>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.12.2005

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, Mgr. J. Cikánková, P.Ščudla, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: R. Krajíček, L. Šumbera

Program:
1. Investiční plán obce
2. Náklady na odvoz odpadu
3. Rozpočtové opatření 5/2005
4. Inventarizace majetku obce
5. Projednání investiční akce čistírny odpadních vod
6. Různé

1. Při provádění auditu obce, zaměstnanci Jihomoravského kraje, byl zjištěn jediný nedostatek v nevypracovaném investičním plánu obce. Proto byl zpracován následující Investiční plán obce Světlá na roky 2005 – 2007, který vychází z příjmů obce a provozních nákladů obce.

Rok 2005
Předpokládané příjmy: 1 662 000,- Kč
Provozní výdaje: 541 000,- Kč
Investice v roce 2005: 1 121 000,- Kč
Předpokládané invest. akce: inženýrské sítě v nové zástavbě, oprava části místní komunikace

Rok 2006
Předpokládané příjmy: 1 764 000,- Kč
Provozní výdaje: 568 000,- Kč
Investice v roce 2006: 1 196 000,- Kč
Předpokládané invest. akce: inženýrské sítě v nové zástavbě, posílení prameniště

Rok 2007
Předpokládané příjmy: 1 852 000,- Kč
Provozní výdaje: 596 000,- Kč
Investice v roce 2007: 1 256 000,- Kč
Předpokládané invest. akce: komunikace v nové zástavbě, chodníky kolem hlavní silnice

Rok 2008
Předpokládané příjmy: 1 945 000,- Kč
Provozní výdaje: 626 000,- Kč
Investice v roce 2008: 1 319 000,- Kč
Předpokládané invest. akce: čistírna odpadních vod

Investiční plán obce byl schválen zastupitelstvem obce. hlasování 9:0:0

2. Náklady na odvoz odpadu se v minulém roce nezměnily, ani se jejich změna nepředpokládá, proto se poplatek za odvoz odpadu v roce 2006 nemění a zůstává na ceně 300,-Kč / 1 obyvatele. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo tento poplatek. hlasování 9:0:0 Současně bude vydána vyhláška č. 1/2006 O místních poplatcích za odvoz odpadu.

3. Rozpočtové opatření 5/2005
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočtové opatření 5/2005. hlasování 9:0:0

4. Byl vydán příkaz starosty 1/2005 na provedení inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2005. K zabezpečení této inventarizace byly jmenovány jednotlivé komise. Zápisy jednotlivých komisí budou zpracovány do 15.ledna 2006.

5. Zastupitelstvo obce projednalo investiční akci realizace čistírny odpadních vod. Nynější správce VHOS Moravská Třebová vypracovává studii na nejvhodnější způsob čistění odpadních vod obce pro 250 e.o. (ekvivalentních obyvatel) Studie by měla být předána do tří měsíců.

6. Obec bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu, z toho důvodu výdaje obce nesmí převýšit výdaje stejného měsíce roku předcházejícího. Rozpočet obce bude schválen při prvním jednání roku 2006. Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření v rozpočtovém provizoriu. hlasování 9:0:0.

7. Obec koupí v měsíci lednu 2006 rozmetadlo inertního materiálu, sněhových řetězů a sněhové radličky jako příslušenství k travnímu traktůrku LT151 za cenu cca 10 000,-Kč. Rozmetadlo bude používáno na úpravu schůdnosti chodníků a silnic. Zastupitelstvo obce schválilo nákup tohoto rozmetadla. hlasování 9:0:0

8. Při velkém větru padá haluzí a klestí ze starých stromů. Budou zjištěny informace o firmách a nákladech na prořez stromů. Na počátku roku 2006 bude objednána firma na celkovou úpravu těchto stromů v obci.

9. Obec obdržela přehled nájemného z podílů v Středomoravském lesním družstvu v Nivě. Současně s tímto přehledem přišel dodatek k nájemní smlouvě ke stanovení nájemného v následujícím roce. V tomto dodatku se mění některé okolnosti v neprospěch obce. Zastupitelstvo obce schválilo nepodepsat uvedený dodatek smlouvy. hlasování 9:0:0

10. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s doplatkem ke smlouvě s Ing. Přibylem za provedení projektové dokumentace k novým pozemkům a inženýrským sítím. hlasování 9:0:0. Tato projektová dokumentace nebyla vypracována do termínu uvedeného ve smlouvě, ale se zpožděním. Obec trvá na ceně stanovené při podpisu smlouvy s AV ateliérem

Zápis zapsal: Pavel Hartl



Datum vložení: 22. 12. 2005 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|