>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.9.2007

Přítomni: ing. Cikánek Jiří, Vlachová Jana, Šumbera Vladimír, Vondál Jan, Pokorný Jiří, Letfus Petr, ing. Dokoupil Eduard, ing. Hartl Pavel (dostavil se při projednávání bodu 2)

Ověřovatelé zápisu: Vondál Jan, Pokorný Jiří.

Hosté: Mgr. Biberle Jiří, Zemánková Emilie,

Program:
1) Smlouva – Integrovaný dopravní systém
Obecnímu úřadu byla zaslána nová smlouva, týkající se IDS, která se v textu již neodvolává na Konvenci IDS. Obec by měla za povinnost dle této smlouvy platit Jihomoravskému kraji příspěvek 45+5 Kč za občana. Zastupitelstvo doporučuje smlouvu zatím nepodepisovat a jednat o znovuzavedení vlakové zastávky, protože za současného stavu jsou občané Světlé oproti občanům ostatních obcí s vlakovým spojením znevýhodněni. V případě trvání současného stavu požaduje OZ zaplati pouze 50% částky. (7-0-0)

2) Rozpočtové opatření č.3/2007
Přímy obecního rozpočtu byly z pronájmu lesů navýšeny o 46.900,- Kč, výdajové položky vzrostly souhrnně o tutéž částku.Zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schvaluje. (8-0-0)

3) Výběr firmy na opravu a výstavbu nových chodníků
Bylo osloveno 6 firem, z toho se dvě firmy pro zaneprázdněnost omluvily a dvě řádně doručili nabídky.
Nabídka č.1: K.Porč, Lysice. cena: 1.161.279 Kč, záruka 24 měs., termín: část letos, ostatní 2008.
Nabídka č.2: DEAS , cena: 1,218,000 Kč, záruka 72 měsíců, termín: květen 2008.
Zastupitelsvo schvaluje zadat opravu stávajícího chodníku, v níž se letos proinvestuje částka 226.000 Kč (z toho dotace 158.000 Kč), firmě Porč Lysice (8/0/0).

4) Různé
a Prodej lesních podílů
Dvouměsíční lhůta pro uplatnění předkuního práva spoluvlastníků podílů v lesním družstvě Niva uplynula. Obec také odmítla další nabídky na odkoupení podílů ostatních obcí.Bylo přijato usnesení, v němž zastupitelstvo schvaluje prodej 2 podílů společnosti Lakewood (8/0/0).
b Zaměření pozemků
Dne 4.10. provede pracovník geodézie obcí požadované zaměření pozemků. Spolupráce : J.Vondál.
c Obecně prospěšné práce
Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou Probační a mediační služby ČR. Dotčená osoba provede v naší obci práce v rozsahu 350 hodin za rok (např. vyčistění vodoteče). Práci bude kontrolovat Mgr. Jiří Biberle.
d Stav sakrálního konta
Ke dni 27.9.2007 : 21.479 Kč.
e Odběr vody z Agropodniku
Loňský stav : odběr 133 krychlových metrů za 25,50Kč/m3.
Letos : doposud odebráno 270 metrů krychlových za 36Kč/m3.
f Vítání občánků
Naplánováno na začátek měsíce listopadu. Starosta zajistí výrobu čtyř plaket.
g Zajištění úklidu
L.Dvořáková ke dni 31.10. podává výpověď z dohody o provádění úklidových prací. Jedinými zájemci byli manželé Kaderkovi, č.p. 43. OZ nemá námitek k uzavření smluvy s těmito občany.
h Oprava pouličního osvětlení
Na podzim bude provedena oprava nefunkčních svítidel nočního osvětlení v obci.
i Dotace z mikroregionu
Byl schválen nákup vybraného typu židlí do sálu obecního domu za 25.000 Kč.
j Žádost o zabránění narušování statiky domu č.p. 42
P. Zemánková doručila na zasedání zastupitelsva svoji žádost, týkající se řešení situace kolem budovy místního hostince, konkrétně ohledně zatékání vody do sklepních prostor budovy a parkování vozidel v těsné blízkosti stavby. OZ nesouhlasí s odprodejem části přilehlé parcely č. 688/2, přes kterou vedou inženýrské sítě. Majitelka navrhuje situaci na návsi řešit komplexně. Zastupitelé vyjádřili souhlas s tím, aby se tento prostor v budoucnosti dle projektu celkově upravil a problémy byly tímto vyřešeny.
k Ohlašovna požáru
Vzhledem ke změně situace u p. L.Ženatého doporučuje velitel zásahové jednotky hasičů změnu ohlašovny požáru. Bude určeno nové sídlo ohlašovny.
l Zapůjčení hasičského automobilu
Obecní zastupitelsvo souhlasí se zapůjčením vozidla pro dopravu zasloužilých hasičů, kterou organizuje vedení hasičského okrsku Šebetov. Vozidlo bude zapůjčeno za úhradu PHM i s řidičem , který je oprávněn toto obecní vozidlo řídit.(7/0/1)


Zápis zapsal: Eduard DokoupilDatum vložení: 15. 10. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|