>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 1/2004

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : PROSINEC 2004 |číslo 1 ročník 5


Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Opět se Vám dostává do rukou výtisk světelského zpravodaje a budete seznámeni s činností zastupitelstva obce za poslední rok. Zastupitelstvo se sešlo na 6 jednáních a projednávalo aktuální problémy obce. V nové lokalitě začala výstavba rodinných domků, v současné době je již hotova jedna hrubá stavba, u dalšího domku jsou hotové základy a věřím, že se na jaře přidají noví stavebníci. Výstavba je důležitá i pro rozvoj obce, protože jen s přírůstkem mladých rodin nedojde ke snižování počtu obyvatel. A dostali jsme se ke stavu obyvatel v naší obci – k dnešnímu dni. tj. k 15.prosinci 2004 je k trvalému pobytu ve Světlé přihlášeno 215 občanů. Proti loňskému roku je to opět přírůstek a tentokrát o 6 občanů. V letošním roce se do obce k trvalému pobytu přihlásilo 11 občanů Odstěhovali se 4 občané. Nenarodilo se žádné dítě. Zemřel 1 občan.

V únoru nás nečekaně zasáhla zpráva, že nás navždy opustil náš kamarád a přítel Lojzík Letfusů, který náhle zemřel ve věku nedožitých 43 roků. Přesto, že byl vážně nemocen, s touto zprávou nikdo z nás nepočítal. V dřívější době aktivně sportoval, pracoval ve Sboru dobrovolných hasičů, aktivně pomáhal obci a obecnímu úřadu. Během roku nás opustili i další spoluobčané, kteří do Světlé pravidelně dojížděli na kratší nebo delší dobu jako chalupáři do pěkně upravených rekreačních chalup. Všichni jsme je znali, měli jsme je rádi, byli s naší obcí srostlí již od dětských let. Musím vzpomenout MUDr.Květoslavu Tajovskou, Martu Chodákovou, Ing.Miroslava Grepla, Ing.Františka Ambroze. Občas jim věnujte tichou vzpomínku, Čest jejich památce.

V letošním roce obec splatila poslední splátku dlouhodobého úvěru na plynofikaci obce a od příštího roku můžeme veškeré příjmy vkládat do rozvoje obce, aby se Vám všem ve Světlé líbilo. Do konce roku dojde ještě k určitému rozšíření sítě veřejného osvětlení a bude dokončena čekárna na nové autobusové zastávce. V létě byla kompletně opravena silnice procházející naší obcí. V místech, kde se v budoucnu počítá s chodníky, byly zabudovány obrubníky. S opravou silnice byla uvedena do provozu i nová autobusová zastávka, která podstatně přispěla k bezpečnosti silničního provozu v naší obci. Autobus nyní zastavuje mimo silnici v přehledném úseku komunikace. Teď už záleží pouze na pozornosti a ukázněnosti cestujících z autobusů, aby nedošlo k nějaké nešťastné události.

Přeji Vám všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatou nadílku dárků pod stromečkem, pravé zimní počasí během prázdnin, aby si mohly do sytosti užít zimních radovánek. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v osobním životě i v zaměstnání po celý rok 2005.

Jiří Cikánek, starosta obce


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 23.9.2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25.11.2004


Obecní zastupitelstvo a obecní úřad přejí všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2005 plný štěstí, zdraví, pohody, pracovních úspěchů ale i příjemného soužití v naší malé obci.


INZERCE,OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo obce žádá občany o uvolnění veřejných komunikací a blízkých prostranství v zimním období pro snadnou a bezpečnou údržbu těchto komunikací !!!!

Zastupitelstvo obce zve všechny občany na společné silvestrovské přivítání nového roku k obecnímu úřadu. předpokládaný začátek pyrotechnických efektů v 00:05 !

