>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Výroční schůze SDH Světlá - 30.12.2016

Zápis z Výroční valné hromady SDH Světlá, konané dne 30. prosince 2016 od 18 hodin v KD Světlá.

  

Přítomno 29 dospělých (s právem hlasovat), 2 dorost a 9 dětí. Dále celkem 1 host (starosta okrsku Šebetov J. Roupa) a starosta obce J. Cikánek, člen SDH.

Při příchodu a zapsání do prezenční listiny byly vybírány členské příspěvky ve výši 80 Kč dospělí členové, 50 Kč dorost a 20 Kč děti.

 

1. Zahájení

 Řídící schůze, starosta sboru E. Dokoupil, zahájil schůzi v 18.15 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že tato VVH byla dle Jednacího řádu SH ČMS řádně svolána prostřednictvím osobních pozvánek i náležitým zveřejněním v rámci obce. Byla držena minuta ticha za zemřelého hasiče M. Nechuty.

 

2. Volba návrhové komise

Navržení kandidáti P. Palán a L. Smékalová byli schváleni (27:0:2).

 

3. Zpráva o činnosti sboru

Starosta sboru E. Dokoupil přečetl podrobnou zprávu výboru SDH o činnosti SDH Světlá v roce 2016 (viz příloha).

 

4. Zpráva z okresní organizace SH ČMS

Starosta sboru E. Dokoupil přednesl základní informace o Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko, konaného dne 26. listopadu 2016 v Kotvrdovicích. Jménem okresu poděkoval všem členům za odvedenou práci. Dále starosta sboru podal informace ze Shromáždění starostů OSH, které se konalo 23. listopadu 2016 v Přibyslavi.

 

5. Zpráva pokladníka

Hospodář sboru podal přítomným podrobné informace o hospodaření SDH Světlá. Stav pokladny k 30. 12. 2016 činil 46 254 Kč a na účtu bylo 85 458,41 Kč. Letos jsme dosáhli čistého zisku 29 937,12 Kč. (Podrobnosti viz příloha.)

 

6. Zpráva kontrolní a revizní rady

Předseda revizní rady J. Hartl přednesl přítomným svou zprávu (viz příloha) a hospodaření SDH doporučil schválit bez výhrad.

 

7. Volba delegátů na VVH okrsku

Následovala volba delegátů sboru na únorovou volební VVH okrsku Šebetov. Návrhová komise navrhla delegovat členy vedení sboru ve složení E. Dokoupil, J. Palán, L. Smékalová a z pléna byl doplněn J. Crha. S navrženými vyslovili přítomní členové SDH souhlas (28:0:1).

 

8. Předání vyznamenání členům sboru

Starosta sboru a starosta okrsku J. Roupa předali celkem 22 Čestných uznání sboru a 9 Čestných uznání okresu (z toho 1 in memoriam).

 

9. Schválení výroby hasičského praporu

Starosta sboru přednesl přítomným informace o nabídce firmy Alerion na výrobu hasičského praporu. Předložil dvě barevné varianty praporu spolu s pamětní stuhou a popsal jednotlivé prvky praporu. Cena praporu včetně žerdi, pláštěnky a menšího praporu by měla být celkem 71 606 Kč. Po následné diskuzi byla navržená podoba praporu se světle modrou barvou lícové strany včetně předloženého hesla na rubové straně schválena (28:0:1).

 

10. Návrh plánu činnosti na rok 2017

P. Palán přečetl návrh plánu činnosti sboru na rok 2017 (viz příloha), který byl následně odsouhlasen (28:0:1).

 

11. Diskuze

E. Dokoupil informoval přítomné o připravovaných oslavách 130. výročí založení sboru, které se uskuteční v rámci Světelské pouti dne 12. srpna 2017. Dále pozval přítomné na tradiční ples SDH Světlá, který se bude konat 7. ledna 2017 v Cetkovicích. K organizaci oslav měl J. Biberle několik připomínek.

Následně se svým příspěvkem vystoupil starosta okrsku J. Roupa.

Poté vystoupil starosta obce J. Cikánek a poděkoval členům sboru za činnost v uplynulém roce.

V průběhu celé schůze byly na videoprojektoru promítány fotografie a videozáznamy z činnosti sboru v uplynulém roce i v předcházejících létech.

 

12. Usnesení

P. Palán přečetl usnesení z VVH SDH Světlá (viz příloha), jež bylo přítomnými schváleno (28:0:1).

 

13. Závěr

E. Dokoupil v 19:30 hodin ukončil oficiální část schůze, poté následovalo občerstvení a posezení přítomných členů.

  

Zapsal: 4. ledna 2017 Eduard Dokoupil

Fotogalerie:


Autor: E. Dokoupil |
Datum vložení: 5. 1. 2017 | Umístění: SDH Světlá >> Aktivity |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|