firmou k ekologické likvidaci. Použité galvanické články a baterie lze vracet v prodejnách, které tyto výrobky prodávají, např. v prodejně v naší obci.

Obec na úseku odpadového hospodářství vydává obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kde se stanovuje mimo jiné výše poplatku a způsob jeho uhrazení obecnímu úřadu. Bohužel neustále existují občané, kteří tento svůj povinný poplatek doposud nezaplatili, ačkoli tak letos měli učinit do 30.dubna. Obecní úřad, který je správcem poplatku, jim v tomto případě může vystavit tzv. platový výměr, v kterém jsou započítány i penále z prodlení.

Komunální odpad v naší obci odváží a zpracovává firma SITA Boskovice, která tyto služby fakturuje obecnímu úřadu. Náklady na tuto službu, kde je obsažen odvoz popelnic, sběrných kontejnerů a pronájem těchto kontejnerů, byly v roce 2006 asi 90 000 Kč. Příjem z odpadů za stejné období (za železný šrot, ze systému EKOKOM za tříděný odpad) byl 19 000 Kč. Z těchto údajů se pak vypočítal poplatek za rok 2007, který vznikl vydělením rozdílu v příjmech a nákladech na odpady součtem počtu obyvatel obce a počtu nemovitostí určených k rekreaci. Tento poplatek činí pro letošní rok 300 Kč na každého obyvatele. Chalupáři zaplatí tuto úhradu obci také, avšak nemají nárok na vyvážení popelnice. Pokud ji chtějí mít a pravidelně vyvážet, musí s obcí uzavřít smlouvu a pro letošní rok místo 300 Kč zaplatit 990 Kč.

Všichni občané jsou tedy povinni nakládat s odpadem tak, jak stanoví ve vyhlášce obec a zákony ČR, především ukládat odpad jen na místa k tomu určená. Jinak se dopustí např. v případě nepovolené skládky přestupku proti veřejnému pořádku, za což hrozí v přestupkovém řízení nemalé pokuty (zde až 50 000 Kč). Doufám, že je přece v zájmu všech obyvatel, vytvořit si pěkné prostředí v obci a zároveň šetřit naši přírodu.

ing. Eduard Dokoupil, místostarosta obce


Platnosti řidičských a občanských průkazů

Řidičské průkazy

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy upozorňuje občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný od 1.7.1964 do 31.12.1993, že jsou povinni si jej vyměnit do 31.12.2007 (k 16.10.2007 zbývá vyměnit 2874 dokladů z celkového počtu 6744).

Co musíte mít s sebou - platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je 20 dní. Řidičské průkazy vyřizuje Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, registr řidičů, nám.9.května 2, Boskovice (u zelené školy). Upozorňujeme občany, že dne 31.12.2007 bude Městský úřad Boskovice uzavřen !

Občané, kteří nebudou požadovat výměnu řidičského průkazu, mají možnost vzdát se řidičského oprávnění. Tuto skutečnost musí oznámit písemně (vzor oznámení uveden v sekci Ke stažení nebo v kanceláři obecního úřadu), předložit občanský průkaz a odevzdat řidičský průkaz.

Občanské průkazy

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů mají konec platnosti podle doby vydání dokladu, a to v následujících termínech:

Vydané do konec platnosti do 31.12.1994 31.12.2005 31.12.1995 31.12.2006 31.12.1998 31.12.2007 31.12.2003 31.12.2008

Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“, nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.

Žádosti o výměnu přijímá kterýkoliv úřad s rozšířenou působností a kterýkoliv matriční úřad v úřední dny. Občan předloží svůj občanský průkaz, 1ks fotografie odpovídající současné podobě, rodný list, případně oddací list, úmrtní list nebo rozsudek o rozvodu (s vyznačením nabytí právní moci). Do OP je možné zapsat titul (nutno doložit diplomem), manžela/ku (jméno, příjmení a rodné číslo) a děti do 18 let (doložit rodnými listy).


Úřední hodiny a otevírací doby

Oznámení

Během srpnových oslav v obci byl pořízen videozáznam z této akce. Program z obou dnů bude sestříhán a zpracován na DVD nosič. Dále byly pořízeny kvalitní skupinové fotografie členů našeho Sboru dobrovolných hasičů.

Kdo má zájem si video nebo fotografie zakoupit, může se hlásit u starosty sboru J.Pokorného.

Plánované akce

11. listopadu - vítání občánků

28. prosince - výroční schůze SDH Světlá v kulturním domě

12. ledna - ples SDH Světlá v Cetkovicích


Napsali o nás

Vydařený víkend ve SvětléDatum vložení: 5. 11. 2007 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|