Provozní hodiny sběrny odpadu: čtvrtek 15:30 – 16:30 h sobota 15:00 – 16:00 h

 

Geologický vznik Malé Hané a první osídlení na katastru obce Světlá

Geologický vznik Malé Hané

Malá Haná, náš domov a místo, odkud pocházíme my i naši předkové, vznikala geologicky již v době velmi dávné. Nachází se v severní částí příkopové sníženiny v Boskovické brázdě, která má severojižní průběh – táhne se z podhůří Orlických hor, od Žamberku přes Moravskou Třebovou, Boskovice, Rosice až do oblasti Moravského Krumlova. Vytvářela se postupně, od konce prvohor (před 285 mil. let) a zprvu byla tak mělká, že i permo-karbonské moře v severní části, usazující zde vrstvy pískovce, se přelévalo přes její břehy.

Pak se ale začala propadat, až nakonec v bouřlivých třetihorách, plných tektonické činnosti, byla vyvrásněna okolní pohoří, tvořící dnes Drahanskou vrchovinu a Českomoravskou vysočinu. Již při svém vzniku rozštěpila se na dvě větve. Východní větev se rozšiřovala v úrodnou rovinu, která byla v 19. století pojmenována Malá Haná, a západní větev, jež se zužovala, až zanikla v Moravskotřebovské pahorkatině u Roubaniny a Svárova.

V době mladších třetihor (před 25 mil. lety), v miocénu, terén výrazně poklesl a na území Malé Hané opět vniklo moře. Táhlo se úzkým „chobotem“ od Vídně až k České Třebové. Bylo klidné, nezasahoval sem už příboj pro velkou vzdálenost od volného moře a okolí bylo pokryto bujnými tropickými pralesy. Moře tvořilo řadu zálivů, ostrůvků a útesů a ukládalo velmi jemný slín (vápnitý jíl), někde ve velmi mocných vrstvách – ve Světlé mocnost dosahuje 35 metrů. Hladinu tehdejšího moře představuje přibližně vrstevnice 400 m nad mořem.

Ve vrstvách slínu se zachovala řada zkamenělin mořských živočichů, hlavně dírkovců, korálů a měkkýšů. V nadloží slínu pak byly na některých místech mezi Světlou a Cetkovicemi, ale i na jiných místech v okolí usazeny pevné bělošedé litavské vápence, obsahující hojně zrna mořské řasy rodu Nullipora. Podle těchto řas jsou nazývané nulliporové.

Vápence jsou hrubé a často přeplněné málo zřetelnými zkamenělinami živočichů bývalého moře. Tato struktura s různými dírkami a skulinkami mu u místních obyvatel vysloužila pojmenování myšiňák, a vzhledem k tvrdosti nulliporového vápence byl lámán v povrchových lomech; v okolí byl hojně využíván jako stavební materiál.

Toto bylo poslední moře zaplavující Malou Hanou, které při ústupu za sebou vytvořilo novou říční síť. Tím byla skončena modelace našeho kraje, a ten už od té doby zůstal nezměněn. V nejvyšší části nížinné oblasti Malé Hané, mezi Světlou a Borotínem, vznikl plochý hřbet, který zde vytvořil rozvodnici dvou povodí – dnešní řeky Moravy a Dyje. Přírodní zajímavost tohoto rozvodí se nachází asi 1 km západně pod Světlou. Z východních kopců teče přes obec bezejmenný potok, který se zde stáčí na sever, získává jméno Uhřický a vlévá se do říčky Jevíčka – povodí Moravy.

Ze západních protějších svahů od Borotína teče Stříbrný potok, který se zde v bezprostřední blízkosti několika metrů potoka pramenícího nad Světlou naopak stáčí na jih a vlévá se do Semíče, tvořící povodí řeky Dyje.

Po třetihorách s teplým a vlhkým podnebím přišly čtvrtohory, na jejichž počátku se podnebí zdrsňovalo, až vyvrcholilo dobou ledovou, která trvala asi tři čtvrtě miliónu let. Tehdy se rozšířily severské ledovce o mocnosti několika set metrů až do oblastí našich pohraničních hor. Sice na území Malé Hané nepronikly, ale způsobily zde takové zhoršení klimatu, že půda rozmrzala jen na krátkou dobu v roce a byla pokryta nízkou trávou, lišejníky, zakrslými vrbami a břízami. Podnebí se střídavě zlepšovalo – oteplovalo (doby meziledové podobné dnešnímu klimatu) a zase ochlazovalo. Ledovce tak putovaly a zanechávaly za sebou morény štěrku, dopraveného sem přes moře ze severu. V něm se nacházela i ložiska pazourku, který se pak stal vyhledávaným materiálem pro výrobu nástrojů pračlověka.

V této drsné době však Malá Haná nebyla pustou krajinou. Žila tu zvířata jako například mamut, srstnatý nosorožec, jelen, jeskyní medvěd, losi a sobi. Ale i tato doba ledová netrvala věčně : teplota začala pozvolna zase stoupat a z tundry se začala tvořit step a bujně se rozšiřovaly listnaté lesy. Větrné bouře sem navály jemný prach, který utvářel vrstvy spraší, které opět vodní toky přemísťovaly a usazovaly. Ze spraší se pak vlivem vegetace vyvinula úrodná půda Malé Hané.

První obyvatelé Malé Hané – starší doba kamenná (mladý paleolit, 40 000 – 10 000 let před Kristem)

Kde byla zvěř a dobré klimatické podmínky, tam byl i člověk, který zanechal po své činnosti také četné stopy, které nyní archeologové objevují a zkoumají. V této době se už jednalo o člověka dnešního typu Homo sapiens sapiens. Společnost se začíná formovat v rody. Lze zaznamenat i rozšíření rituálního pohřbívání a specifické projevy uměleckého cítění sloužící potřebám primitivních kultů. Na podzim roku 1999 byla Jiřím a Martinem Kejzlarovými z Jevíčka objevena paleolitická stanice přibližného stáří asi 35 000 let právě u obce Světlá. Lokalita byla objevena při povrchovém výzkumu paleolitického osídlení Malé Hané asi 100 m severně od obce, v místech nazývaných Kopaniny, na mírném svahu směrovaném k západu. Jedná se tak o nejstarší doložené osídlení na katastru Světlé, ale i širokého okolí. Výsledky průzkumu představují zatím 74 kusů kamenných nástrojů, úštěpů, zlomků jader a třísek paleolitického stáří, a dále 18 kusů kamenné industrie náležejících pravděpodobně neolitickým kulturám.

Na základě hustoty a frekvence nálezů při povrchovém průzkumu však nelze soudit na stanici většího rozsahu, byla však typologicky pozoruhodná. Toto stanoviště bylo osídleno, přímo zde se vyráběly kamenné nástroje. Předměty byly koncentrovány na ploše přibližně 50 x 100 metrů. Mezi určenými materiály jsou zastoupeny radiolarit, pazourek a medový rohovec. Na této stanici je patrná převaha importovaného materiálu i přesto, že výstupy medových rohovců jsou od lokality vzdáleny necelých 10 kilometrů západně! Ke konci paleolitu se klima opět zdrsňovalo, mamut ustoupil do příznivějších oblastí a člověk se uchýlil do jeskyní. Vznikla tak nová kultura. Asi 8000 let před Kristem definitivně končí doba ledová, ale mizí též osídlení člověkem, pokud se dalo o dřívějším osídlení vůbec hovořit.Malá Haná zůstává neosídlena, zarůstá bujnou vegetací, listnatými pralesy a stopy paleolitického člověka jsou pohřbívány pod dalšími nánosy spraší.

První zemědělci – mladší doba kamenná (neolit, 5000 – 3500 let před Kristem)

V době mezi 5. a 3. tisíciletím před Kristem sem přichází opět člověk, ale pro srovnání: v Egyptě již touto dobou vzkvétá bohatá a vyspělá civilizace a k nebi se tyčí první pyramidy.

Nový člověk výrazně ovlivňuje krajinu kolem sebe. Přechází od lovu a sběru k zemědělství, kácí listnaté lesy, začíná pěstovat plodiny takřka všechny známé z pozdějších dob a chovat i domácí zvířata. Jeho činností dochází k zúrodňování kraje a rozšiřování orné půdy.

Podle posledních nálezů z roku 1999 zřejmě i tato kultura v minulosti sídlila na území katastru obce Světlá, avšak jen další průzkumy mohou s jistotou toto tvrzení potvrdit.

Lid popelnicových polí – mladší doba bronzová (1100–400 let před Kristem)

Byl to lid zemědělský, který byl pojmenován podle nového způsobu pohřbívání žehem. Popel a nespálené zbytky kostí byly vkládány do keramických popelnic a pohřbívány na zvlášť k tomuto účelu vyhrazených místech. Je také doložena výroba bronzových předmětů. Svá sídla si tito obyvatelé zakládali v blízkosti vodních toků, které je zásobovaly pitnou vodou a sloužily zároveň jako kanalizace. Jedno z takovýchto sídlišť bylo objeveno v 1.polovině 20.století právě na styku katastrů Světlé, Cetkovic a Borotína na pravém břehu potoka uprostřed roviny Malé Hané.

Tím podle současných nálezů trvalejší osídlení katastru obce v předhistorickém období končí. Teprve ve středověku, ve 13.století, je klášterem Hradisko u Olomouce založena nynější obec Světlá.

Země však jistě skrývá mnoho dalších pokladů a v budoucnu se mohou podařit další objevy, které dnešní poznání zase posunou dopředu. Poznatky o vývoji dávné společnosti se dnes zabývá moderní archeologie, ale množství archeologických nálezů našli i „obyčejní“ lidé při různých zásazích do půdy, jako je orba, kopání základů atp. Stejně tak i my můžeme objevit pozoruhodné nálezy, dokládající doby již dávno minulé. Nebuďme tedy k okolí při těchto pracích lhostejní a všímejme si i zdánlivě nezajímavých věcí kolem sebe.

Jiří Pokorný

Prameny:
Geologické poměry okolí Jevíčského, Josef Ryš, Výroční zpráva reálného gymnázia Jevíčku 1908/9 až 1911/12.
Pravěk Malé Hané, Ing. arch. Jaroslav Mackerle, Jevíčko 1948.
Pravěk Československa, Jiří Neustupný a kol., Orbis, Praha 1960.
Archeologové na loveckých stezkách, Jiří Svoboda a Pavel Dvorský, Albatros, Praha 1994. Pravěk. Nová Řada 12, 2002.

FC Světlá - IV. liga (sezóna 2004)

V této sezóně za FC Světlá nastupovali tito hráči:

Biberle Petr, Cikánek Martin, Crha Jan, Crha Libor, Kaderka Pavel, Letfus Petr st., Letfus Petr ml., Najer Miroslav, Najer Radek, Paděra David, Palán Jiří, Palán Petr, Ščudla Petr a Zemánek Václav.

Konečná tabulka IV. ligy:
P.Název týmuZápasyVýhraRemízaProhraSkóreBody
1. FABRIKA CLUB Letovice 22 17 1 4 73 : 31 52
2. FK Obora 22 15 2 5 106 : 70 47
3. FK Louka 22 14 2 6 85 : 51 44
4. TRAGÉDI Žďárná 22 13 2 7 61 : 43 41
5. SK VIKTORIA Suchý 22 12 1 9 63 : 55 37
6. SEDOS Drnovice 22 12 1 9 56 : 56 37
7. 1. FC Jabloňany 22 9 1 12 93 : 94 28
8. FC ATTACK Borač 22 8 1 13 51 : 64 25
9. BORSZEM V. Opatovice 22 7 3 12 47 : 67 24
10. FC Světlá 22 6 4 12 68 : 81 22
11. SK Borotín 22 4 2 16 37 : 79 14
12. FK Křtiny 22 3 4 15 38 : 87 13

První dva týmy postupují do III. ligy a poslední dva týmy sestupují do Divize. FC Světlá se udržela ve IV. lize, kterou bude hrát také příští rok.

Tabulka střelců FC Světlá:
13 branek - Zemánek Václav
11 branek - Najer Radek
9 branek - Crha Jan
8 branek - Ščudla Petr
5 branek - Kaderka Pavel
3 branky - Letfus Petr st.
1 branka - Crha Libor, Najer Miroslav a Paděra David

I. „Velikonočního turnaje“ v Šebetově - 11. 4. 2004

V. ročník turnaje v malé kopané „SVĚTLÁ 2004" - 10.7.2004

I. Fotbalové odpoledne (14. 8. 2004)

FC Světlá přeje všem občanům krásné prožití svátků vánočních. Do nového roku 2005 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Za FC Světlá Petr PalánDatum vložení: 1. 12. 2004 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|